Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juny (02/06/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juny (02/06/2022)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 2 de juny de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de juny de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 5 de maig de 2022.-     

2.-        DESPATX  OFICIAL.-

 

DICTAMENS

JUNTA DE PORTAVEUS

3.-        Aprovar la recuperació d’ofici béns domini públic municipal finca carrer Rocafonda núm. 30 de Mataró.-

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica                                

4.-        Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2022.-

5.-        Aprovar la minuta “segona addenda” al Conveni entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Hospital Sant Jaume per la concertació d’un préstec a llarg termini a favor de la segona.-


CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ


Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.-        Aprovar la suspensió de llicències amb la finalitat d’estudiar una Modificació puntual del Pla general d’ordenació (MPG 110) per a l’obtenció d’habitatges de protecció oficial en el sòl urbà consolidat.-

7.-        Aprovar la suspensió de llicències amb la finalitat d’estudiar una Modificació puntual del Pla general d’ordenació MPG-113 carrer del Prat.-

8.-        Aprovació del Text Refós de la Modificació Puntual del PMU-11 Iveco-Renfe/ Farinera referida a les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del PMU.-CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS


Verd Urbà i Espai Agrari i forestal

9.-        Sol•licitud a la Generalitat de Catalunya de declaració de forests d’utilitat pública de diferents finques municipals.-

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA


Servei d’Habitatge

10.-      Donar compte del 4t. Programa d’inspecció d’habitatges buits per a l’any 2022.-

Direcció de Cultura

11.-      Aprovació de noms de vials a proposta de la Comissió del Nomenclàtor.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la necessitat d’actualitzar el Reglament del Defensor del Ciutadà i de seleccionar i nomenar un nou titular del servei.-

13.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró relativa a la redacció d’una proposta d’actuació per accedir al finançament del programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social finançat per la Unió Europea-Next Generation.-

14.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a l’adhesió al programa “Agente Tutor” de la FEMP.-   


PRECS I PREGUNTES

15.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la celebració d’un Ple extraordinari monogràfic sobre ocupació a Mataró.-  

16.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per donar visibilitat al Dia Mundial de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) el proper 21 de juny.-

17.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per utilitzar un llenguatge clar que faciliti la comprensió de les comunicacions oficials de l’ajuntament de Mataró a la ciutadania.-

18.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’absència de Plans d’usos a diversos immobles públics i privats de la ciutat.-

19.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el projecte de recuperació ambiental, paisatgística i social de la Riera d’Argentona.-

20.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar la comunicació i garantir l’acompliment de les ordenances municipals.-

21.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la SAREB i sobre el Registre de Solars Buits.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’incompliment per part de l’ajuntament de l’Ordenança de Via Pública.-

23.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre l’Hospital de Mataró.-

 

             

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària Acctal.,

Gemma Garcia Ramos