Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'abril (24/04/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'abril (24/04/2020)

Ordre del dia

Decret  2590/2020 de 21 d’abril

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de  24 d’abril de 2020

Òrgan: Alcaldia

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper divendres 24 d’abril de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica degut a l’estat d’alarma decretat  pel RD 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril. Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

          

Vistes les restriccions a la mobilitat i les limitacions de les activitats no essencials establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial Decret prorrogat pel Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril.  

 

Vista la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, per la qual s’estableix que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

 

Vist el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que a la seva Disposició final segona afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

 

1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 5-3-2020; i extraordinària i extraordinària-urgent de 12-3-2020.

 

2         DESPATX  OFICIAL

 

DICTAMENS

          

ALCALDIA

 

3         Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2452/2020 de 9 d’abril, de mesures en matèria de contractació pel covid 19. 

 

4         Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2453/2020 de 9 d’abril, de restitució pagament tarifes Mataró Bus.

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica

 

5          Aprovació de la modificació de les instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i de les entitats dependents

 

6          Autoritzar a la societat municipal Aigües de Mataró, SA a concertar una operació de crèdit a llarg termini d'import 3M.

 

7          Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2019

 

Servei de Compres i Contractacions

 

8          Aprovació de la pròrroga i de la modificació de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.

 

9          Ampliació del termini de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre.

         

10        Aprovació de l ́estructura de costos del contracte del servei de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró.

   

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

 Direcció de Cultura

 

11        Constitució Comissió del Nomenclàtor.

 

Servei de Benestar Social

 

12        Modificació Reglament municipal per a l’obtenció del carnet blau.

 

Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana

 

13        Canvi de nom del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, pel de Consell Municipal d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.         

 CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

14        Adhesió al conveni signat entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Diputació de Barcelona per a l’establiment dels Punts d’atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

 

15       Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per reduir localment la desigualtat fruit de la manca d’accés a la xarxa d’internet.

PRECS I PREGUNTES

 

16        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el foment de la participació a Mataró.

17        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per oferir un espai al cementiri municipal a la comunitat islàmica per a enterraments durant aquest període d’excepcionalitat

18        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar la comunicació de l’Ajuntament de Mataró durant la crisi de la covid19.

19        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el dret a l’empadronament sense domicili fix a Mataró.

20        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per prioritzar l’ús de la bicicleta.

21        Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per promoure ajuda tecnològica a les famílies amb necessitats econòmiques relacionada amb el material pedagògic promès per la Generalitat.

22        Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb les mesures i el seu control en la situació de crisi sanitària actual.

23        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els protocols d’actuació policial durant l’emergència del covid19

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària Acctal.,

Anna Ramirez Lara