Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (04/03/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (04/03/2021)

Decret

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 4 de març de 2021

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de març de 2021, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de represa al territori de Catalunya.


De conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.


Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent:

 

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del dia 28 de gener de 2021 i ordinària del dia 4 de febrer de 2021.

2. DESPATX  OFICIAL

DICTÀMENS

JUNTA DE PORTAVEUS

3. Aprovar la creació d’una Comissió Informativa Especial per a l’adequació i sostenibilitat de la cartera de serveis i mesures de racionalització.

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

Presidència

4. Canvi representant del grup municipal de Junts per Mataró en la Fundació Unió de Cooperadors.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5. Seguiment del 4t trimestre 2020 del Pla d’Ajust

6. Desafectació inicial de l’habitatge situat al carrer Pascual Madoz, 28-30, 1r A escala A

Servei d’Ingressos

7. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per M.A.P.A.

8. Denegació de declaració de nul·litat de ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per la mercantil BANKIA, SA.

Servei de Compres i Contractacions

9. Modificació de la concessió del servei públic de l’aparcament públic subterrani situat a la Plaça Occitània en fase conservació i explotació del mateix.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

10. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general El Sorrall 2019

11. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa a l’homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galicia-Premià-Santa Caterina.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei de Benestar Social

12. Donat compte del decret núm. 469/2021, de data 22 de gener, de la regidora d’Habitatge, que aprova el “Programa d’inspeccions d’habitatges buits 2021”.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Servei de Mobilitat

13. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró (PMUS)

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Servei de Policia Local

14. Donar-se per assabentat de l'acord adoptat per la Junta Local de Seguretat, celebrada el dia 11 de febrer de 2021, d'aprovació del Pla de Seguretat Local de Mataró 2021-2024 i de l'informe d´avaluació 2020.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per fomentar la presencia de les dones a tots els àmbits d’influència municipal.

16. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per augmentar els usos dels locals comercials buits a la ciutat.

17. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la realització d’un informe on es mostri un seguiment de les propostes aprovades al Ple municipal.

PRECS I PREGUNTES

18. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la situació actual dels parcs infantils de la ciutat.

19. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per un Conservatori a la nostra ciutat.

20. Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per promoure el bon ús de Mataró Audiovisual.

21. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES perquè el govern municipal faci públic el Pla global per l'atenció de mascotes a Mataró.

22. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el funcionament del Consell de Patrimoni.

23. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per impulsar adaptacions per a persones amb disfuncionalitat visual.

24. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l'ampliació de les patrulles veïnals a l'estació.

25. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el Pla d'Usos de les platges de Mataró 2021.

26. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la partida de 1,3M euros de PUMSA compromesa el 2019 per a l'adquisició d´habitatge.

 

    

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona