Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de setembre (08/09/2022)

Escoltar

Ple municipal ordinari de setembre (08/09/2022)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 8 de setembre de 2022

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de setembre de 2022, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 7 de juliol de 2022 i extraordinària del dia 21 de juliol de 2022.-     

2.-        DESPATX  OFICIAL.-

DICTAMENS

 CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

 

Presidència

3.-        Aprovació Pla d’Acció Mataró Agenda Urbana 2030.-

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

4.-        Donar compte de  l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció General corresponent a l’exercici 2021.-

 5.-        Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2021.-

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 Servei de Gestió Econòmica                                

 

6.-        Aprovar actualització inventari béns, drets i obligacions Ajuntament de Mataró a 31/12/2021.-

7.-        Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2022.-

8.-        Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 489.011,96€.-

 

Direcció de Recursos Humans i Organització   

9.-        Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró any 2022.-

10.-      Proposta de resolució del Recurs de Reposició interposat pel senyor MA.L.A. contra les Bases generals reguladores dels processos selectius de cobertura temporal i definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament de Mataró.-

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

 Servei d’Urbanisme i Patrimoni

11.-      Ratificació Decret d’Alcaldia 6475/2022, relatiu al desnonament administratiu de l’habitatge situat a l’Av. Maresme, 166, bloc 3a planta 1, porta 1, pati Mercaderies (afectada PU PMU-11).-

 12.-      Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació MPG 110 per a l’obtenció d’habitatges de protecció oficial en el sòl urbà consolidat.-

13.-      Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’ordenació MPG-113 carrer del Prat.-

 

 CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei d’Educació

 14.-      Donar compte del Decret d’Alcaldia 7963 de data 22 de juliol de 2022, de modificació parcial de l’acord segon aprovat pel Ple Municipal en data 21 de juliol de 2022, pel que s’aproven els annexos I i II que acompanyen l’acord de regulació de la integració de l’Institut Miquel Biada.-

15.-      Donar compte del Decret d’Alcaldia 8371 de data 12 d’agost de 2022, d’aprovació definitiva de la integració de l’Institut Miquel Biada a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya.-

 

 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

 16.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per oferir una línia d’ajuts al comerç per adaptar-se als requeriments del decret d’estalvi energètic.-

17.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la celebració d’un Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat.-

 

 

PRECS I PREGUNTES

18.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la instal·lació de contenidors adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.-

19.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la celebració de la setmana de la mobilitat.-

20.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a l’increment de la inseguretat a Mataró.-

21.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte del cost econòmic de l’incivisme a la ciutat de Mataró.-

22.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte del mal estat del Parc Forestal.-

23.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’estat del Parc Forestal.-

24.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la manca d’aparcament per bicicletes a Mataró.-

25.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el compliment d’ordenances a les terrasses dels bars.-

26.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a la plantilla de la Policia local.- 

27.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la falta de presència de l’Ajuntament de Mataró a la 5a Fira Animalista.-

28.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la valoració de Les Santes 2022.-