Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juliol (02/07/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juliol (02/07/2020)

DECRET
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de juliol de 2020
Òrgan: Alcaldia


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de juliol de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

 

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1     Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries del dia 14 de maig de 2020 i de 4 de juny de 2020.


2     DESPATX OFICIAL


DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19

3     Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3348/2020 de 29 de maig, de recuperació 100% servei Mataró Bus.

4     Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3747/2020 de 9 de juny, mesures Mataró Bus.


5     Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3674/2020 de 7 de juny, mesures de la Fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.


6     Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 4072/2020 de 18 de juny, mesures de la Fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.


7     Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 4289/2020 de 26 de juny, mesures etapa de la represa en el context d’emergència sanitària vigent provocada per la covid19.

 

DICTAMENS

ALCALDIA

8     Modificar la designa de representants de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Secretaria General

9     Aprovar el contracte de donació d´un fons documental de l´Escola de Dansa de la Sra. Enriqueta Alum a l´Ajuntament de Mataró


Servei de Compres i Contractacions

10     Donar compte dels següents Decrets d'Alcaldia per crisi COVID19:

Decret 3626/2020, de 4 de juny, del contracte d'emergència del servei de suport i reforç educatiu durant l'estiu

Decret d'Alcaldia 3623/2020, de 4 de juny, del contracte d'emergència pel servei de gestió de l'Espai Gatassa com a centre per a persones sense sostre durant l'Estat d'alarma pel COVID-19

Decret d'Alcaldia 4059/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de material d’oficina necessari pel dispositiu de lliurament de les targetes menjador.

Decret d'Alcaldia 3672/2020, de 6 de juny, del Contracte d’emergència del servei de treballs de pintura de senyalització a la calçada.

Decret d'Alcaldia 4058/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 30.000 mascaretes FFP2.

Decret d'Alcaldia 4060/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de gel hidroalcohòlic.

Decret d'Alcaldia 4064/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 20.000 mascaretes.

Decret d'Alcaldia 4070/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de material bàsic de papereria per als infants de famílies vulnerables per poder realitzar treball escolar a casa.

Decret d'Alcaldia 4071/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mascaretes quirúrgiques.

Decret d'Alcaldia 4062/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de guants nitrils.

Decret d'Alcaldia 4065/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de material de papereria bàsic als infants de famílies vulnerables per tal de poder realitzar treballs escolars.

Decret d'Alcaldia 4066/2020, de 18 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament d’una cabina d’ozonització de roba

Decret d'Alcaldia 4109/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de diferent material per evitar el risc de contagi per l’exposició del COVID19

Decret d'Alcaldia 4110/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de material vari per evitar el risc de contagi per l’exposició del COVID19

Decret d'Alcaldia 4107/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de test serològics i la seva gestió sanitària

Decret d'Alcaldia 4108/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de filtres i mascaretes per evitar el risc de contagi per l’exposició del COVID 19

Decret d'Alcaldia 4120/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament guants nitrils reforçats i guants de látex

Decret d'Alcaldia 4115/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mascaretes quirúrgiques i mascaretes KN95

Decret d'Alcaldia 4121/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 25 test COVID

Decret d'Alcaldia 4119/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 30 lliteres per l’Espai Gatassa per acollir a les persones sense sostre durant l’estat d’alarma

Decret d'Alcaldia 4116/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mascaretes ffp2 i polvoritzadors higienitzants per superfícies

Decret d'Alcaldia 4114/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de viseres facials i mascaretes

Decret d'Alcaldia 4117/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mampares de metacrilat i màscares de protecció facial

Decret d'Alcaldia 4118/2020, de 19 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de 3 termòmetres infrarojos

Decret d'Alcaldia 4196/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència per la compra de diferents materials EPIS envers el risc de contagi per l’exposició al covid19.

Decret d'Alcaldia 4197/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mascaretes kn95 i 3 capes covid19.

Decret d'Alcaldia 4198/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de mascaretes quirúrgiques.

Decret d'Alcaldia 4199/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament del servei d’instal·lació de nous polsadors en semàfors de diverses cruïlles de la ciutat.

Decret d'Alcaldia 4200/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de gel hidroalcohòlic i guants de nitril.

Decret d'Alcaldia 4201/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel servei de neteja especial en les instal·lacions municipals.

Decret d'Alcaldia 4202/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de test serologics pels treballadors municipals.

Decret d'Alcaldia 4203/2020, de 23 de juny, del Contracte d’emergència pel subministrament de termòmetres laser.

 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

11    Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU 01d a l’àmbit Ronda Barceló, reajustaments de volums de les Illes 2, 3, 4, i 5.

12     Aprovació provisional del Pla de millora urbana Ronda de la República 64.


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

13     Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la creació d’una oficina de resiliència urbana. redacció i implantació d’un pla de resiliència organitzacional

14    Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre Habitatge.

15    Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la creació d’una Comissió de Seguretat per a l’elaboració d’un Pla Integral de Seguretat.


PRECS I PREGUNTES

16    Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre les queixes dels veïns del carrer Jaume I de Mataró.

17     Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la celebració de Les Santes 2020.

18     Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la celebració d’un Ple extraordinari sobre la seguretat a Mataró.

19    Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per a la convocatòria dels Consells de Participació.

20     Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per demanar a interior que traspassi a l’ajuntament l’import de les multes imposades a Mataró per destinar el seu import a la reconstrucció.

21    Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la instal·lació de papereres de recollida selectiva.

22     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per conèixer l’estat actual del projecte de biblioteca de les coses a Mataró.

23     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la regulació dels vehicles elèctrics de mobilitat personal.

24     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la continuïtat futura de les mesures adoptades sobre seguretat i convivència.

25     Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía relación a las sanciones por inseguridad, vandalismo, robo y ocupación en Mataró.

 

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona