Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de desembre (13/12/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari de desembre (13/12/2018)

DECRET
10372/2018 de 10 de desembre 
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 13 de desembre de 2018
Òrgan: Alcaldia

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de desembre de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 8 de novembre de 2018


2 DESPATX OFICIAL
 

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Aprovar la modificació de designa de representants de l’ajuntament de Mataró en el Consorci Gestió Integral Aigües de Catalunya.

4 Atorgament a títol pòstum de la Medalla de la Ciutat al Sr. Joan Peiró.

5 Atorgament del títol de Fill adoptiu Sr. Rafael Juncadella.

 

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


Servei de Secretaria General
Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme 
 

Servei de Gestió Econòmica
7
 Donar compte l’informe d’execució del Pla d'Ajust del segon i tercer trimestre de l’exercici 2018.

8 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2018.

9 Autoritzar a la Societat Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (pumsa) a refinançar a un tipus d’interès més baix dos préstecs concertats amb l’Institut Català de Finances.

10 Aprovar l’operació de préstec a llarg termini, d’import màxim 3.820.150,78 euros, amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2018

11 Aprovar la modificació pressupostària per crèdit extraordinari del pressupost 2018


Servei d’Ingressos

12 Donar-se per assabentada de la sentència de data 9 de juliol de 2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 110/2017-R, interposat per ORANGE ESPAGNE, SA contra l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o pels aprofitaments especials, constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil


Servei de Compres i Contractacions

13 Aprovar la modificació del contracte del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.

14 Aprovació de la pròrroga i pressupost 2019 del contracte de gestió del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.

15 Aprovació liquidació 2017 del contracte de gestió del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.


Direcció de Recursos Humans

16 Aprovar la retribució addicional del 0,3% de la massa salarial de l’any 2018.

17 Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per a l’exercici 2019.

 

 

 

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

18 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relatiu als paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries.

19 Aprovació provisional del Pla de millora urbana del sector Maresme-Toló.

 

CIM DE SERVEIS DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
Servei de Mobilitat

20 Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró.


Servei de Protecció Civil

21 Aprovar inicialment el Protocol d’Actuació Municipal davant Episodis de Contaminació Atmosfèrica sobre el Medi Ambient i la Salut (PCAMAS) i els Protocols Específics Municipals (PEM) de la Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Processons de Setmana Santa, Fira, Sant Joan i Santes.

 

CIM DE SERVEIS A LES PERSONES
Direcció d’Ensenyament

22 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’Escoles Bressol municipals de la Diputació de Barcelona

23 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’Escoles municipals de Persones Adultes de la Diputació de Barcelona

24 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa d’Escoles municipals de Música de la Diputació de Barcelona

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en referència al Servei de Transport Inerurbà de passatgers entre Mataró i Barcelona.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalumnya per millorar les condicions del solar colindant amb el col.legi Marta Mata.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació dels treballadors/es del Servei d’Atenció Domiciliària de la nostra ciutat

28 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular, amb el suport dels grups municipals d’ERC-MES, VOLEMataró i regidora no adscrita Sarai Martinez, pel dret al vot per a tothom.

29 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la capacitat i la decisió de ser proactius en l’atracció d’empreses a la nostra ciutat.

30 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per construir un model d’oci sostenible a la nostra ciutat.


PRECS I PREGUNTES

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cost d’organització i publicitat dels pressupostos participatius 2018.

32 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la situació de les línies C5 i E11.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la coordinació entre les policies actuants al nostre terme municipal.

34 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la XXXVI Setmana de Música Antiga.

35 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre cedir el hall de l’ajuntament a les entitats que participin i/o organitzin actes institucionals.

36 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’excés de trànsit que suporta el carrer Sant Pere.

37 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per garantir la neutralitat dels espais públics i lliures de partidisme polític, entre ells les nostres empreses municipals.

38 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’acció dels agents de territori.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’augment de gent que dorm al carrer.

40 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la mobilitat en els accessos a la zona de Mataró Parc.

41 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre fer un estudi per posar una rampa d’accés als usuaris de diversitat funcional, especialment amb cadires de rodes, que vulguin accedir a l’Esglesia Santa Anna.

 

L'Alcalde
David Bote Paz 

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor


 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró