Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de desembre (03/12/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari de desembre (03/12/2020)

Decret

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 3 de desembre de 2020

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de desembre de 2020, a les 19:30 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de represa al territori de Catalunya.


De conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.


Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:


1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 2020.  

2. DESPATX  OFICIAL

DICTÀMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

3. Aprovar el canvi de denominació i de matèries dels consells municipals de Seguretat i Prevenció i el de Solidaritat, Cooperació i Convivència.

4. Donar compte Decret de l’Alcaldia 7342/2020 de 10 de novembre, relatiu a clarificar el Decret núm. 4705/2020 de 9 de juliol, d'Organització i competències del govern municipal.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5. Seguiment del 3r trimestre 2020 del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri el juny de 2012 i aprovada la seva revisió pel Ple del 25 de setembre de 2013 i posterior modificació de les condicions financeres en el 2019.

6. Aprovar l’expedient de modificació del pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2020

7. Proposta addenda al Conveni entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena per a la concertació d’un préstec a llarg termini a favor de la segona.

Servei d’Ingressos

8. Ratificació del decret núm. 6844, de 22 d'octubre, de reducció de quotes del padró de la taxa per l’ocupació de la via pública.

9. Ratificació del decret núm. 6843, de 22 d'octubre, de reducció de quotes del padró del preu públic per la gestió dels residus comercials.

10. Ratificació del decret núm. 7047, de 30 d'octubre, de reducció del cànon municipal de diverses concessions demanials.

Servei de Compres i Contractacions

11. Aprovació de la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

12. Aprovació de la modificació de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.

Direcció de Recursos Humans

13. Incorporació d’un nou article 34 bis a) i 34 bis b) al Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró i incorporació d’un nou article 34 bis al Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró.

14. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 7320/2020 de 10 de novembre, d’aprovar la modificació temporal del paràgraf cinquè de l’article 15 del Text Únic dels Acords Municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró per la situació ocasionada per la COVID-19.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

15. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa a l’homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galícia-Premià.

16. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Camí Ral de la Mercè.

17. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic Camí Ral de la Mercè.

18. Aprovació provisional del Nou Pla de millora urbana PMU 05 àmbit Illa 1a -torre Barceló-.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadania

19. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 9-11-2020 relatiu a l’aprovació del Pla de Ciutats amigues amb la Gent Gran 2020-2023.

Direcció d’Ensenyament

20. Canvi de representant del Grup Municipal Junts per Mataró al Consell Escolar Municipal.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Protecció Civil i Salut

21. Aprovació inicial del Protocol d'actuació municipal per risc de vent i de la modificació del Protocol per baixes temperatures (PBT) i del Pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut (POCS) per formalitzar-hi una fase de pre-alerta.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

22. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per l’elaboració, indicació i difusió de rutes als espais forestals.

23. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la creació d'un banc municipal de patrocinis.

24. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per ampliar el pla de rescat social i econòmic per a les famílies, autònoms i empreses i sectors associatius, culturals i esportius del municipi davant la crisi provocada pel segon rebrot de la pandèmia covid-19.

PRECS I PREGUNTES

25. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la informació a la ciutadania de totes les ajudes existents i disponibles.

26. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía amb relació a l’adequació de l’accessibilitat de l’espai arqueològic Torre Llauder.

27. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía amb relació a l’assentament que ha sorgit a la zona del Sorrall.

28. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la situació del trànsit de vehicles a la Riera i Centre.

29. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES de recolzament al sector de l’oci nocturn de Mataró i la creació d’ajuts econòmics per aquests sectors.

30. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les mesures preses per evitar l’addicció al joc.

31. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES           referent a la instal·lació i gestió d’infraestructures de producció d’energies renovables.

32. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les utilitzacions dels equipaments culturals municipals.

33. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el projecte d’educació, Mataró Educa+.

34. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte de la col·lecció Bassat a Mataró.

    

                 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona