Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de gener (13/01/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari de gener (13/01/2022)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 13 de gener de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de gener de 2022, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Vista la RESOLUCIÓ SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1.-        Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 2 de desembre de 2021 i extraordinària del dia 23 de desembre de 2021.-    

2.-        DESPATX  OFICIAL.-


DICTAMENS

JUNTA DE PORTAVEUS

3.-        Ratificar Decret de l’Alcaldia núm. 12014/2021 de 24 de desembre, pel qual s’aprova la proposta de projecte “Anella Verda de Mataró. Àmbit de la Riera Sant Simó i l'espai agrícola les Cinc Sènies” per concórrer a la convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad FSP, per al foment d'actuacions dirigides a renaturalització i resiliència de les ciutats espanyoles 2021 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.-

 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

Servei de Secretaria General

 4.-        Acceptació de la donació del fons fotogràfic d’El Punt – Delegació del Maresme.-  

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 5.-        Aprovació definitiva de l’Estudi Detall de la regularització profunditat edificable al c. Velázquez núm. 71, d’iniciativa privada.-

 CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Servei de Protecció Civil i Salut

 6.-        Aprovació inicial de la revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).-

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Igualtat i Diversitat Ciutadana    

7.-        Aprovar inicialment el Reglament de polítiques de gènere interseccionals de l'Ajuntament de Mataró.-

Àrea de Serveis a la Ciutadania

 8.-        Aprovació inicial de les bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Mataró en l’àmbit de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ciutadania global, ensenyament, cultura i esports per a l’anualitat de 2022.-

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

           9.-        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per actualitzar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Mataró i fomentar l’ús del català al conjunt de la ciutat.-

10.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per l’adhesió al programa de l’ONU-Dones “Ciutats segures i espais públic segurs”.-

 

 PRECS I PREGUNTES

11.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a l’elaboració d’un registre d’immobles ocupats.-

12.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte a l’avaluació del Pla de Seguretat Local.-

13.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre l’Ordenança de Civisme.-

14.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la creació del Consell de Persones amb Discapacitat (CPD).-

15.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la personació de l'Ajuntament en els processos judicials d'ocupacions delinqüencials.-

16.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per a la retolació de les diverses espècies d’arbres.-

17.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobres les freqüències de pas de Mataró Bus.-

18.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les platges.-

19.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el deteriorament d’algunes àrees de jocs infantils de la ciutat.-

20.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES perquè l’Ajuntament de Mataró s’incorpori al programa ACOL dirigit a la contractació i regularització de persones migrants.-

21.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la Policia Local.

             

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona