Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de desembre (14/12/2023)

Escoltar

Ple municipal ordinari de desembre (14/12/2023)

DECRET núm.12056/2023 d’11 de desembre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Òrgan: Secretaria General

 

Fets:

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

RESOLC:

 

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 14 de desembre de 2023, a les 19,20 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària de 2 de novembre de 2023 i extraordinària de 9 de novembre de 2023.-

2.- DESPATX OFICIAL.-

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

Servei de Secretaria General

3.- Aprovació del Pla anual normatiu per a l’any 2024 de l’Ajuntament de Mataró.-

4.- Aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Local Mataró Audiovisual per a l’any 2024.-

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5.- Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al tercer trimestre de 2023.-

CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla Especial d’Equipaments Mataró Nord i de la fitxa 54 Centre d’ensenyament primari i secundari GEM.-

7.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació per ajust de les alineacions del sistema viari a l’ entorn de l’ escola GEM.-

 

Servei de Llicències d’obres i activitats

8.- Resolució expedient sancionador per infracció molt greu en sòl no urbanitzable.-

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per avançar cap a una nit de Sant Joan més inclusiva.-

10.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX sobre el Dia Mundial del Niño.-

11.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per a la implantació d’un “Cheque Bebé”.-

12.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per reduir el malbaratament alimentari i fomentar un consum responsable i sostenible.-

13.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per l’elaboració d’un pla d’actuació per dignificar els aparadors dels establiments tancats.-

 

PRECS I PREGUNTES

 

14.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per la millora de les instal·lacions de l’escola d’adults CFA Els Tarongers.-

15.- Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP Mataró sobre la figura del Síndic de Greuges Local.-

16.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en relació amb l’estalvi d’aigua.-

17.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre l’oficina Antiokupa.-

18.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre la seguretat en campanya nadalenca.-

19.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre els problemes que continuen a la Plaça de la Coca.-

20.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre els parcs infantils del barri de Rocafonda.-

21.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró relativa a l’actuació del Comitè d’obres i mobilitat en la urbanització del carrer Sant Josep.-

22.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre el seguiment d’actuacions realitzades en resposta a la nostre petició en el Ple de 7 de setembre sobre venda ambulant il·legal a Mataró.-

23.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre les accions de suport als comerciants de la ciutat i la campanya de Nadal.-

24.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre el calendari de cultura popular pel 2024.-

25.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre la situació de saturació de trànsit d’autobusos a la plaça de les Tereses.-

26.- Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre la neteja i preservació dels espais públics de Mataró.-

27.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre els manters que exerceixen als mercats i carrers de la ciutat.-

 

Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

 

L'Alcalde

David Bote Paz

 

En dono fe,

El Secretari General

Sergi Ribas Beltrán