Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juny (01/06/2017)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juny (01/06/2017)

DECRET
5004/2017 de 29 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 1 de juny de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de juny de 2017, a les 19,20 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 4 de maig de 2017.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 29-5-2017, presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per instar al Govern de l’Estat per a la supressió de la taxa de reposició d’efectius en la funció pública, la modificació de la regla de despesa i la flexibilització dels criteris de despeses efectuades amb el superàvit.

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 29-5-2017, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que esclareixi el destí dels 97’2 ME aportats l’any 2009 pel Ministerio de Fomento dins el traspàs de la NII al seu pas pel Maresme i per què renegociï un nou Conveni amb el mateix Ministeri per no perdre els 400ME acordats l’any 2008.

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 29-5-2017, presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de suport al poble Rifeny.

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 29-5-2017, presentada pel grup municipal Socialista per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis.

 

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Aprovació canvi representant de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Recursos Humans

4 Aprovar la modificació de la Plantilla de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017.


Servei de Compres i Contractacions

5 Adjudicació de la concessió demanial de l’ús privatiu d’una parcel•la de propietat municipal, situada a Mataró al polígon 6 parcel•la 90, per destinar-la a producció agrícola.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

6 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en l’àmbit discontinu Cafè Nou / Cercle Catòlic / Angeleta Ferrer, i aprovació definitiva de la 2a addenda al Conveni amb el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, per a l’objectiu comú de posar a disposició de la ciutat el pati i l’edifici del Cafè Nou.

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

Igualtat i Ciutadania

7 Adhesió a la Xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans

8 Adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya

 


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per dur a terme horts urbans a la nostra ciutat.

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la construcció d’una estació d’autobusos interurbans a Mataró.

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el dèficit de canviadors per a nadons en zones accessibles tant per dones com per homes.

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per sol•licitar la no penalització dels jocs infantils a l’espai públic.PRECS I PREGUNTES

13 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar el compliment de la proposta de resolució aprovada per unanimitat el passat 8-9-2016 en el Ple municipal.

14 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi de sol•licitar explicacions sobre les accions de coordinació que realitzarà aquest Ajuntament en el programa “escolanova21”. I el cost que representarà per a la ciutat de Mataró dita coordinació, així com les competències que té aquest Ajuntament sobre l’esmentada àrea.

15 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ampliació de Mataró Parc.

16 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’adjudicació del Monument a l’Alcalde Josep Abril i Argemí

17 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’edifici de la Presó.

18 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per la creació d’una funerària municipal.

19 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ampliació de zones d’aparcament en bateria amb les places marcades.

20 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, amb el suport dels grups d’ERC, VOLEMataró, ICV-EUIA i la regidora no adscrita, sobre el control i l’impacte de les antenes de telefonia mòbil.

21 Prec que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i VOLEMataró, amb el suport del grup municipal d’ICV-EUIA per la retirada de les plaques franquistes existents a les façanes d’immobles particulars.

22 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la retirada de simbologia franquista.

23 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que es millori i s’incrementi la col•laboració entre els diferents serveis municipals i el cos superior de Policia per lluitar contra les ocupacions il•legals.

24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la situació de l’escola rural a les Cinc Sènies.

25 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que s’eliminin de manera immediata pintades i grafitis amb missatges que incitin a l’odi i a la violència contra qualsevol col•lectiu de l’espai públic mataroní.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les possibles conseqüències de retardar els tràmits d’ampliació de la gran superfície comercial del nord de la ciutat.

27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre pintades en edificis de titularitat privada.

28 Prec que presenta la regidora no adscrita respecte la instal•lació de parcs de salut.

 


L'Alcalde
David Bote Paz 

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró