Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juny (04/06/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juny (04/06/2020)

Decret núm. 3349 de 29 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 4 de juny de 2020
Òrgan: Alcaldia


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de juny de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica degut a l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


Vistes les restriccions a la mobilitat i les limitacions de les activitats no essencials establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial Decret prorrogat pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.. .

Vista la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, per la qual s’estableix que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

Vist el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que a la seva Disposició final segona afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

 

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.


1      Presa de possessió del Sr. Xavier Font i Mach al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Mataró.


2      DESPATX OFICIAL


DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19

3      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2897/2020 de 11 de maig, de mesures de consolidació de la Fase 0 i de preparació de la Fase 1 del Pla per a la Transició a una nova Normalitat.

4      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2913/2020 de 12 de maig, deixar sense efectes l’avocació puntual de les competències delegades per l’Alcalde a la Junta de Govern Local per decret 1975/2019 de19 de juny, que les disposarà novament a partir del dia següent de la present Resolució.

5      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2995/2020 de 14 de maig, de reobertura dels mercats de venda no sedentària de Mataró amb les parades d’alimentació.

6      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3087/2020 de 21 de maig, de rectificació error material del decret 2815/2020 de 7 de maig, relatiu a la tornada progressiva de la nova normalitat i mesures organitzatives per a la prestació de serveis municipals durant el perllongament de la situació ocasionada pel covid 19.

7      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3184/2020 de 23 de maig, de mesures de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

8      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3240/2020 de 27 de maig, de continuïtat i desescalat de mesures de resposta a la crisi sanitària i socioeconòmica provocada per la pandèmia del covid 19.

9      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3260/2020 de 27 de maig, de dol oficial per les víctimes del covid 19.

10      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3309/2020 de 28 de maig, per a la contractació per tràmit d'emergència, prevista en l'art. 120.1 de la LCSP, la compra d’un televisor per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19.

11      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3310/2020 de 28 de maig, per a la contractació per tràmit d'emergència, prevista en l'art. 120.1 de la LCSP, la compra d’olles elèctriques per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19

12     Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3311/2020 de 28 de maig, per a la contractació per tràmit d'emergència, prevista en l'art. 120.1 de la LCSP, la compra d’una rentadora per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19

13      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3313/2020 de 28 de maig, per a la contractació per tràmit d'emergència, prevista en l'art. 120.1 de la LCSP, la compra de test serològics per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19


DICTAMENS

ALCALDIA

14     Modificar la representació del grup municipal de Junts per Mataró en les Comissions Informatives Municipals.


CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei d’Ingressos


15     Aprovació de les modificacions dels preus públics d'Ensenyament per al curs 2020-2021

16     Aprovació de les modificacions dels preus públics de Cultura per al curs 2020-2021


Servei de Compres i Contractacions

17     Pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol,instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró.


CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

18     Aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general d’ordenació MPG 106, relativa al Títol II. Paràmetres comuns de l’edificació i d’ús i articles 52 i 53 del Títol I.IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ


19     Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per a la no discriminació per raons de gènere en la normativa de les piscines.

20     Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la creació d’un grup de treball, amb representació política i civil de la ciutat, per a l’estudi i seguiment de la millora de la mobilitat ferroviària entre Mataró i Barcelona

21     Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la dotació d'un fons per a l'atorgament de microcrèdits per a la digitació dels comerços, negocis d'autònoms i pimes.


PRECS I PREGUNTES

22     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’àrea de Llicències.

23     Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per impulsar una estratègia de suport explícit a les llars d‘infants privades de Mataró amb mesures concretes per a fer-les viables.

24     Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació al procés d'incineració dut a terme durant aquests mesos de pandèmia.

25     Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la previsió de compra, manteniment i stock de material de diagnórtico del covid 19.

26     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat del Pla Estratègic d’Acció Social

27     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els nivells de contaminació a l’aire de la nostra ciutat

28    Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’anunci sobre la rotonda del cargol

29    Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la Marató d’estalvi energètic

30     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre Mataró Bus.

 


L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
La Secretària General Acctal.,
M. Lluïsa Guañabens Casarramona