Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de setembre (09/09/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari de setembre (09/09/2021)

Ordre del dia

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 9 de setembre de 2021

Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 9 de setembre de 2021, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

1.-        Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del dia 1 de juliol de 2021 i extraordinària del dia 22 de juliol de 2021.-    

 

2.-        DESPATX  OFICIAL.-


DICTAMENS

          

JUNTA DE PORTAVEUS

 

3.-        Ratificar Decret d’alcaldia núm. 7612/2021 de 2 de setembre, relatiu a la declaració de la voluntat municipal d’oferiment d’una finca municipal situada a la Ronda Rafael Estrany al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya per a l’ampliació del Centre d’Atenció Primària CAP Rocafonda.-

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ

                     

Presidència

 

4.-        Nomenament Gerent EPE Mataró Audiovisual.-

 

 

Servei d’Estratègia i Governança

 

5.-        Adhesió a la xarxa RECI (Red española de ciudades inteligentes).-

 

6.-        Aprovació desplegament del procés de reflexió estratègica Mataró Agenda 2030.-

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

        

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica

 

7.-        Seguiment del 2n trimestre 2021 del Pla d' Ajust.-

 

8.-        Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al segon trimestre de 2021.-

 

9.-        Aprovar factures del proveïdor FCC Medio Ambiente SA per un import 2.191.040,53 euros.-

 

Direcció de Recursos Humans

 

10.-      Modificació de l’article 21 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i de l’article 22 del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral, per introduir-hi un nou permís de flexibilitat per menstruació o climateri.-

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 

11.-      Aprovació inicial de la modificació de l’article 2n del Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, en relació als informes preceptius de la seva competència.-

 

12.-      Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial d’Equipaments Mataró–Nord per l’ampliació del CAP Rocafonda i trasllat de pistes de petanca.-

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

 

Habitatge

13.-      Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del procediment de verificació d’habitatges desocupats.-

 

Esports

14.-      Aprovar les Bases per a l’atorgament de subvencions per a la inclusió esportiva d’infants i/o joves amb risc d’exclusió social temporada 2021-2022 ( any 2021).-

 

Cultura

15.-      Aprovació de noms de vials a proposta de la Comissió del Nomenclàtor.-

 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 

Direcció de Sostenibilitat i Espais Públics

 

16.-      Aprovació inicial de la modificació de l´Ordenança reguladora de la prestació dels Serveis Funeraris.-

 

 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

           

17.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a fomentar l’ús racional i sostenible dels entorns naturals de la ciutat.-

18.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal d’augmentar els lavabos públics a Mataró.-

 

PRECS I PREGUNTES

 

19.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre informe legal amb relació a la presentació d’un informe jurídic.-

20.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la situació del turisme durant l’estiu 2021.-

21.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró  per què sigui escoltat el clam veïnal de Peramàs-Esmandies i es posi el nom de Plaça de Pep Sivilla a l’antic espai ocupat per Can Civit.-

22.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per incrementar l’ús de transports no motoritzats a la ciutat.-

23.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el contracte de servei de manteniment i millora de la regulació del trànsit.-

24.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES relativa a la valoració del govern municipal de l’espai per a persones amb gossos a la platja de Ponent.-

25.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació a la pèrdua d’aparcament com a resultat de les obres a la Ronda Alfons X.-

26.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació al prostíbul il·legal que opera al carrer Sant Agustí.-

27.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES referent a la prohibició de pas pel nou camí de l’escullera entre Mataró i Cabrera.-

28.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en relació al perill que revesteix l’estat actual de la Riera de Sant Simó.-

29.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que el govern municipal faci una valoració de Les Santes 2021.-

 

             

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona