Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de febrer (04/02/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari de febrer (04/02/2021)

 

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 4 de febrer de 2021

Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de febrer de 2021, a les 19:10 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

Vista la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Atès el RD 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’esta d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del dia 23 de desembre de 2020, ordinària del dia 14 de gener de 2021 i extraordinària-urgent del dia 20 de gener de 2021.  

2. DESPATX  OFICIAL

DICTÀMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

3. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC)

4. Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 206/2021 de 15 de gener, de designar representants de l’ajuntament de Mataró a l’Associació Municipal del Transport Urbà.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Compres i Contractacions

5. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 8530/2020 de 18 de desembre, pel qual es va aprovar el contracte d’emergència pel subministrament dels àpats diaris de les persones allotjades al centre d’acollida Espai Gatassa.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

6. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per exercir un control efectiu sobre la qualitat dels serveis públics concessionats.

7. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró amb relació a la necessitat que la ciutat compti amb una Residència Universitària que suposi una confirmació de les sinèrgies que cal generar entre la ciutat i el Tecnocampus.

8. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía amb relació a la realització d'una auditoria d'organització tant en l'àmbit dels recursos humans com al del sistema de gestió.

PRECS I PREGUNTES

9. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía amb relació a l’estructura de l’edifici de l’Avinguda Puig i Cadafalch, 197.

10. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía amb relació a la Mesa de Comerç de Mataró.

11. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la visita de Pablo Casado a la Nau Gaudí.

12. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’obertura de la presó i del Cafè nou i sobre el tancament de l’oficina de turisme.

13. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els espais electorals cedits per l’ajuntament a la Junta Electoral.

14. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la contractació de càmeres de seguretat.

15. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el manteniment de la xarxa semafòrica.

16. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la cadena de custòdia a la Policia Local.

17. Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró davant les aglomeracions a l’estació de tren de Mataró.

 

 

                 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona