Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de març (07/03/2024)

Escoltar

Ple municipal ordinari de març (07/03/2024)

Decret  núm. 2600/2024 de 4 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
Òrgan: Secretaria General
 
Fets:
El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
 
Primer.-  Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 7 de març de 2024, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària del dia 1 de febrer de 2024 i extraordinària del dia 22 de febrer de 2024.- 
 
2.- DESPATX  OFICIAL.-
 
DICTAMENS
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
Servei de Secretaria General
3.- Donar compte del decret d'alcaldia 431/2024 de 16 de gener, de modificació de delegació de competències a regidors delegats.-
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
4.- Aprovació esmenar la superfície de la finca cedida al Servei Català de la Salut pel nou CAP Cirera-Molins.-
 
5.- Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al quart trimestre de 2023.-
 
6.- Aprovació Contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró Foment Economia Social i Rehabilitació pel període 2024-2027.-
 
7.- Aprovació estimar parcialment la sol·licitud d’AMSA en la no subjecció cànon béns adscrits.-
 
Servei d’Ingressos
8.- Aprovació provisional de les modificacions de l’Ordenança fiscal de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).-
 
9.- Denegació de la petició de declaració de nul·litat de ple dret instada per E.A.D contra la liquidació núm. 4868420, de quota 1.446,59 euros, de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.-
 
Intervenció General
10.- Donar compte dels Informes de la Sindicatura de Comptes.-
 
11.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits que es relacionen a la llista 12024000164 per import de 13.839,45.-euros.-
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
Servei de Compres i Contractacions
12.- Aprovació rectificar l’import del valor residual de les inversions del contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges.-
 
CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
13.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació MPG-112 allotjaments dotacionals públics al carrer Muntanya, redactat pel servei tècnic municipal.-
 
14.- Aprovació definitiva de l’estudi de detall 180 per a la ordenació volumètrica de la illa IV del Passeig del Dic, zona 6b14c per a usos nàutics.-
 
CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE
Servei d’Educació
15.- Aprovació nous nomenaments dels representants dels grups municipals com a vocals al Consell Escolar Municipal.-
 
16.- Aprovació de les Bases generals reguladores del procediment de concessió d’ajuts per al transport escolar per a alumnat d’educació infantil i primària.-
 
Direcció de Cultura
17.- Aprovació de les Bases reguladores i convocatòria dels ajuts a l’organització de festivals a la ciutat de Mataró.-
 
IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ       
18.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOX sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP).-
 
19.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la creació d’un Directori de comerços i serveis professionals de la ciutat.-
 
20.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per la transparència en els processos judicials.-
 
21.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per la limitació dels habitatges d’ús no residencial i l’impuls de polítiques públiques d’habitatge.-
 
22.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per iniciar el tràmit per catalogar la Setmana Santa de Mataró amb la distinció d’interès turístic de Catalunya.-
 
PRECS I PREGUNTES
23.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre l’assistència a les Juntes Locals de Seguretat.-
 
24.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP Mataró per sol·licitar al Tecnocampus iniciar els tràmits per adherir-se a la Xarxa Vives d’Universitats.-
 
25.- Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana sobre els espais esportius oberts i la seva millora.-
 
26.- Pregunta que presenta el grup municipal de la CUP Mataró en relació al jaciment arqueològic de Ca La Madrona.-
 
27.- Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència al tall de corrent elèctric a la Plaça de Cuba.-
 
28.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència al trasllat de les restes arqueològiques del jaciment de Ca La Madrona.-
 
29.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre els desperfectes dels parcs de la Plaça Can Gassol.-
 
30.- Prec que presenta el grup municipal de VOX sobre l’agressió per arma blanca a un menor.-
 
31.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre un pla de resiliència.-
 
32.- Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte a la problemàtica de la mobilitat al voltant del mercat de la Plaça de les Tereses.-
 
33.- Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana en referència al Pla de mobilitat en bicicleta i el seu futur.-
 
34.- Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró per a la retirada de la via pública de vehicles abandonats.-
 
35.- Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Mataró perquè l’Ajuntament de Mataró impulsi la retirada i/o millora del cablejat elèctric a la via pública.-
 
Segon.-  Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.
 
L'Alcalde
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán