Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de febrer (02/02/2017)

Escoltar

Ple municipal ordinari de febrer (02/02/2017)

DECRET
716/2017 de 30 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 2 de febrer de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de febrer de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió extraordinària de 22 de desembre de 2016


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 30-1-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MÉS respecte als beneficis fiscals en l’IBI de les autopistes de peatge.

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 30-1-2017, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya de suport als cossos i forces de seguretat que operen al nostre territori.

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 30-1-2017, presentada pel grup municipal de VOLEMataró de suport a les persones afectades per les clàusules sòl.

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 30-1-2017, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per derogar la llei d’amnistia del 1977 i per jutjar els crims comesos pel franquisme.

2.5 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 30-1-2017, presentada pels grups municipals Socialista i Convergència i Unió i amb el suport del Partit Popular de Catalunya contra l’exclusió al dret a l’habitatge.

2.6 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 30-1-2017, presentada per tots els grups municipals per donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia

 

DICTAMENS

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei de Compres i Contractacions

3 Declarar desert el procediment de licitació de la concessió demanial de la finca municipal del polígon 6 parcel•la 90, i iniciar nova licitació, mitjançant procediment obert.

4 Acords en matèria de contractació estratègica de l’Ajuntament de Mataró i entitats del sector públic municipal ( Clàusules Socials).

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

5 Ratificar la sol•licitud efectuada al Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya,del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró pel termini 2017-2021, i sol•licitud de Terrasses sobre passeig marítim.

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

 

Igualtat i Ciutadania

6 Donar compte de l’acord de data 28 de novembre de 2016 de la Junta de Govern Local d’aprovació de la pròrroga de la vigència del Pla Jove x Mataró 2013-2016

7 Donar compte de l’acord de data 28 de novembre de 2016, de la Junta de Govern Local d’aprovació de la pròrroga de la vigència del II Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016


Benestar Social

8 Donar compte del decret 9230/2016, de 20 de desembre, d’aprovació del Pacte amb el Tercer Sector d’Acció Social

 


CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Àrea de Serveis a les Persones

9 Ratificació de l’acord del Consorci Digital Mataró-Maresme relatiu a l’aprovació inicial de la dissolució del consorci.


Direcció de Cultura

10 Aprovació del Llibre Blanc de la Cultura de Mataró.


Direcció d’Ensenyament

11 Aprovació del document de criteris de planificació i proposta de mapa escolar de Mataró 2017-2022. Renovació del mapa escolar per a la innovació educativa.

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Protecció Civil

12 Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de Mataró (DUPROCIM).

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a favor de crear la figura de “l’esdeveniment especialment protegit” i de “l’esdeveniment protegit”

14 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per construir un model d’oci sostenible a la nostra ciutat.

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè Mataró aculli a totes les persones refugiades que arriben a la ciutat.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per tal d’establir bases per un model d’urbanisme, sostenible i amable per la ciutat de Mataró.

 


PRECS I PREGUNTES

17 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les activitats d’alguns Consells de Participació.

18 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè el govern municipal aclareixi la seva postura envers el Referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la pèrdua del Festival “Como Como” després de la primera edició del 2016 a Mataró.

20 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la col•laboració de Mataró en el Referèndum de 2017.

21 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la taula d’animals, seguiment i acords.

22 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la rellevància que tindrà la llengua espanyola com a llengua materna d’ aproximadament el 55% dels ciutadans de Mataró, durant els actes que es celebraran amb ocasió del dia de les llengües maternes en la ciutat de Mataró.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya en relació a l’acollida de refugiats oferta des de l’Ajuntament de Mataró.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el padró.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les futuribles noves zones comercials a la nostra ciutat.

26 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’aprofitament forestal d’algunes finques d’alzines a Mataró.

27 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar l’operativa de gestió del mercat de l’Escorxador.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els horaris en biblioteques de la ciutat.

 


L'Alcalde
David Bote Paz 

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró