Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari d'octubre (07/10/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari d'octubre (07/10/2021)

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 7 d’octubre de 2021

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 d’octubre de 2021, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.-        Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2021.-    

2.-        DESPATX  OFICIAL.-

 


DICTAMENS         

JUNTA DE PORTAVEUS

3.-        Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm.8325/2021 de 24 de setembre, de revocar temporalment la delegació de competències en matèria de Seguretat Pública.-

4.-        Aprovar modificar la composició de la CIM de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència.-

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

5.-        Donar compte de  l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció General corresponent a l’exercici 2020.-

6.-        Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2020.-

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

7.-        Actualització de l’inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró, referida a 31/12/2020.-

8.-        Donar compte Pla de control financer 2021-2022.- Servei d’Ingressos

 9.-        Denegació de declaració de nul·litat ple dret d'una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, instada per Bankia, SA.-

 

Servei de Compres i Contractacions

 

10.-      Prorrogar els dos lots del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró pel mateix període que va durar l’estat d’alarma, és a dir 100 dies (durada estat d’alarma del 14 de març al 21 de juny de 2020).-

11.-      Inici de la contractació de la concessió del servei del bar/restaurant de l’edifici del Cafè Nou.-

12.-      Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d´atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 14.487.650,28 euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte.-

 

 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ


Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 13.-      Aprovació de l’extinció de la concessió d’ús privatiu d’una porció de 1.860 m2 de la finca de domini públic qualificada de zona verda de Can Soleret i aprovació del projecte de restitució.-

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS


Direcció de Sostenibilitat i Espais Públics

 14.-      Aprovació definitiva del Projecte constructiu d´implantació de la xarxa de clavegueram a la urbanització de Santa Maria de Cirera «Les Sureres».-

   

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN


PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la creació d’una comercialitzadora d’energia elèctrica municipal.

16.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la substitució voluntària de sancions d’incivisme per activitats en benefici de la comunitat.-

 

PRECS I PREGUNTES

 

17.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre la celebració del centenari del naixement de Néstor Luján Fernández.-

18.-      Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la millora del tancament pressupostari i el control de l’execució dels contractes d’obres i serveis municipals.-

19.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró arran de l’habilitació de carrils bicicleta de l’anella ciclista.-

20.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació al funcionament de la Comissió del Nomenclàtor.-

21.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES  per tal de senyalitzar i augmentar el nombre de lavabos públics de la ciutat.-

22.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per la instal·lació de refugis climàtics.-

23.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les obres de l’anella ciclista.-

24.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les mesures per dotar de més habitatge a Mataró.-

25.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que l’ajuntament faciliti a la ciutadania les normatives d’ús i sancions dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.-

26.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre MataróBus.-

           

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona