Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juny (03/06/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juny (03/06/2021)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 3 de juny de 2021

Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Plea la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de juny de 2021, a les 19:10 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.


Vista la RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.


Atès la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària causada per la COVID-19.


De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.


Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.


Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària del dia 6 de maig de 2021.

2. DESPATX  OFICIAL

DICTÀMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

3. Aclariment acord delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

4. Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 31-5-2021, relatiu a l’aprovació del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador 2021-2023.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 Servei de Gestió Econòmica

5. Aprovar una modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost 2021.

6. Aprovar la concertació d’operacions d’endeutament a llarg termini per a la cancel·lació del deute pendent amb el Fons en Liquidació pel Finançament del Pagament a Proveïdors (FFPP).

Servei d'Ingressos

7. Aprovació de les modificacions dels preus públics de la Direcció de Cultura.

8. Aprovació de les modificacions dels preus públics per la prestació del servei d'aparcament als pàrquings municipals.

9. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per Bankia, SA.

10. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de dues liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per F.B.M.

11. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de dues liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per A.F.F.

Servei de Compres i Contractacions

12. Aprovar la bestreta a l’empresa NUSCAMPS SL per la concessió per a la construcció, gestió i explotació del servei públic de la zona esportiva municipal de "El Sorrall", a compte del posterior restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió, ocasionat per la suspensió de l’execució del contracte pel tancament de les seves instal·lacions i serveis per la situació provocada per la COVID-19.

Direcció de Recursos Humans

13. Aprovar primera modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

14. Aprovació de les Bases Reguladores per l'atorgament de subvencions del projecte ¨Aixequem Persianes¨ per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Habitatge     

15. Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 31-5-2021, sobre el Conveni de SAREB i signatura dels primers usdefruits.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Espais Públics

16. Aprovació inicial del projecte constructiu d’implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera “Les Sureres”, amb un pressupost d’execució per contracte de 3.307.561,43 euros (21% d’IVA inclòs).

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

17. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la creació d’una taula d’avaluació local dels projectes municipals finançats a través dels fons europeus i del programa REACT-UE.

18. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per al reconeixement públic del dol perinatal i neonatal.

19. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la implementació d'un Pla de Joc per a infants amb discapacitat a la ciutat de Mataró.

PRECS I PREGUNTES

20. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb l’informe de riscos psicosocials sobre la policia local.

21. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per donar visibilitat al dia mundial de l’esclerosi lateral amiotròfica del proper 21 de juny.

22. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els voltants del convent de les Caputxines.

23. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’ajuntament de Mataró.

24. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES arrel de la notícia apareguda en els darrers dies sobre la Policia Local.

25. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per cobrir les necessitats de transport públic fins a l’estació a primera hora del matí i per apropar-se a urbanitzacions.

26. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre polítiques d’igualtat de gènere als serveis municipals.

27. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el creixement dels assentaments i el barraquisme a Mataró.

28. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre l’estat dels paviments de la ciutat.

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona