Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de maig (06/05/2021)

Escoltar

Ple municipal ordinari de maig (06/05/2021)

Decret  

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 6 de maig de 2021

ÒrganSecretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de maig de 2021, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya.

 

Vista la RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d´abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Atès el RD 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’esta d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2.

Atès la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària causada pel COVID-19.

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

 

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent

 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.-        Aprovació, si s'escau, de l´Acta de la sessió ordinària del dia 8 d´abril de 2021.-

2.-        DESPATX  OFICIAL.-


DICTAMENS

          

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓPresidència

 

3.-       Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 3442/2021 de 19 d’abril, de designar representant de l’ajuntament de Mataró al Plenari i a la comissió executiva del Consell Comarcal  per l’Acord de Concertació pel desenvolupament Econòmic, Social i l'Ocupació del Maresme.-

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

 

Servei de Gestió Econòmica

 

4.-        Seguiment del 1r trimestre 2021 del Pla d’Ajust.-

5.-        Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al quart trimestre de 2020.-

6.-        Donar compte de l’informe de morositat regulat a la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, corresponent al primer trimestre de 2021.-

7.-        Aprovar la modificació de crèdit i de les bases d’execució del pressupost 2021.-

 

Servei d’Ingressos

                    

8.-        Aprovació de les modificacions dels preus públics de la Direcció de Cultura per al curs 2021-2022.-

9.-        Aprovació de les modificacions dels preus públics de la Direcció d'Ensenyament per al curs 2021-2022.-

 

 Servei de Compres i Contractacions

 

10.-      Adjudicació dels serveis de recollida selectiva de residus municipals, de la neteja viària i de platges.-

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

Direcció d’Urbanisme i Planificació

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

 

11.-      Rectificació d’errada material en el projecte tècnic aprovat provisionalment de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa a l’homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galicia-Premià-Santa Caterina, relativa al número assignat de la clau urbanística per duplicitat.-

12.-      Rectificació d’errada material en el projecte tècnic aprovat definitivament del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró Camí Ral de la Mercè, relativa als números de carrer d’algunes de les finques afectades.-

 

 

Direcció de Promoció Econòmica

Servei d’Ocupació i Empresa

 

13.-      Aprovació de les bases reguladores per al foment de l’ocupació, amb l’atorgament d’ajuts a empreses que contractin persones en atur, dins el Pla de reactivació de l’ocupació de la Diputació de Barcelona.-

14.-      Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts a autònoms i empreses afectats econòmicament per la pandèmia derivada de la COVID-

 

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Direcció de Cultura    

 

15.-      Modificació membres de la Comissió Municipal del Nomenclàtor per part del grup municipal Junts per Mataró.-

 

Servei de Consum

 

16.-      Aprovació del Conveni entre el Ministeri de Consum, l’Agència Catalana de Consum i l’Ajuntament de Mataró, per la constitució de la Junta Arbitral de Consum de l’Ajuntament de Mataró.-

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

Benestar Animal

 

17.-      Aprovació inicial de la modificació de l´Ordenança municipal de tinença, protecció i control dels animals.-

  

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Direcció de Sostenibilitat i Espais Públics

 

18.-     Donar compte al Ple de l’adhesió  de l’ajuntament de Mataró a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.-

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

           

19.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per reactivar el sector cultural de Mataró a través del “Bonus Cultura¨.-

20.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sol·licitant al  govern municipal que iniciï els tràmits i les gestions necessàries per a la dissolució i liquidació de l’empresa municipal PUMSA.-

21.-      Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la redefinició de la Taula de Reconstrucció.-

 

PRECS I PREGUNTES

22.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre les situacions de perill que es generen a cruïlles situades a carrers de vianants o amb prioritat invertida i/o amb pendents.-

23.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a la implementació de noves tecnologies a la Policia Local.-

24.-      Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la celebració del dia de la Hispanitat i el dia d’Europa.-

25.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’espai de Can Fugarolas.-

26.-      Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar la distribució d’entrades de les activitats culturals.-

27.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per millorar la qualitat de l’atenció ciutadana amb els serveis municipals.-

28.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES perquè el govern expliqui quin és el projecte de futur d’oci i restauració de la platja de Mataró.-

29.-      Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el dimensionament de P3 a Mataró, la millora de les ràtios i el compromís contra la segregació escolar.-

30.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en relació a la reiteració d’errors en els tràmits de cobrament d’impostos i taxes municipals.-

31.-      Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en relació als incidents que es produeixen a la zona del parc forestal.-