Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de gener (14/01/2016)

Escoltar

Ple municipal ordinari de gener (14/01/2016)

Dia: dijous 14 de gener de 2016
Hora: 19.00h
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

DECRET
89/2016 d'11 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 14 de gener de 2016
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 14 de gener de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries de 5-11-2015 i 3-12-2015.

2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 11-1-2016, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per l’adhesió a la Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària.

DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9129/2015 de 4 de desembre, de modificació decret de delegació de competències a regidors delegats.

4 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9324/2015 d’11 de desembre, de nomenament 5è Tinent d’alcalde

5 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9325/2015 d’11 de desembre, de nomenament membre de la Junta de Govern Local.

6 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9389/2015 de 14 de desembre, de canvi de retribució regidor de la Corporació.

7 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9619/2015 de 23 de desembre, de modificació composició Mesa de Contractació.

8 Donar compte Decret d’Alcaldia núm. 9620/2015 de 23 de desembre, de modificar denominació competències delegades regidoria d’Igualtat i Joventut.

9 Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 9303/2015 de 10 de desembre, de designació Presidenta de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme.

10 Aprovar la retribució corresponent a la regidora delegada de Promoció Econòmica i Innovació.

11 Aprovar modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, Àrea de Gestió de l’Espai Públic i Comissió Especial de Comptes.

12 Aprovar nomenament dels nous vocals de la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 2016-2019.

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Recursos Humans

13 Sol•licitud reconeixement compatibilitat segona activitat senyor BVB.

14 Sol·licitud reconeixement compatibilitat segona activitat senyor SAG.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre l’arbrada a Mataró.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de suport i compromís actiu de l’ajuntament de Mataró amb la Banca Ètica.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES demanant el canvi de nom dels carrers dedicats als Borbons.

PRECS I PREGUNTES

18 Pregunta que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre diversitat funcional..

19 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’encariment de les tarifes de climatització dels equipaments connectats al Tub Verd.

20 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la circulació d’automòbils al carrer Calella i l’accés al parc de la Llàntia.

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació del Centre d’Acollida del carrer Galicia de Mataró.

22 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a la reactivació de la Comissió sobre Amuntegaments i sobreocupació de vivendes a Mataró.

23 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre determinades exigències derivades de la “Llei de Transparència”.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’acord amb la Fundació Intermedia.

25 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relatiu a la lleialtat institucional de l’ajuntament de Mataró envers el Parlament de Catalunya i el govern de la Generalitat.

26 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a l’àrea de les Cinc Sènies.

27 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la cavalcada de Reis.

28 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat de la xarxa elèctrica a la ciutat.

 
L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró