Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juliol (01/07/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juliol (01/07/2021)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió d'1 de juliol de 2021

Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de juliol de 2021, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

Vista la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Atès la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària causada per la COVID-19.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del dia 20 de maig de 2021 i ordinària del dia 3 de juny de 2021.

2. DESPATX  OFICIAL

DICTÀMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

3. Aprovar la constitució i Estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona.

4. Aprovar la implementació sistema de Videoacta.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

Servei de Secretaria General

5. Modificar la relació de llocs de treball de l’EPE Mataró Audiovisual.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

6. Recuperació d’ofici d’un bé de domini públic municipal de la finca situada al camí del Mig, 144 de Mataró.

Servei d'Ingressos

7. Donar compte de la sentència de 27 d'abril de 2021, del Tribunal Suprem, que estima el recurs de cassació núm 1994/2017, formulat per l'Ajuntament contra la sentència de 20 de gener de 2017, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relativa a l'ordenança fiscal de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de subministraments d'interès general, de l'exercici 2015 (taxa de telefonia fixa).

8. Donar compte de la sentència de 29 d'abril de 2021, del Tribunal Suprem, que estima el recurs de Superior de Justícia de Catalunya, relativa a l'ordenança fiscal de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de subministraments d'interès general, de l'exercici 2014 (taxa de telefonia fixa).

Servei de Compres i Contractacions

9. Aprovar la indemnització per la suspensió del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges del municipi de Mataró, a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA per un import de 216.347,47 €.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

10. Aprovació de l’acta de delimitació del terme municipal amb Cabrera de Mar, promogut per la Direcció General d’Administració Local, i el suport tècnic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

11. Aprovació de les esmenes proposades per l’ICGC de l’acta de delimitació del terme municipal amb Argentona, signada el 06.10.2020, en la descripció de les fites 8, 10 i 18.

12. Aprovació de l’esmena proposades per l’ICGC de l’acta de delimitació del terme municipal amb Sant Andreu de Llavaneres, signada el 06.10.2020, en la descripció de la fita 1.

13. Aprovació Text refós del Pla de millora urbana de reordenació volumètrica conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí.

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

14. Aprovació del pla estratègic d’Economia Social i Solidària de Mataró.

15. Aprovació del Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a municipi afectat pel projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat pels Plans de foment territorial del turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Habitatge

16. Donar compte de l’aprovació del segon Pla d’inspecció d’Habitatge desocupat per a 2021.

17. Aprovació de la sol·licitud per a considerar Mataró com a àrea de mercat tens d’habitatge.

18. Aprovació del conveni amb INCASOL per la cessió del dret de superfície de quatre solars a la Ronda Barceló.

Agència de Suport i Serveis a les Entitats

19. Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria extraordinària de subvencions per al sosteniment de les entitats afectades per la pandèmia de la Covid-19 (Pla de Reconstrucció).

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES pel debat conjunt d’Ordenances Fiscals i Pressupost municipal abans de 31.12.2021.

21. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la implementació d'un pla d'avaluació i control de la qualitat ambiental interior dels edificis i locals municipals.

22. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la redacció d’un Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

23. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les sales d’estudi a les biblioteques públiques de la ciutat.

24. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el cost i les factures dels focs artificials del 27 de juliol de 2020 (Santes).

25. Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre el Bicibús.

26. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte d’una possible plaga de rates a la ciutat de Mataró.

27. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la informació que es distribueix entre els grups municipals sobre la previsió de desnonaments.

28. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la senyalització dels passos de vianants amb encaminadors.

29. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions a la ciutat.

30. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el resultat de l’expedient informatiu obert pels fets de desembre de 2020.

31. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES a partir de l’incendi a Argentona del darrer cap de setmana.

32. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’escola municipal de música.

    

                 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona