Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de desembre (01/12/2016)

Escoltar

Ple municipal ordinari de desembre (01/12/2016)

Decret

8616/2016 de 25 de novembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 1 de desembre de 2016
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de desembre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

  
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària de 25 d’octubre de 2016 i ordinària de 3 de novembre de 2016.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           JUNTA DE PORTAVEUS
 
2.1      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 25-11-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró en contra de la llei d’Administracions Locals “Llei Montoro”.
 
2.2      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 25-11-2016, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i Socialista per uns pressupostos socials i una fiscalitat progressiva.
 
2.3      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 25-11-2016, presentada per tots els grups municipals per aconseguir la implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat entre els diferents municipis de la comarca del Maresme.
 
2.4      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 25-11-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per donar suport a l’Alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i a tots els càrrecs electes independentistes.
 
2.5      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 25-11-2016, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la rebaixa de l’IVA als serveis veterinaris.
 
2.6      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 25-11-2016, presentada per tots els grups municipals per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats a l’epidèmia del VIH/SIDA.
 
 
 
           DICTAMENS
          
           CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
          
           Servei de Secretaria General
          
3         Aprovació de la creació de les Comissions Informatives Especials sobre la licitació, construcció i comercialització de l'edifici El Rengle i de la gestió municipal del contracte de concessió de la zona esportiva El Sorrall.
 
 
           Servei de Compres i Contractacions
 
4         Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, de servei d’atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.
 
5         Desestimar la sol•licitud de restabliment de reequilibri econòmic de la concessió de construcció i explotació d’un aparcament a la plaça de les Tereses, formulada per la societat Empark Aparcamientos y Servicios, SA.
 
6         Extinció de la concessió de construcció i explotació de l’aparcament de la Plaça de les Tereses.
 
 
           Direcció de Recursos Humans
 
7         Adhesió a l’acord relatiu contractació persones situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc Programa Treball i Formació, promogut Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 
  
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
 
           Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
 
8         Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d’habitatges buits.
 
 
 
           Desenvolupament Sostenible
 
9         Adhesió al Pacte dels alcaldes i alcaldesses per a l’energia i el clima.
 
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
10       Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per aprofundir en la conciliació laboral-familiar dels treballadors municipals.
 
11       Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a favor de crear la figura del “Esdeveniment especialment protegit” i del “Esdeveniment protegit””
 
12       Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament de Mataró no celebri el Dia de la Constitució Espanyola.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
13       Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es millori el manteniment del pinar que hi ha entre el Decathlon i el carrer Blanes.
 
14       Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la retirada de simbologia franquista.
 
15       Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la Plaça d’España de Mataró
 
16       Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre les dades de Mataró en relació a les famílies més vulnerables que estan patint la crisis. Tant energètica com de subministraments.
 
17       Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre el servei de recollida de residus que presta l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
 
18       Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el funcionament de la recollida de la brossa.
 
19       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la Jornada Participativa “Què vols per Mataró? 2016”
 
20       Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró en relació a l’actual model de participació relacionat amb el PAM.
 
21       Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre incorporar el vot telemàtic en casos de baixa de paternitat, maternitat o malaltia greu.
 
22       Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el probable canvi en la cotització a la Seguretat Social dels treballadors, funcionaris i altre personal d’aquest Consistori.
 
23       Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les infraccions en matèria de publicitat exterior.
 
24       Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els Dies Internacionals.
 
25       Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les males olors i la qualitat de l’aire a Mataró.
 
 
 
 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens

Organisme: Ajuntament de Mataró