Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de maig (04/05/2017)

Escoltar

Ple municipal ordinari de maig (04/05/2017)

DECRET
3875/2017 de 28 d'abril
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 4 de maig de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de maig de 2017, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2017.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 28-4-2017, presentada pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la no prolongació de la concessió dels peatges del Maresme per part del Govern de la Generalitat.

2.2 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 28-4-2017, presentada pel grup municipal de VOLEMataró perquè la història del Poble Gitano de Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar. 

2.3 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 28-4-2017, presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES a favor del Dret a vaga als ensenyaments secundaris i post-obligatoris.

2.4 Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 28-4-2017, presentada per tots els grups municipals per reclamar al Departament d’Ensenyament l’obertura de la segona línia de l’escola Angeleta Ferrer.

 

 

DICTAMENS

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

3 Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a concertar dues operacions de crèdit a llarg termini , d’import 1M. € cadascuna, amb les entitats financeres Cajamar i BBVA i amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2017

4 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017.

5 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques, que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al primer trimestre de l’exercici 2017.

6 Adscripció de quatre habitatges municipals a favor de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.


Servei d’Ingressos

7 Aprovació de la modificació dels preus públics de les franges de protecció contra incendis.

8 Aprovació de la modificació dels preus públics de les activitats de Cultura.

9 Aprovació dels preus públics d'Ensenyament per al curs 2017-2018.

10 Aprovació dels preus públics del Centre Cívic Espai Gatassa per al curs 2017-2018


Direcció de Promoció Econòmica

11 Donar compte del Pla Estratègic Tecnocampus.

 

 


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

12 Aprovació provisional de l’Ampliació del catàleg de masies i cases rurals i modificació del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable.

13 Aprovació Tex refós Pla especial en sòl no urbanitzable ca l’Iborra

14 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal per a la creació d’un equipament al polígon Mata Rocafonda, a la finca municipal del c. Energia, 11

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sol•licitant la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) a través de símbols en el municipi de Mataró i la celebració del dia mundial per a la conscienciació sobre l’autisme.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament de Mataró s’adhereixi a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.

17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per eliminar la segregació escolar a la nostra ciutat.

18 Propostes de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per sol•licitar la compareixença de l’Ajuntament de Mataró com a part en la querella contra l’Estat Espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament de l’Alcalde de Mataró, el Sr. Josep Abril i Argemí.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per demanar una avaluació externa del servei de Policia Local de Mataró.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la situació de la Policia Local de Mataró.


PRECS I PREGUNTES

21 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró per reclamar el compliment de la proposta de resolució aprovada per unanimitat el passat 8-9-2016 en el Ple municipal.

22 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía a fi de sol•licitar explicacions sobre les accions de coordinació que realitzarà aquest Ajuntament en el programa “escolanova21”. I el cost que representarà per a la ciutat de Mataró dita coordinació, així com les competències que té aquest Ajuntament sobre l’esmentada àrea.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ampliació de Mataró Parc.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’adjudicació del Monument a l’Alcalde Josep Abril i Argemí

25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’edifici de la Presó.

26 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per la creació d’una funerària municipal.

27 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la necessitat de millorar la neteja del Parc del Mar de Mataró i controlar les activitats que s’hi desenvolupen a la zona.

28 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ampliació de zones d’aparcament en bateria amb les places marcades.

29 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els compromisos relatius a la normativa de terrasses.

30 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, amb el suport dels grups d’ERC, VOLEMataró, ICV-EUIA i la regidora no adscrita, sobre el control i l’impacte de les antenes de telefonia mòbil.

31 Prec que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i VOLEMataró, amb el suport del grup municipal d’ICV-EUIA per la retirada de les plaques franquistes existents a les façanes d’immobles particulars.

32 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la retirada de simbologia franquista.

33 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es millorin els serveis de suport a les germandats i confraries de la Setmana Santa Mataronina.


L'Alcalde Acctal.,
Joaquim Fernàndez i Oller 

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró