Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (03/03/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (03/03/2022)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 3 de març de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de març de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.-       Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 3 de febrer de 2022.-     

2.-       DESPATX  OFICIAL.-

DICTAMENS

JUNTA DE PORTAVEUS

3.-       Donar compte Decret d´Alcaldia núm. 2200/2022 de 28 de febrer, d´Organització i Competències del Govern Municipal.-

4.-       Moció modificació composició Comissions Informatives Municipals.-

5.-       Aprovar la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Mataró sobre la lluita contra el frau.-

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

6.-       Atorgament a títol pòstum el títol honorífic de Filla Adoptiva de la Ciutat a la Sra. Consol Nogueras Seda.-

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

7.-       Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al quart trimestre de 2021.-

8.-       Aprovació de la restitució a disponibles de crèdits declarats com a no disponibles en el pressupost 2022.- 

 

Servei d’Ingressos

9.-       Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores de l' IIVTNU i de l' ICIO.-

10.-     Aprovació de l'acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics de l' Ajuntament de Mataró en favor de la Diputació de Barcelona.-

 

Servei de Compres i Contractacions

11.-     Aprovar l´adjudicació del contracte del servei d´atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.-

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni                   

12.-     Aprovació provisional de la Modificació puntual segona del Pla general d’ordenació sector Vallveric.-

13.-     Aprovació provisional de la Modificació puntual segona del Pla parcial Vallveric.-

 

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

14.-     Aprovar la proposta d’acord de desistiment del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a municipi afectat pel projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ          

15.-     Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per promoure mesures per afavorir la participació de les persones amb trastorn de l’espectre autista a les activitats de la ciutat.-         

16.-     Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró de creació d´un Comitè d´obres i mobilitat, i la redacció d´un Protocol de tramitació de projectes i seguiment d´obres.-

 

PRECS I PREGUNTES

17.-     Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l´abandó de les obres d´accessibilitat al Clos Arqueològic Torre Llauder.-  

18.-     Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre el possible establiment i desplegament d´un servei municipal de bicicletes (BICIMAT) a Mataró.-

19.-     Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la Fundació Unió de Cooperadors.-

20.-     Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació als estatuts de la Societat Aigües de Mataró, SA (AMSA).-

21.-     Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar la planificació i operativitat de les zones de carrega i descarrega.-       

22.-     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la replantada d’arbres.-

23.-     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el compromís de presentar el Pla d’Oci Nocturn.-

24.-     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el nou sistema de recollida d’escombraries del centre.-

25.-     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el format i les ubicacions de les activitats culturals de la ciutat.-

26.-     Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les propietats de la SAREB a Mataró i les futures actuacions al respecte.-

             

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona