Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'octubre (04/10/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'octubre (04/10/2018)

Decret
8370/2018 d'1 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 4 d’octubre de 2018
Òrgan: Alcaldia


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 d’octubre de 2018, a les 19,20 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent 


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 6 de setembre de 2018 


2 DESPATX OFICIAL


DICTAMENS

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

3
 Aprovar el compte general de l’exercici 2017, integrat pels comptes de l’Ajuntament, els seus ens empresarials, les seves societats mercantils, i els seus consorcis. Donar compte de l’informe de fiscalització plena i de control intern de l’exercici 2017.


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica

4 Aprovar l’actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró a data 31/12/2017.CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
Urbanisme, Patrimoni i Habitatge

5 Deixar sense efecte l’Estudi de Detall de Floridablanca, Prat de la Riba i Viladomat, nau Cabot i Barba, a petició dels interessats per tramitació UMP de la UA-d77.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

6
 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per tal que l’Ajuntament assumeixi el compromís ferm de crear un Banc de terres que preservi la gestió i coordinació del sector agrícola o primari en Mataró.

7 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, amb el suport del grup municipal de VOLEMataró i de les regidores no adscrites, per facilitar l’ampliació del parc públic d’habitatge.

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que s’actualitzi l’actual Ordenança Municipal de Circulació i Transport de Mercaderies Perilloses de 2009, adequant-la a la realitat de 2018.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, amb el suport dels grups municipals de CIU, ERC-MES, VOLEMataró, ICV-EUIA, C’s i la regidora no adscrita Anna M Caballero, per la recuperació del vidre bufat a Mataró.

10 Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita, Anna M Caballero, per introduir un nou apartat en el Reglament d’Organització Municipal (ROM), amb la finalitat que les regidores i regidors que es trobin en situació de baixa per maternitat, paternitat o malaltia greu, puguin assistir a distància a les sessions plenàries mitjançant videoconferència.

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per prevenir l’efecte de la implantació i expansió de la vespa asiàtica (Vespa velutina).

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per uns espais i condicions dignes per als periodistes durant les sessions del Ple municipal.


PRECS I PREGUNTES

13 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES perquè l’ajuntament construeixi una tanca exterior a la Masia de Les Esmandies. 

14 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els fets delictius a la ciutat durant l’any 2018.

15 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre els passos que s’han fet per incloure alguna dona a la Galeria de Mataronins i Mataronines Il•lustres.

16 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la situació dels locals del Port de Mataró.

17 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’aparició i la desaparició d’un aparcament de superfície a la Ronda Sant Oleguer.

18 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre mesures de transparència.

19 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les obres a la ciutat.

20 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre la neteja, imatge i degradació de les tanques habilitades a l’entrada de la ciutat tocant Argentona i el Vallès.

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’autorització de PUMSA per vendre uns terrenys del sector “Ernest Lluch-Valldeix”.

22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els criteris de substitució del cablejat aeri.

23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la promoció d’actes institucionals i conferències.

24 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per donar suport al Correllengua 2018.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre el servei d’atenció al públic dels espais escènics gestionats per l’Ajuntament.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’alarma social que s’ha generat a la ciutat de Mataró arran de múltiples robatoris produïts en locals de la nostra ciutat.

27 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre garantir un bon manteniment dels “correcans” que tenim a la ciutat.

L'Alcalde
David Bote Paz 
En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor


 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró