Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de juny (06/06/2024)

Escoltar

Ple municipal ordinari de juny (06/06/2024)

Ordre del dia

DECRET NÚM. 6135/2024 DE 3 DE JUNY

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Òrgan: Secretaria General

 

Fets:

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

 

RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 6 de juny de 2024, a les 19:20 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària del dia 2 de maig de 2024 i extraordinària del 13 de maig de 2024.-

2.- DESPATX OFICIAL.-

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR

Intervenció General

3.- Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdits que es relaciona al document ADO núm. 12024000040653 per import de 109.502,92 €.-


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

4.- Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2024.-


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5.- Aprovar la modificació de l'article 20 del Text Únic dels Acords Municipals vigent sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l' Ajuntament de Mataró

(consideració especial de la Policia Local-vacances).-

 

CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

6.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació «Paràmetres de condicions d’ús de les activitats industrials i terciàries».-

 

CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE

DIRECCIÓ D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Servei de Cultura

7.- Aprovació de les Bases particulars reguladores dels ajuts a la creació Fet a Mataró - Can Gassol.-

8.- Aprovació de les Bases particulars reguladores dels ajuts a la creació Fet a Mataró - Cafè Nou.-


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

9.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró perquè el govern municipal permeti la participació de l’oposició a les reunions de la Junta Local de Seguretat.-

10.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX per crear un conveni entre l’Ajuntament i el Jutge Degà a Mataró.-

11.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre l’elaboració i aprovació del nou Pla d’Accessibilitat de Mataró.-

12.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per ampliar i diversificar l’oferta d’oci nocturn pública.-

 

PRECS I PREGUNTES

13.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre la relació a la Policia Local de Mataró.-

14.- Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró sobre el balanç del govern municipal de la seguretat a la Fira.-

15.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre la seguretat a la Fira d’Atraccions.-

16.- Pregunta que presenta el grup municipal de VOX sobre que la ciutat s’hagi quedat sense 192 vivendes de lloguer (Torre Barceló).-

17.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre l’obstaculització del carrer Brussel·les.-

18.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre els terres de cautxú de les zones d’esbarjo infantils dels parcs de la ciutat.-

19.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre l’estat del directori de comerços i serveis professionals de la ciutat.-

20.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre els habitatges de la Torre Barceló.-

21.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte que Mataró disposi d’una estació central d’autobusos.-

22.- Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per conèixer l’evolució i l’estat d’execució de l’estudi sobre la realització d’una estació d’autobusos a la ciutat.-

23.- Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP Mataró sobre el procés d’empadronament i el dret al padró a la ciutat.-

24.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre l’organització i impacte de la revetlla de Sant Joan 2024 a Mataró.-

25.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència a les guinguetes del front marítim.-

 

Segon.- Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

 

L'Alcalde David Bote Paz
En dono fe,
La Secretària Acctal., Gemma Garcia Ramos