Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de novembre (16/11/2017)

Escoltar

Ple municipal ordinari de novembre (16/11/2017)

DECRET
9926/2017 de 13 de novembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 16 de novembre de 2017
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 16 de novembre de 2017, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions. extraordinària del dia 19-10-2017 i ordinària del dia 26-10-2017.


2 DESPATX OFICIAL

DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia 9439/2017 i 9440/2017 de 25 d’octubre de cessament càrrecs personal eventual.

4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 9685/2017 de 3 de novembre, de la modificació de l’organització de l’administració municipal.

5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia 9813/2017 de 8 de novembre, relatiu a la Presidència de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 

6 Ratificar Decret de l’Alcaldia 9888/2017 de 13 de4 novembre, de nomenament President de l’EPE Mataró Audiovisual.

7 Aprovació canvi de denominació i composició de les Comissions Informatives Municipals.

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

8 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017.

9 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017.


Direcció de Recursos Humans

10 Aprovar la modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017.

11 Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2017.

12 Aprovar la modificació article 25.2 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

13 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa al reajustament del pati d’illa entre els carrers Camí Ral i Alcalde Abril.

14 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal per a la creació d’un equipament al polígon Mata-Rocafonda, a la finca municipal del C. Energia, 11.

15 Ratificació del decret de l’alcalde núm. 8003/2017 de 13 de setembre, d’interposició recurs de cassació contra la Sentència núm. 456/2017 de 4 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 169/2013, interposat contra la Modificació puntual del Pla general d’Ordenació municipal, relativa a l’ordenació de la illa Fàbregas i de Caralt.

16 Ratificació del decret de l’alcalde núm. 8002/2017 de 13 de setembre, d’interposició recurs de cassació contra la Sentència núm. 473/2017 de 10 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 246/2013, interposat contra la Modificació puntual de la Normativa del Pla especial del catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental que afecta al redactat de l’article 28.


Servei de Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

17 Aprovació inicial Ordenança Municipal de terrasses

18 Sol•licitud del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró pel termini 2018 .CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

Servei de Salut i Consum

19 Aprovació definitiva de l’Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal
 


CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Direcció d’ Ensenyament

20 Canvis de representants dels grups Municipals ERC-MES, PSC i VoleMataró al Consell Escolar Municipal de Mataró.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per una implantació progressiva de sistemes de seguretat amb geolocalitzador tant pels nens com per a persones amb diversitat funcional que puguin requerir d’aquest servei.

22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal que Mataró s’adhereixi a la campanya #seientlliure.

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per millorar la regulació dels pisos turístics a Mataró.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que l’Ajuntament reclami activament la llibertat dels presos polítics.

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per garantir el servei de toilette ubicats a espais públics a Mataró al llarg de tot el territori, perquè doni’m el servei que la ciutadania es mereix, és a dir un bon servei públic.

 

PRECS I PREGUNTES

26 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre les entitats col.laboradores en el cobrament de tributs i taxes municipals.

27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per a revisar els menús escolar dels centres educatius públics de Mataró.

28 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per demanar l’apagada dels llums de Nadal en solidaritat amb els presos polítics.

29 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la incorporació dels grups municipals de l’oposició a l’Agenda de Mitjans Municipal.

30 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per conèixer les propostes municipals sobre el futur de la casa natal de Puig i Cadafalch.

31 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’aplicació de l’Ordenança Municipal de la Publicitat Exterior a Mataró.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el compliment de la resolució per a la supressió de les barreres arquitectòniques.

33 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a la Nit de la Cultura.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el calendari ferial de Mataró.

 

L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró