Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de desembre (03/12/2015)

Escoltar

Ple municipal ordinari de desembre (03/12/2015)

Dia: 3 de novembre de 2015
Hora: 19.00h
Lloc: Sala de sessions de l'Ajuntament de Mataró

DECRET

8908/2015 de 30 de novembre


Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 3 de desembre de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de desembre de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA 

1.- Presa de possessió de la Sra. Dolors Guillen Mena al càrrec de Regidora de l’ajuntament de Mataró.

2.- Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinàries de 29-10-2015 i 23-11-2015.

3.- DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

3.1.- Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 30-11-2015, presentada pels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i Socialista, a proposta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de suport per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que cobreixi les mesures mínimes per fer front a l’emergència habitacional.


DICTAMENS

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Servei de Secretaria General

4.- Donar-se per assabentat de la Sentència número 220/2015, de data 8 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 332/2008, interposat pel partit polític CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, contra l’acord de Ple de data 8 de maig de 2008, pel qual es va desestimar el recurs de reposició interposat per la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR contra la no admissió de la revisió d’ofici de determinats acords municipals referits a la Illa Fàbregas i de Caralt de Mataró, petició efectuada pel grup municipal (CiU).

Servei de Sistemes d’Informàtica i Telecomunicacions

5.- Aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Addenda al Conveni de Col•laboració signat al 2010 entre el Consorci Localret i Telefónica de España, S.A.U. per al desenvolupament de les xarxes de Telecomunicacions a Catalunya, aprovada en data 30 de març de 2015”

Direcció de Serveis Econòmics 

Servei de Compres i Contractacions

6.- Aprovació de la pròrroga, ajustos i pressupost de l’aportació municipal per a l’any 2016 del servei Mataró Bus (exp. 12/2008)

7.- Autoritzar la subcontractació al Centre Especial d’Ocupació Fundació Maresme per la prestació del servei de recollida, destrucció i certificació del paper, dintre del contracte de neteja d’edificis municipals (exp. 28/2015).

8.- Modificació del contracte del servei de recollida de residus, de la neteja viària, del passeig marítim i de les platges (exp. 28/2014)

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

9.- Aprovació del Text Refós del Pla Especial de Masies i Cases Rurals en el sòl no urbanitzable.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

10.- Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en suport a la iniciativa de reforma horària.

PRECS I PREGUNTES

11.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró relativa al contracte amb l’empresa de Mataró-Bus.

12.- Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la retirada de vehicles abandonats a la via pública.

13.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació de les indagacions de l’oficina antifrau relacionades amb els sobrecost de l’edifici de El Rengle.

14.- Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre el Tecnocampus.

15.- Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre Centre Comercial Mataró Parc.

16.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’adjudicació de les obres de construcció del nou Angeleta Ferrer.

17.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el conflicte al Tecnocampus.

18.- Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la possibilitat d’organitzar un “casalet” de Nadal.

19.- Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’estat actual del local per a equipaments destinat a persones amb mobilitat reduïda de l’immoble situat al carrer Nuñez i Balboa.

20.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la Jornada Participativa “Qué vols per Mataró?”.

21.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la provisionalitat de les tanques del carrer Floridablanca, entre el carrer Herrera i el carrer Viladomat.

22.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’operatiu de la pàgina web i xarxes socials en fets excepcionals i el manteniment de la web en general.

23.- Pregunta que presenta la regidora no adscrita sobre la fumigació de l’arbrat, productes tòxics i informació a petició malalts SSQM.

24.- Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la documentació per facilitar a les famílies que vulguin per als seus fills la llengua espanyola, com a llegua vehicular a l’ensenyament (LOMCE) durant el curs escolar 2016 – 2017.

25.- Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi de coordinar i donar una millor cobertura institucional al dia de la festivitat de la Constitució del proper any 2016.

 
L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de sessions de l'Ajuntament de Mataró

Organisme: Ajuntament de Mataró