Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'octubre (06/10/2016)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'octubre (06/10/2016)

Decret
7168/2016 de 3 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 6 d’octubre de 2016
Òrgan: Secretaria General
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 d’octubre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 8 de setembre de 2016.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           JUNTA DE PORTAVEUS
 
2.1      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-10-2016, presentada pel grup municipal de VOLEMataró contra la LOMCE i de suport a la proposta per a la retirada de les avaluacions finals a l’ESO i el Batxillerat.
 
2.2      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-10-2016, presentada pels grups municipals del Partit Popular de Catalunya i de Plataforma per Catalunya contra la supressió anunciada pel departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
 
2.3      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-10-2016, presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya-MES, en suport als 25 anys de “La Marató de TV3”
 
2.4      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-10-2016, presentada pel grup municipal Socialista per la millora de l’educació secundària a Mataró.
 
2.5      Donar compte de la Declaració Institucional aprovada per la Junta de Portaveus de data 3-10-2016, presentada per tots els grups municipals sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per al 2016-2017 i pla d’inversions.
 
 
 
           DICTAMENS
 
           COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
 
3         Aprovar el compte general de l’exercici 2015, integrat pels comptes de l’Ajuntament, les seves Societats Mercantils, els seus Ens Públics Empresarials i els seus Consorcis.
 
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
           Servei de Secretaria General
 
4         Autorització de la Generalitat en l’exercici de competències distintes a les pròpies i delegades, per l’Ajuntament de Mataró.
 
 
           Direcció de Serveis Econòmics
           Servei de Gestió Econòmica
 
5         Elevar al Ple l’informe de l’Interventor per a la sol•licitud de l’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic del 2017. 
 
6         Aprovar la modificació pressupostària i de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016.
 
7         Modificació contractual de l'arrendament del local situat al c/ Blai Parera núms. 6-8, titularitat de PUMSA.
          
8         Aprovar l’actualització de l’inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró, a 31/12/2015.
          
9         Adquisició a títol onerós de diferents immobles de PUMSA i rescat parcial anticipat de la concessió de domini públic atorgada a favor de GINTRA (avui, PUMSA) de la finca de subsòl públic al carrer Verge de Guadalupe.
 
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
 
           Urbanisme, Patrimoni i Habitatge
 
10       Suspensió llicències per estudi modificació planejament per preservar la casa natal de Josep Puig i Cadafalch, a El Carreró, 39.
 
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
11       Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía perquè l’Ajuntament de Mataró promogui una Comissió d’Investigació, faci un informe i doni compte al Ple de les responsabilitats polítiques en què han incorregut els diferents responsables de la gestió de la zona esportiva El Sorrall i el conflicte amb la concessionària NUSCAMPS, SL
 
12       Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal que l’Ajuntament de Mataró contracti els seus serveis energètics amb empreses que apostin per models energètics 100% renovables.
 
13       Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del Partit Popular de Catalunya, la Candidatura d’Unitat Popular, Plataforma per Catalunya i VOLEMataró    sobre la creació d’una Comissió d’Investigació sobre la construcció i licitació de l’edifici del Rengle.
 
14       Proposta de Resolució que presenta la regidora no adscrita per adaptar algun tram de les platges de Mataró per a poder gaudir amb els nostres gossos també en el període estival.
 
15       Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres per l’habilitació a Les Santes i a les zones d’oci intensiu d’un punt d’informació contra la violència masclista.
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
16       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre el progrés dels pactes polítics del PAM 2016. Reposició arbres tallats darrers anys.
 
17       Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què s’introdueixi una senyalització especial a aquells passos de vianants més perillosos a la nostra ciutat.
 
18       Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre l’estat higiènic que presenta el carrer Josep Calvet situat al Polígon Industrial Pla d’en Boet.
 
19       Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa referent a la reclamació patrimonial a la Generalitat de Catalunya sobre la concessió a Aigües Ter Llobregat.
 
20       Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per tal que s’homologuin les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’empreses municipals.
 
21       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre la nova ubicació per l’entitat AGIM (Associació Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme).
 
22       Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres per aconseguir la incorporació al Consell Rector del CSdM de treballadors i usuaris.
 
23       Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres sobre l’estat del projecte de la Casa de la Cultura Popular.
 
24       Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les obres de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves.
 
25       Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per instal•lar jocs adaptats a les places del barri de Camí de la Serra.
 
26       Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’entrada en funcionament de la Comissió sobre ocupacions de vivendes a la nostra ciutat.
 
27       Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per revisar el contracte de la recollida de residus i neteja viària que té adjudicat Fomento de Contratas i Construcciones (FCC).
 
 
 
 
 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

 

Lloc: Saló de Sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró