Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari d'octubre (01/10/2015)

Escoltar

Ple ordinari d'octubre (01/10/2015)

DECRET
7253/2015 de 28 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 1 d’octubre de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 d’octubre de 2015, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: constitutiva de 13-6-2015 i extraordinària de 23-7-2015


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània.

2.2 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals “Mataró, Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 6604/2015 de 7 de setembre, de modificació retribució a un regidor de la Corporació.

4 Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 7045/2015 de 21 de setembre, de modificació composició Mesa de Contractació.

5 Designació representant del grup municipal VOLEMataró al Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.

6 Modificació composició Comissions Informatives Municipals.

7 Modificació representants municipals en diverses entitats públiques o privades.

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

8 Donar compte de l’informe d’intervenció sobre la consistència i suport de les projeccions pressupostàries pel finançament dels projectes d’inversions financerament sostenibles, així com per a donar cobertura a l’execució de sentències fermes previstes pel 2016, requisit necessari per acollir-nos al Fons d’Impuls Econòmic pel 2016, d’acord amb el RDL 17/2016, de 26 de desembre.

9 Aprovació modificació pressupostària 2015

10 Acordar sol•licitar l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de les liquidacions definitives de la PIE de l’exercici 2013.

11 Revocació i extinció anticipada de la concessió de domini públic atorgada a favor de GINTRA (avui PUMSA) en relació a l'aparcament de la plaça Granollers

12 Revocació i extinció anticipada de la concessió de domini públic atorgada a favor de PUMSA en relació a l'aparcament de la Plaça Rocafonda

13 Modificació/ extinció parcial del dret de superfície atorgat a fvor de PUMSA sobre les finques registrals 15892, 20674 I 20675 (avui agrupades en la 25.181), totes elles inscrites al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, per tal de recuperar el local equipament en planta baixa del c/ Carlemany núms. 6-12 construït per PUMSA.

14 Adquisició d'immobles, titularitat de PUMSA, en concepte de dació en pagament per deutes pendents.


-Direcció de Recursos Humans-

15 Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic, en aplicació del R.D-Llei 10/2015, d'11 de setembre.

16 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per ILG.

17 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal presentada per CARL.

 

 


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

18 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General sector 5-07 Madoz-Antoni Puigblanc.

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

19 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a S.S.L., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b , una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 013)

20 Imposar una sanció de 300,51 euros a A.F.V., per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp 016/15)

21 Imposar una sanció de 300,51 euros a Y.D.L., per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp 380/15)

22 Imposar una sanció de 200,51 euros a G.D.P.P., per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp 381/15)

23 Imposar una sanció de 2.404,50 euros a A.E.M., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b i una sanció de 200,51 euros, per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 383/15)

24 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a H.M.C., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 500,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b, una sanció de 400,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e i una sanció de 600,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.384/15)

25 Imposar una sanció de 300,51 euros a J.A.T., per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.386/15)

26 Imposar una sanció de 2.404,05 euros a D.M.G., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b, una sanció de 200,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d i una sanció de 600,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.387/15)

27 Imposar una sanció de 2.405,05 euros a J.M.C., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b, una sanció de 400,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b, una sanció de 200,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d i una sanció de 600,00 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.389/15)

28 Imposar una sanció de 2.405,05 euros a F.J., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b i una sanció de 300,51 euros per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.(Exp.390/15)

29 Imposar una sanció de 300,51 euros a C.M.C., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.873/14)

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

30 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, en nom de la Plataforma Ciutadana Preservem el Litoral, per impulsar un nou model de gestió del litoral i la regeneració de les platges.


PRECS I PREGUNTES

31 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre el transport públic.

32 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per donar suport al Correllengua.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els cartells anunciadors d’obres finançades amb Fons cedits per la Diputació.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre les despeses, els patrocinadors i els ingressos de la Festa al Cel.

35 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per conèixer l’estat actual de les converses amb el CatSalut i la Direcció del CSdM respecte a la situació de l’Hospital i l’elaboració participada d’un pla director Sociosanitari de Mataró-Maresme.

36 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’ús alternatiu de solars buits, públics i privats, pera diferents finalitat des d’aparcaments fins a horts urbans.

37 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre la valoració del servei de neteja després de la nova organització del mateix.

38 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre diversos temes relacionats amb l’autobus de Mataró.

39 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el funcionament de la web de l’Ajuntament per al seguiment electoral de la jornada del 27 de setembre i successius processos electorals.

40 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el desenvolupament de la Festa al Cel 2015.

41 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la deixadesa d’alguns espais públics de la ciutat.

 

L'Alcalde
David Bote Paz 

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Saló de sessions de l'Ajuntament

Organisme: Ajuntament de Mataró