Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de novembre (04/11/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari de novembre (04/11/2021)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 4 de novembre de 2021

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de novembre de 2021, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 7 d’octubre de 2021 i extraordinària del dia 19 d’octubre de 2021.-    

2.-        DESPATX  OFICIAL.-


DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


Servei de Gestió Econòmica

3.-        Aprovació inicial del pressupost general per a l' exercici 2022.-

 
Direcció de Recursos Humans

4.-        Aprovació plantilla del Personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2022.-

5.-        Aprovació relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2022.-

6.-        Aprovació modificació article 16 del text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró.-


CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 7.-        Aprovació inicial segona de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació MPG 107 de regeneració urbana de l’entorn del carrer Biada i carrer Goya.-

 

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Servei d’Ocupació i Empresa

 8.-        Aprovació de les bases reguladores de la primera edició dels premis Més Mataró –Mataró Societat Empresa- de Responsabilitat Social, promoguts pel Consell Econòmic i Social de Mataró.-

 
CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Servei de Mobilitat

9.-        Aprovació definitiva de l´Ordenança de Mobilitat.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

10.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’execució de l’anella ciclista.-

11.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la creació d’una oficina d’atenció al ciutadà de l’oupació.-

 

PRECS I PREGUNTES

12.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la petició de fons Next Generation per a l’habilitació de les naus històriques de Mataró com a centres de coworking, incubadores o clústers d’empreses.-

13.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la incorporació de semàfors intel·ligents per a la integració de persones amb discapacitat visual.-

14.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els camins que connecten el Tecnocampus i l’estació de Mataró.-  

15.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el compromís de presentar el Pla d’Oci Nocturn.-

16.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal de d’establir una regulació per a la nomenclatura dels equipaments o espais municipals.-  

17.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la velocitat dels vehicles  al carrer de Cuba.-

18.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la regulació de la música al carrer.-

19.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en relació a les instal·lacions de telecomunicacions a la nostra ciutat.-

20.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró perquè s’organitzi un concurs d’idees sobre la construcció d’una carrossa per a la cavalcada de reis a Mataró.-

21.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró perquè s’explorin tots els marges possibles per a prendre mesures urgents i pal·liar el cost de l’electricitat.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’atenció ciutadana de l’ajuntament de Mataró.-

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona