Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de maig (14/05/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari de maig (14/05/2020)

Decret

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 14 de maig de 2020

Òrgan: Alcaldia


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 14 de maig de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica degut a l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig. Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


Vistes les restriccions a la mobilitat i les limitacions de les activitats no essencials establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial Decret prorrogat pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.

Vista la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, per la qual s’estableix que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

Vist el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que a la seva Disposició final segona afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.


1
      Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del dia 8-4-2020, i ordinària de 24-4-2020.

2      DESPATX OFICIAL


JUNTA DE PORTAVEUS


3
      Moció conjunta de tots els grups municipals per reduir l’assignació als grups municipals corresponent al mes de maig de 2020

DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19

4      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2621/2020 de 22 d’abril, de baixada de banderes en mostra de dol per les víctimes del covid 19.

5       Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2652/2020 de 24 d’abril, de suspensió temporal d’exposició de productes alimentaris a la via pública, establiments sedentaris..

6      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2726/2020 de 30 d’abril, de restacions econòmiques per persones incloses en expedients de regulació d’ocupació motivats per la pandèmia covid 19.

7      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2737/2020 de 30 d’abril, de suspensió termini finalització contracte recollida de residus.

8      Doària i socioeconòmica provocada per la pandèmia del covid 19.

9      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2815//2020 de 7 de maig, de tornada progressiva a la normalitat i mesures organitzatives per la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació ocasionada pel covid 19.

10      Donar compte del Decret del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm.2816/2020 de 7 de maig, de tramitació d’emergència de la contractació, prevista en l’art. 120.1 de la LCSP, del disseny del Pla de Reactivació Econòmica de Mataró Post Covid 19.

11      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2826//2020 de 8 de maig, aplicar una nova distribució horària del servei Mataró Bus, a partir de dilluns 11 de maig de 2020.


DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica


12
      Donar compte del seguiment del 1er trimestre del Pla d´Ajust .

13      Informació trimestral de la morositat corresponent al primer trimestre del exercici 2020.

14      Donar compte del decret número 2314, de data 1 d´abril de 2020, relatiu a l´aprovació de la relació de factures de l´exercici 2019, que varen entrar en el registre general en l´exercici 2020.


CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Espais Públics


15
      Aprovar inicialment el projecte constructiu d’implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera “Les Sureres”


IMPULS I CONTROL DEL GOVERN


PROPOSTES DE RESOLUCIÓ


16
      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l'Avaluació de mesures sanitàries, socials, econòmiques, de mobilitat i de gestió dels serveis oferts per l'ajuntament, preses durant el confinament, així com la preparació de protocols d'actuació per a futures situacions d'alarma

17      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per exportar l’experiència de la Residència Sant Josep.


PRECS I PREGUNTES


18      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la situació de les empreses i dels estudiants del Tecnocampus

19      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la preservació de l’espai natural de dunes a la Platja del Varador.

20      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per promoure el merescut homenatge a morts i persones col·laborants en la lluita contra la pandèmia del covid 19.

21      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per habilitar una zona de bany a la platja per a persones amb discapacitat

22      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el cost de la taxa de recollida de brossa a Mataró.

23      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per garantir el finançament del lleure educatiu a l’estiu.

24      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació al pla d’usos de la platja i els negocis que s’hi desenvolupen.

25      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la contractació d’agents cívics.

26      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per l’empadronament de les persones sense domicili fix.

27      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES a la recuperació del comerç a la nostra ciutat i la implementació de la moneda digital.

 

L'Alcalde

David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona