Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de desembre (02/12/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari de desembre (02/12/2021)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 2 de desembre de 2021

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de desembre de 2021, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2021.-    

2.-        DESPATX  OFICIAL.-

DICTAMEN

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica

3.-        Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021.-

 4.-        Seguiment del 3er trimestre 2021 del Pla d' Ajust.-

 

Servei d’Ingressos

5.-        Aprovació Preu públic Direcció de Cultura “USB Audiovisual espectacle UNIC”.-

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.-        Aprovació provisional de la Modificació puntual del PMU-11 Iveco-Renfe/ Farinera a les parcel·les 5.1, 5.2, 7.2 I 9.1, d’iniciativa privada.-

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

 Habitatge    

7.-        Donar compte de l’aprovació del Tercer Programa d’inspeccions d’habitatges buits per a l’any 2021.-

Esports

8.-        Aprovar el canvi de nom del Camp Municipal de Futbol de Cirera pel de Camp Municipal de Futbol Antonio Jiménez.-

 Cultura

9.-        Aprovar la integració de la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro a la Xarxa de Biblioteques Municipals.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

           

10.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre modificació del ROM, per introduir la figura del regidor o regidora de barri.-

11.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per actualitzar el reglament per a l'ús de la llengua catalana de l'ajuntament de Matºaró i fomentar l'ús del català al conjunt de la ciutat.-

12.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la integració de la Policia Municipal de Mataró en el sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere (Sistema VioGén).-

 

PRECS I PREGUNTES

13.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre un Pla de contingència dirigit a les activitats nadalenques i en resposta a l’augment dels casos Covid.-

14.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l’ús de les noves tecnologies per a la gestió i administració d’assumptes de seguretat, neteja i mobilitat.-

15.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la modificació de l’Ordenança Municipal de Publicitat exterior.-

16.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per reconèixer la primera regidora elegida democràticament a l’ajuntament de Mataró.-

17.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a la implantació del Pla de Mobilitat.-

18.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal d’implementar una línia d’autobús adaptat per accedir al Passeig Marítim.-

19.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per promoure el reconeixement i la participació del poble gitano.-

20.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les voreres que representen un perill per a la circulació de vianants.-

21.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre l’estat de la resiliència corporativa de l’ajuntament de Mataró.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró arran de l’enllumenat de Nadal.

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona