Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de setembre (03/09/2020)

Escoltar

Ple municipal ordinari de setembre (03/09/2020)

 

Decret  

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 3 de setembre de 2020

Òrgan: Secretaria General

 

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de setembre de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

 

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 2 de juliol de 2020 i extraordinària de 16 de juliol de 2020.

 

2         DESPATX  OFICIAL

DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19

 

3         Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 4958/2020 de 20 de juliol, de mesures bàsiques de prevenció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió de la covid19 en fase d’alerta.

           DICTAMENS

           JUNTA DE PORTAVEUS

 

4          Aprovar la modificació de les Comissions Informatives Municipals.

5          Donar compte del decret de l’Alcaldia núm. 4931/2020 de 17 juliol, de designar representant de l’Ajuntament de Mataró a la Xarxa per a la Conservació de la Natura.

 

6          Aprovació del nomenament de nova vocal de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró.

                      

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

                    

                     DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

                    

                     Servei de Gestió Econòmica

7          Donar compte del seguiment pla d'ajust 2n trimestre 2020

 

8          Donar compte de l´informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2020.

                           

                     Servei d´Ingressos

                                              

9          Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de 9 liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada pels senyors CAB, NAB i AAB (2019/000001098).

7          Donar compte del seguiment pla d'ajust 2n trimestre 2020

 

8          Donar compte de l´informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2020.

                           

 

                     Servei d´Ingressos

                                              

9          Denegació de declaració de nul·litat de ple dret de 9 liquidacions de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada pels senyors CAB, NAB i AAB (2019/000001098).

 

Servei de Compres i Contractacions

 

14        Donar compte del decret d’alcaldia 4612/2020, de 7 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de 20.000 mascaretes quirúrgiques.

 

15        Donar compte del decret d’alcaldia 4733/2020, de 10 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de hardware informàtic.

 

16        Donar compte del decret d’alcaldia 4859/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de hardware informàtic.

 

17        Donar compte del decret d’alcaldia 4860/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de material pel dispositiu humà necessari pel control de l’aforament a les platges de Mataró.

 

18        Donar compte del decret d’alcaldia 4861/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel servei d’implementació de software informàtic.

 

19        Donar compte del decret d’alcaldia 4862/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de software informàtic.

 

20        Donar compte del decret d’alcaldia 4863/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de software informàtic.

 

21        Donar compte del decret d’alcaldia 4865/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de 55.000 mascaretes KN95.

 

22        Donar compte del decret d’alcaldia 4866/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de software informàtic.

    

23        Donar compte del decret d’alcaldia 4867/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de hardware informàtic.

 

24     Donar compte del decret d’alcaldia 4869/2020, de 16 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de software informàtic.

 

25        Donar compte del decret d’alcaldia 4979/2020, de 21 de juliol, de Modificació contracte d’emergència per servei d’intervenció comunitària per informar sobre les mesures vigents per a la contenció de la pandèmia.

 

26        Donar compte del decret d’alcaldia 4981/2020, de 21 de juliol, de Modificació del contracte d’emergència pel subministrament de crema solar pels informadors que hi haurà a les platges per informar a la ciutadania de les noves normes de distanciament social acordades per la lluita contra el COVID 19.

27        Donar compte del decret d’alcaldia 4983/2020, de 21 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de mascaretes quirúrgiques.

    

28        Donar compte del decret d’alcaldia 4984/2020, de 21 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de gel hidroalcohòlic.

 

29        Donar compte del decret d’alcaldia 4985/2020, de 21 de juliol, de  Modificació contracte d’emergència pel subministrament d’una cabina d’ozonització de roba

 

30        Donar compte del decret d’alcaldia 4987/2020, de 21 de juliol, del Contracte d’emergència pel subministrament de hardware informàtic.

 

31        Donar compte del decret d’alcaldia 4989/2020, de 21 de juliol, del  Contracte d’emergència pel subministrament de hardware i software informàtic.

   

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

 

Direcció de Promoció Econòmica

Servei de Promoció de Ciutat i Comerç

 

32        Aprovació bases reguladores de subvencions del projecte "Aixequem Persianes" per a l'impuls i la reactivació socieconòmica de la ciutat, per a l'exercici 2020.

33        Aprovació bases reguladores d'ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d'interessos derivats de les operacions de crèdit subscrits amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID19.

 

 

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 

34        Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Camí Ral de la Mercè.

         

           IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 

           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

 

35        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a l’elaboració d’un estudi que valori el grau de satisfacció de l’espai públic i del seu entorn per part dels mataronins i mataronines.

 

36        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre Habitatge.

 

37        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a l’elaboració d’un Pla Municipal en contra de l’okupació il·legal de vivendes.

 

           PRECS I PREGUNTES

 

38        Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació al castell de focs que va tenir lloc el dia 27 de juliol de 2020. 

 

39        Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la situació actual de l’edifici de Bankia al Pla d’en Boet.

 

40        Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a l’elaboració i presentació d’un projecte de rehabilitació de l’edifici de la Presó per a la concurrència a una subvenció per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022.

 

41        Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la reposició de plaques del nomenclàtor de la ciutat.

 

42        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’Ordenança de Vehicles de mobilitat personal

 

43        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat general de la ciutat.

 

44        Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la petició de transferència al Govern de l’Estat dels estalvis de l’Ajuntament de Mataró.

45        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el grau d’acompliment de les Ordenances de Civisme i de Sorolls.

 

46        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la denuncia efectuada pels veïns del Passeig de La Marina.

 

47        Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat de la xarxa elèctrica a la ciutat.

 

 

 

.                     

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona