Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de desembre (05/12/2019)

Escoltar

Ple municipal ordinari de desembre (05/12/2019)

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària del dia 7-11-2019 i extraordinària de 24-10-2019.

2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Canvi representant municipal en la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

4 Aprovar nomenament dels nous vocals de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 2019-2023.

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5 Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre del 2019

6 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment del 3r trimestre 2019 del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny de 2012 i aprovada la seva revisió pel Ple del 25 de setembre de 2013.

7 Aprovació d’ una aportació a PUMSA per compensar resultats negatius ’exercicis anteriors mitjançant la cancel·lació del saldo pendent dels préstecs participatius.

8 Acceptar la transmissió de quatre immobles de PUMSA en concepte de dació en pagament a l’Ajuntament.

Servei d’Ingressos

9 Aprovació de la modificació de les tarifes del servei d'autotaxis de Mataró per a l'exercici 2020

Servei de Compres i Contractacions

10 Liquidació de l’exercici 2018 del contracte de la gestió en forma de gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”

11 Liquidació provisional de l’exercici 2019 del contracte de la gestió en forma de gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”

12 Aprovar la pròrroga i el pressupost de l’aportació municipal per al 2020 del contracte de la gestió en forma de gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

13 Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació MPG-106, relativa al Títol II. Paràmetres comuns d’edificació i d’ús i art. 52 i 53 del Títol I.

Llicències d’Obres i Activitats

14 Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal de Llicències Urbanístiques.

15 Aprovació del plec de clàusules tècniques i administratives particulars que ha de regir la concessió demanial de l’ús privatiu del mòdul de restaurant del passeig marítim.

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

16 Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a municipi afectat pel projecte l’Herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020).

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per promoure que Mataró esdevingui ciutat integrada a la xarxa de Viles Florides.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb la creació/adhesió a un aplicatiu que gestioni els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat de Mataró.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per acabar i presentar el Pla d’Oci Nocturn a la nostra ciutat.

PRECS I PREGUNTES

20 Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en sol·licitud d’un peu/placa commemorativa i explicativa al monument de l’insigne mataroní Miquel Biada i Buynol.

21 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la marxa del Tic Salut.

22 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb la noticia publicada en Crónica Global

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació als actes vandàlics que van tenir lloc el dissabte 9 de novembre de 2019.

24 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la parcel·la de jocs infantils de Figuera Major.

25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el Pla d’Inclusió Social 2018-20.

26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el Triangle dels Molins.

27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la publicitat de locals d’apostes i joc on-line.

28 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el desenvolupament dels actes protocolaris.

29 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estil de relació amb els grups de l’oposició del govern de Mataró.


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
La Secretària Acctal.,
M. Lluïsa Guañabens Casarramona