Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juliol (06/07/2017)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juliol (06/07/2017)

Decret

6246/2017 de 3 de juliol

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 6 de juliol de 2017

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de juliol de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 ORDRE DEL DIA

 1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 1 de juny de 2017.

 2 DESPATX OFICIAL

 DICTAMENS


COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

Servei de Comunicació

3 Aprovació inicial del Reglament d’ús i accés als Mitjans de Comunicació Municipal.

CIM ESPECIAL EL RENGLE

4 Aprovació de la prórroga de l’àmbit temporal de la Comissió Informativa municipal especial sobre la licitació, construcció i comercialització de l’edifici El Rengle.

CIM ESPECIAL EL SORRALL

5 Aprovació de la prórroga de l’àmbit temporal de la Comissió Informativa municipal especial sobre la gestió municipal del contracte de concessió de la zona esportiva El Sorrall.

 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics

 Servei de Compres i Contractacions

6 Adjudicació del contracte de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel•la de propietat municipal, situada a Mataró a la Riera de Can Gener.

 7 Acordar la subrogació, per transformació de forma jurídica, de l’empresa Corporación Española de Transporte, SL., en els drets i obligacions de l’empresa Corporación de Transporte, SA (CTSA), en el contracte del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers Mataró Bus.

 Direcció de Recursos Humans

8 Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2017.

 9 Aprovar la modificació d’un article del Text Únic dels Acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i de dos articles del Text Únic dels Acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral.

 Servei de Secretaria General

10 Ratificar el decret d’alcaldia 5434/2017 de 13 de juny que interposa Recurs de cassació davant el Tribunal Suprem contra la sentencia número 306/2017 de data 19 d’abril de 2017 recaiguda en el recurs ordinari número 167/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, secció cinquena (dipòsit Rocablanca).

 Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica

11 Aprovar l’adhesió de Mataró a l’Associació Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.

 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

Servei de Salut i Consum

 12 Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de Tinença, Protecció i Control Animal.

 CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Direcció de Cultura

 13 Donar compte del Protocol per a la incorporació de la Biblioteca de la Fundació Iluro a la Xarxa Local de Biblioteques Públiques de Mataró.

 14 Aprovació noves inclusions al Nomenclator de la ciutat.

15 Aprovació canvis de representants a la Comissió del Nomenclator.

 16 Aprovació definitiva del Reglament de les Colles Institucionals.

 CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular amb el suport d’ERC-MES i VOLEMataró per al lliurament de solars i edificis buits i en desús de titularitat municipal, en dret de superfície per a la construcció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre les condicions laborals a les empreses de Multiservei.

 19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre garantir les mesures de seguretat en actes multitudinaris a Mataró.

 20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per crear el programa de recuperació de parets mitgeres.

 PRECS I PREGUNTES

 21 Prec que presenta la regidora no adscrita respecte la instal•lació de parcs de salut.

 22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el concurs de la millora estructural de la sala de coordinació de la policia local.

 23 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per contribuir a mantenir els carrers nets d’excrements de gossos.

 24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES referent a l’incident del passat dia 2 de juny al carrer Carles Padrós.

 25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per conèixer el futur de la Casa de la Cultura.

 26 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre selecció d’escombraries de la Plaça de Cuba.

 27 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per sol.licitar una auditoria de gestió i anàlisis exhaustiva de l’organització, demanda de treball, atenció, situació de les treballadores i els usuaris de Serveis Socials.

 28 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre la Galeria dels Mataronins i Mataronines Il.lustres.

 29 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el canvi de parer d’aquest equip de govern de la PdR presentada pel grup municipal de C’s per implantar la vela en els IES i col.legis de la nostra ciutat.

 30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la tria de conferenciants en actes institucionals de l’Ajuntament.

 31 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per l’elaboració d’un Pla contra les molèsties i els sorolls nocturns.

 32 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la relació del detingut lider terrorista Tarik Chatlioui amb Mataró i estudiar vies legals per suspendre llicències dels centres de culte on es porti a terme l’islamisme radical.

 33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació legal del sistema de fotodenúncies de trànsit a Mataró.

 34 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’escàndol en l’adjudicació del contracte de serveis de vigilància i controladors de Les Santes.

 L'Alcalde

David Bote Paz
 

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró