Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Criteris generals i específics de selecció de personal Plans d’Ocupació Programa Treball i Formació 2021 Línies DONA i MG45

Escoltar

Criteris generals i específics de selecció de personal Plans d’Ocupació Programa Treball i Formació 2021 Línies DONA i MG45

OBJECTE 

En el marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon  Govern, la Direcció de Recursos Humans i la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de  Mataró han elaborat aquest document on queden establerts els criteris generals de reclutament i  selecció de persones per a esdevenir treballadors/es de l’Ajuntament de Mataró, com a  beneficiaris/àries dels diferents programes coneguts com a “Plans d’Ocupació”. 

A més a més d’aquests criteris generals que són comuns a les diferents convocatòries de Plans  d’Ocupació, el present document regula també els criteris específics de participació i valoració  socioeconòmica dels processos de selecció de les persones beneficiàries del Programa TREBALL I  FORMACIÓ Línia DONA i MG45, d’acord amb la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la  qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i  Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707). 

Aquests criteris es publicaran a la web municipal www.mataro.cat, a l’apartat de: 

- Servei d’Ocupació: https://www.mataro.cat/ocupacio 

El Programa Treball i Formació està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat  d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució  EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb  les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref.  BDNS 584707) l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a  la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació). 

CRITERIS GENERALS 

- Les persones aspirants hauran de complir els requisits socioeconòmics establerts a la convocatòria  corresponent, així com els requisits detallats a l’oferta de treball registrada a l’Oficina de Treball del  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, pel que fa a la titulacions i/o experiència, altres  coneixements específics, carnet de conduir, etc.  

- Durant el procés de selecció, a través d’una entrevista i/o amb la realització de proves específiques,  si s’escau, es valorarà l’adequació de la persona candidata al lloc de treball, així com les seves  competències tècnico-professionals i transversals; motivació; disponibilitat; competències  lingüístiques i accions de millora de l’ocupabilitat. 

- També es farà la valoració socioeconòmica del candidat o candidata, en funció de la seva situació  personal i familiar, segons la documentació acreditativa que aporti. Aquesta valoració tindrà en  compte els requisits específics de la convocatòria, així com altres variables com l’edat i sexe; les  carregues familiars; la protecció per desocupació; el temps en situació d’atur; la situació 

d’emergència d’habitatge; la situació respecte a la cotització per jubilació; les persones amb  diversitat funcional; les persones usuàries dels serveis socials; la participació activa en accions i  programes del Servei d’Ocupació de Mataró, entre d’altres.  

- Les persones que hagin estat contractades per l’Ajuntament de Mataró mitjançant un contracte  vinculat a un programa de Pla d’Ocupació, no podran ser seleccionades per un altre Pla d’Ocupació  fins que no hagin transcorregut dos anys des de la finalització de la darrera contractació de Pla  d’Ocupació, excepte en el cas que aquesta contractació hagi estat inferior a 3 mesos.  Excepcionalment, no es tindrà en compte aquest criteri quan no hi hagi persones candidates  disponibles amb els requisits establerts per cobrir el lloc de treball. 

- Es vetllarà per evitar la duplicitat de candidatures en els diversos perfils a seleccionar, a excepció  d’aquells perfils en els quals hi hagi dificultats objectives per cobrir l’oferta de treball. 

- Només es podrà atorgar un contracte per unitat familiar, per tant, la persona participant ha de  declarar no ser coneixedor/a que cap membre de la seva unitat familiar estigui participant en el  mateix procés de selecció de Pla d’Ocupació, mitjançant la signatura del formulari “Declaració  Responsable”.  

- Pels perfils de tècnic/a (grup de titulació A2) caldrà acreditar el nivell C1 de català, o bé serà  obligatòria la superació de la prova de nivell, on el resultat serà “apte” o “no apte”. 

- Pels perfils d’Oficials caldrà la superació de la prova d’oficis. 

CRITERIS ESPECÍFICS del Programa Treball i Formació – Persones destinatàries 

Tal i com es detalla a la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, aquest programa consisteix en  la contractació laboral de 26 persones treballadores en situació d’atur (12 mesos de contracte a  jornada completa), per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat,  mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal a l’Ajuntament  de Mataró. Cadascun dels projectes d’experienciació laboral implicarà la realització obligatòria de 60h  de formació transversal, que es comptabilitzarà com a temps efectiu de feina (la formació es farà dins  de la jornada laboral).  

Sempre que s’acreditin documentalment, els aspectes que es tindran en compte en la valoració, així com les  puntuacions de cada ítem en concret, s’especifiquen a continuació:  

Segons els criteris específics de la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, el procés de selecció es  realitzarà amb persones dels següents col·lectius:  

COL·LECTIUS:

Dones víctimes de violència de gènere

 

Dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per  desocupació o subsidi ni d'ajuts. 

 

Persones de 45 anys o més en situació d’atur

 1. COMPETÈNCIES LINGÜISTIQUES 

Parla català i/o castellà amb total fluïdesa, sap llegir i escriure a nivell alt 

3

Parla català i/o castellà amb fluïdesa, sap llegir i escriure a nivell bàsic o mig 

2

Parla català i/o castellà a nivell bàsic i sap llegir i escriure a nivell bàsic o no en sap.  Entén el què se li diu i sap expressar-se per fer-se entendre

1

No té les competències lingüístiques necessàries per accedir al lloc de treball (queda  descartat/ada del procés de selecció)

0


2. DISPONIBILITAT 

Manifesta total disponibilitat i flexibilitat 

3

Manifesta disponibilitat i flexibilitat però amb alguna limitació que veu factible resoldre 

2

Manifesta disponibilitat però mostra poca flexibilitat, té limitacions que poden impedir el  desenvolupament òptim de les tasques que ha de realitzar.

1

No té la disponibilitat i flexibilitat requerida pel lloc de treball (queda descartat/ada del procés  de selecció)

0


3. MOTIVACIÓ PER LA FEINA QUE SE LI OFEREIX 

Mostra interès per la feina, l’identifica com un dels seus objectius laborals i accepta participar  en totes les accions que implica el programa (formació i acompanyament)

3

Mostra interès per la feina tot i que no l’identifica com a un dels seus objectius laborals i  accepta participar en totes les accions que implica el programa (formació, acompanyament)

2

Mostra interès per la feina però mostra limitacions a l’hora de participar en totes les accions  que implica el programa (formació i acompanyament) 

1

Mostra poc o cap interès per la feina i/o no accepta participar en totes les accions que  implica el programa (formació i acompanyament) (queda descartat/ada del procés de  selecció)

0

4. VALORACIÓ COMPETENCIAL 

A) COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

S’han definit 2 competències a explorar. Cada competència conté 3 indicadors a observar i valorar. Es  puntuarà cada indicador de manera independent. Cada indicador serà valorat amb un puntuació de 0  o 2 punts. Cada competència és avaluada de manera independent.  

La puntuació total d’aquest apartat és de 6 punts. I el resultat serà la suma de tots els punts de cada  indicador. 

Si una persona no obté un mínim d’1 punt a cada bloc de competències, quedarà descartada del procés  de selecció.  

COMPETÈNCIES A AVALUAR:  

 1. DISPOSICIÓ A L’APRENENTATGE 
 2. RELACIÓ INTERPERSONAL 

B) COMPETÈNCIES TÈCNIQUES:

Té més de 24 mesos d’experiència acreditada en l’ocupació o formació professionalitzadora en  l’ocupació (formació professional, certificat de professionalitat). En el cas del personal tècnic, la formació  universitària seria requisit d’entrada.

4

Té entre 12 i 24 mesos d’experiència acreditada en l’ocupació o formació específica en l’ocupació  (formació contínua, cursos d’especialització...)

3

Té menys de 12 mesos d’experiència acreditada en l’ocupació 

2

No té experiència acreditada en l’ocupació però té experiència o formació en ocupacions relacionades  que li permetran desenvolupar correctament el lloc de treball o té experiència en l’ocupació sense  acreditar

1

Manquen competències tècniques i es descarta del procés de selecció 

0

 

A. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 

B. COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

 

C. PROVA OFICIS SI S’ESCAU (en el cas dels Oficials/es)

 
4.TOTAL VALORACIÓ COMPETENCIAL
 

 

5. ACCIONS DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT (en els darrers 2 anys

Ha participat satisfactòriament en 6 o més d’aquestes accions:  

- Ofertes de treball del SOM amb la inscripció realitzada correctament. 

- Assistència al Club de Feina. 

- Participació en accions de l’Anem per Feina, Speed Dating, Grup de Recerca, sessions  informatives de cursos. 

No puntua (per ésser obligatori): SIG / PIL / Tutories de programes

2

Ha participat en algun programa o formació al SOM (FOAP, Formació contínua, 30 Plus, Ubicat,  Renda Garantida, Programa TUS, InserText, Incorpora’t, Jo també, Social Neet, ...) excepte en  qualsevol programa de Plans d’Ocupació

2

Ha participat en alguna acció formativa fora del SOM (escola d’adults, carnet professional,  idiomes, cursos de formació...) 

2

5.ACCIONS DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT (suma – màxim 6 punts)
 *(Cal consultar Xaloc o que la persona ho justifiqui) 

6. SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA Marcar el que procedeixi sempre i quan es documenti. SI  NO ES DOCUMENTA, NO ES POT PUNTUAR. 

A) SITUACIÓ PERSONAL

Persona que viu al centre d’acollida, al carrer, desnonades, vivenda pagada per Benestar Social  o altres casos d’alta emergència en relació a l’habitatge 

3

Persona atesa per Benestar Social per les seves circumstàncies personals o familiars 

2

Persones en altres situació de risc d’exclusió social (ajut d’aliments, altres ajuts) 

1

Persona menor de 30 anys 

2Persona major de 52 anys amb la cotització suficient perquè se li reconeixi la pensió de  jubilació quan arribi a l’edat ordinària de jubilació 

2

Persona majors de 52 anys sense la cotització suficient perquè se li reconegui la pensió de  jubilació quan arribi a l'edat ordinària de jubilació 

5

Persona que no ha estat mai contractada en cap PPO de l’Ajuntament de Mataró o hi ha estat  contractada amb un contracte inferior a 3 mesos (una substitució de contracte, per exemple). 

3

Persona que ha estat els darrers 24 mesos a l’atur (havent treballat un màxim de 120 dies en  aquest període) 

1

Persona que no percep cap prestació per desocupació o subsidi ni ajut (RGC, Ingrés Mínim Vital,  pensió, RAI) o finalitza en un termini de 3 mesos a comptar des de la data d’inici del contracte.  Cal preguntar si la persona ha sol.licitat una prestació, subsidi o ajut i està pendent de resolució 

3

Discapacitat reconeguda (>o igual al 33%) 

2B) SITUACIÓ FAMILIAR (La persona entrevistada ja ha estat valorada. En aquest apartat es  valoren les càrregues familiars. Validar amb certificat de convivència). 

Persona que viu sola sense ingressos 

1

UNA persona de la unitat familiar sense ingressos (majors o menors d’edat)  (En cas de separació, si tenen la custodia compartida es compta aquí) 

1

DUES o més persones de la unitat familiar sense ingressos (majors o menors d’edat) (En cas de separació, si tenen la custodia compartida es compta aquí) 

2

UNA o més persones de la unitat familiar amb discapacitat (>o igual al 33%) o dependència  reconeguda 

1

Família monoparental 

5

Família nombrosa 

1A. Situació personal (màxim 19 punts)

 

B. Situació familiar (màxim 9 punts)

 
6.VALORACIÓ SOCIOECONÒMICA
 PUNTUACIÓ FINAL – criteris generals + criteris específics del Programa  

Per a l’obtenció de la puntuació final assolida al procés de selecció se sumaran els punts de la valoració  dels criteris generals i dels específics:

RESULTAT PROCÉS SELECCIÓ:

RESULTAT.png

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA 

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) elaborarà un llistat amb el resultat del procés de selecció. En  aquest llistat s’especificarà, de major a menor puntuació obtinguda, el NIF/NIE de les persones: 

 1. Seleccionades (contractes) 
 2. En llista d’espera (suplents) 
 3. No seleccionades (excloses) 

En cas d’empat en la puntuació final, es prioritzarà la persona que compleixi els criteris següents: 

 1. Que sigui resident a Mataró 
 2. Que tingui més edat 
 3. Que hagi obtingut la puntuació més alta a la valoració socioeconòmica 
 4. Que acrediti una discapacitat 
 5. Que sigui una dona 
 6. Que porti més temps en situació d’atur 
 7. Que tingui més càrregues familiars  

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista  de suplents, per ordre estricte de puntuació.  

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou  procés de selecció.  

Els resultats del procés de selecció es podran consultar al taulell d’anuncis dels edificis del Servei  d’Ocupació de Mataró (Francisco Herrera / Cabot i Barba), i a la pàgina web del servei:  www.mataro.cat/ocupacio

LOGOS SOC GENERALITAT MINISTERI FONS EUROPEU.png