Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Treball als barris

Escoltar

Treball als barris

Programa adreçat a contractar durant sis mesos a persones en situació d'atur residents als barris de Rocafonda, El Palau o Cerdanyola per realizar obres i serveis d'interès públic per la ciutat de Mataró.

Criteris generals i específics de selecció de personal

Plans d’Ocupació - Programa Treball als Barris

Convocatòria 2019-2020

OBJECTE

En el marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern, la Direcció de Recursos Humans i la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró han elaborat aquest document on queden establerts els criteris generals de reclutament i selecció de persones per a esdevenir treballadors/es de l’Ajuntament de Mataró, com a beneficiaris/àries dels diferents programes coneguts com a “Plans d’Ocupació”.

A més a més d’aquests criteris generals que són comuns a les diferents convocatòries de Plans d’Ocupació, el present document regula també els criteris específics de participació i valoració socioeconòmica dels processos de selecció de les persones beneficiàries del Programa TREBALL ALS BARRIS, d’acord amb la Resolució TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades a “Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris” (SOC-Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 465044), regulada per l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball als barris.

Aquests criteris es publicaran a la web municipal www.mataro.cat, a l’apartat de:

- Servei d’Ocupació: https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/programes/treball-als-barris

El Programa Treball als Barris està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.

 

CRITERIS GENERALS

 • Les persones aspirants hauran de complir els requisits socioeconòmics establerts a la convocatòria corresponent, així com els requisits detallats a l’oferta de treball registrada a l’Oficina de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, pel que fa a la titulacions i/o experiència, altres coneixements específics, carnet de conduir, etc.
 • Durant el procés de selecció, a través d’una entrevista i/o amb la realització de proves específiques, si s’escau, es valorarà l’adequació de la persona candidata al lloc de treball, així com les seves competències tècnico-professionals; motivació; disponibilitat; competències lingüístiques i accions de millora de l’ocupabilitat.
 • També es farà la valoració socioeconòmica del candidat, en funció de la seva situació personal i familiar, segons la documentació acreditativa que aporti. Aquesta valoració tindrà en compte els requisits específics de la convocatòria, així com altres variables com l’edat i sexe; les carregues familiars; la protecció per desocupació; el temps en situació d’atur; la situació d’emergència d’habitatge; la situació respecte a la cotització per jubilació; les dones víctimes de violència de gènere; les persones amb diversitat funcional; les persones usuàries dels serveis socials; la participació activa en accions i programes del Servei d’Ocupació de Mataró, entre d’altres. 
 • Les persones que hagin estat contractades per l’Ajuntament de Mataró mitjançant un contracte vinculat a un programa de Pla d’Ocupació, no podran ser seleccionades per un altre Pla d’Ocupació fins que no hagi transcorregut un any des de la finalització de la darrera contractació de Pla d’Ocupació, excepte en el cas que aquesta contractació hagi estat inferior a 3 mesos. Excepcionalment, no es tindrà en compte aquest criteri quan no hi hagi persones candidates disponibles amb els requisits establerts per cobrir el lloc de treball.
 • Es vetllarà per evitar la duplicitat de candidatures en els diversos perfils a seleccionar, a excepció d’aquells perfils en els quals hi hagi dificultats objectives per cobrir l’oferta de treball.
 • Només es podrà atorgar un contracte per unitat familiar, per tant, la persona participant ha de declarar no ser coneixedor/a que cap membre de la seva unitat familiar estigui participant en el mateix procés de selecció de Pla d’Ocupació, mitjançant la signatura del formulari “Declaració Responsable”.
 • Pels perfils de tècnic/a (grup de titulació A2) caldrà acreditar el nivell C de català, o bé serà obligatòria la superació de la prova de nivell, on el resultat serà “apte” o “no apte”.
 • Pels perfils d’Oficials caldrà la superació de la prova d’oficis, on el resultat serà “apte” o “no apte”.

CRITERIS ESPECÍFICS del Programa Treball als Barris – Persones destinatàries

Tal i com detalla la Base 5.5. de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, el Programa D – Programes d’experienciació laboral del Treball als Barris consisteix en la contractació laboral de persones treballadores en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal.

Cadascun dels projectes d’experienciació laboral podrà contenir dos tipus d’accions:

- Actuacions ocupacionals: contractació de persones del barri de Cerdanyola, Rocafonda i/o El Palau, en el marc dels projectes dels barris (perfils d’Oficial i de peó).

- Actuacions professionals: contractació de personal (perfils tècnics) per a la realització de tasques de dinamització, mediació, medi ambient, atenció a col·lectius en risc d’exclusió social i seguiment o coordinació dels diferents dispositius sociolaborals dels barris.

Les persones destinatàries d’aquestes actuacions hauran de ser demandants d’ocupació no ocupades (DONO) que no cobrin la prestació contributiva d’atur. A més, en les actuacions ocupacionals, els perfils d’oficis (oficials i peons) han de ser residents als barris.

Sempre que s’acreditin documentalment, els aspectes que es tindran en compte en la valoració, així com les puntuacions de cada ítem en concret, s’especifiquen a continuació:

Segons els criteris específics de la Base 6 de l’Ordre TSF/122/2018, el procés de selecció prioritzarà els col·lectius següents:

(1) COL·LECTIU PRIORITARI Resolució TSF/1847/2019, de 26 de juny

 

Requisits específics

PUNTUACIÓ

Aturats/des de llarga durada (6 mesos els darrers 18 mesos. Comprovar amb vida laboral)

10

Majors de 50 anys

10

Menors de 35 anys que van abandonar el sistema educatiu (sense l’ESO)

10

Baixa qualificació professional i/o necessitat de reciclatge professional (Oficials i peons sense l’ESO. Tècnics amb la titulació d’accés però sense experiència i/o formació complementària per a l’ocupació)

10

Dones que han patit o pateixen situacions de violència gènere (Document  oficial)

10

Dones en situació de reincorporació al mercat de treball (6 mesos a l’atur els darrers 18 mesos i/o reincorporació després de maternitat)

10

Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral (persona amb al NIE consti que porta menys de 5 anys aquí i que també compleixi, com a mínim, amb un dels altres ítems de col·lectiu prioritari)

10

Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial. (justificat amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat). Persones en tractament de salut mental (justificat amb certificat mèdic)

10

Altres persones en situació de risc d’exclusió social

(persona reclusa en tercer grau; ex reclusa; ex drogodependent; usuària de Serveis Socials i/o algú de la seva unitat familiar; o altres situacions assimilables)

10

 1. TOTAL COL·LECTIU PRIORITARI

 

Ítems de valoració: entrevista i/o les proves específiques:

 

(2) ENTREVISTA

 1. COMPETÈNCIES TÈCNICOPROFESSIONALS:

Coneixes quina és la feina de....?, l’has realitzat anteriorment?, pots descriure les tasques?

Té més de 12 mesos d’experiència en l’ocupació

7-8

Té un mínim de 6 mesos d’experiència o formació en l’ocupació

5-6

Té experiència relacionada amb l’ocupació i es valora la idoneïtat competencial

3-4

No té experiència relacionada amb l’ocupació però es valora la idoneïtat competencial

1-2

Manquen competències tècnicoprofessionals i es descarta del procés de selecció

0

 

 1. MOTIVACIÓ PER LA FEINA QUE SE LI OFEREIX:

T’interessa la feina de..... per què?, comunicació no verbal, predisposició, actitud entrevista,...

Mostra molt interès per la feina, actitud molt positiva i bona predisposició per treballar

7-8

Mostra interès per la feina, actitud positiva i predisposició per treballar

5-6

Mostra interès per la feina però amb dificultats que pot solventar

3-4

Manifesta poc interès per la feina

1-2

No mostra cap interès en la feina

0

 

 1. DISPONIBILITAT 

Manifesta total disponibilitat i flexibilitat

7-8

Manifesta disponibilitat però conformista

5-6

Manifesta algunes limitacions però fa propostes per resoldre-les

3-4

Manifesta limitacions de disponibilitat i flexibilitat

1-2

No s’adequa a l’horari i jornada requerits

0

 

 1. COMPETÈNCIES LINGÜISTIQUES

Casos en que l’idioma és necessari per entendre la feina a realitzar i desenvolupar les tasques correctament:

Parla català i/o castellà amb total fluïdesa, sap llegir i escriure a nivell alt

7-8

Parla català i/o castellà amb total fluïdesa, sap llegir i escriure nivell mig

5-6

Parla català i/o castellà amb fluïdesa, sap llegir i escriure a nivell bàsic

3-4

Parla català i/o castellà a nivell bàsic i sap llegir i escriure a nivell bàsic. Entén força bé el què se li diu

1-2

No entén bé el què se li diu (ni en català ni en castellà)

0

 

Casos en que l’idioma CATALÀ/CASTELLÀ és necessari per desenvolupar les tasques que impliquen comunicació amb altres persones:

Domini alt de les dues llengües a nivell parlat i escrit

7-8

Domini mig de les dues llengües a nivell parlat i escrit

5-6

Nivell alt en una de les llengües (nivell graduat o ESO)+ nivell baix de la segona

3-4

Fluïdesa en la parla, sap escriure i llegir + nivell insuficient en la segona

1-2

Nivell insuficient de les dues llengües, a nivell de comprensió, parla i escriptura

0

 

*Si la persona aporta un nivell oficial que correspongui a la categoria (C1 per Tècnic Especialista i B2 per auxiliar de serveis), es puntuarà amb el màxim de 8. Si no té nivell oficial, tot i que mostri un bon nivell, es puntuarà amb un màxim de 6. Pels Tècnic mig el nivell C1 és obligatori (o certificat o ha de fer prova).

 1. Competències tècnicoprofessionals

 

 1. Motivació

 

 1. Disponibilitat

 

 1. Competències lingüístiques

 

Subtotal (promig entrevista)

 

Puntuació prova específica Oficials

 

 1. PROMIG ENTREVISTA + PROVA (OFICIAL)

 

*Si a l’apartat A la persona obté una puntuació igual a 0 serà descartada.

Si als apartats B o C la persona obté una puntuació igual o inferior a 2 serà descartada.

Si a l’apartat D la persona obté una puntuació igual a 0 serà descartada.

 

(3) ACCIONS DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT (en els darrers 2 anys)

Ha assistit almenys a 3 accions al (SOM):

 • Puntua 1 vegada: Oferta de treball / Club de feina
 • No puntua (per ésser obligatori): SIG / PIL / Tutories de programes FOAP i  PPO

2

Ha participat en algun programa o formació al SOM (FOAP, 30 Plus, Ubicat, Renda Garantida, InserText...) (excepte en qualsevol programa de Plans d’Ocupació)

2

Ha participat en alguna acció formativa fora del SOM (escola d’adults, carnet professional, idiomes...)

1

 1. ACCIONS DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT (suma)

 

 

(4) SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA

 1. SITUACIÓ PERSONAL

No ha participat mai en cap PPO de l’Ajuntament de Mataró o hi ha participat amb un contracte inferior a 3 mesos

5

Edat entre els 45 i els 49 anys

5

Major de 52 anys que no tenen la cotització suficient per a la pensió de jubilació

(Comprovar amb la Vida Laboral)

5

Persona que viu al centre d’acollida, al carrer, desnonades, vivenda pagada per Benestar Social o altres casos d’alta emergència

20

No percep cap prestació no contributiva o subsidi ni ajut... o finalitza en un termini de 3 mesos a comptar des de la data d’inici del contracte (*)

5

 

 1. SITUACIÓ FAMILIAR

Persona que viu sola sense ingressos

1

UNA persona de la unitat familiar sense ingressos       

(En cas de separació, si tenen la custodia compartida es compta aquí)

2

DUES o més persones de la unitat familiar sense ingressos

(En cas de separació, si tenen la custodia compartida es compta aquí)

3

UNA o més persones de la unitat familiar amb discapacitat (>o igual al 33%) o dependència reconeguda

2

Família monomarental o monoparental

1

Família nombrosa

1

 

 1. Situació personal

 

 1. Situació familiar

 

 1. VALORACIÓ SOCIOECONÒMICA (suma)

 

 

IMPORTANT: La persona participant és la responsable de comunicar qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació mentre duri el procés de selecció, i fins la contractació definitiva.

 

PUNTUACIÓ FINAL – criteris generals + criteris específics del Programa

Per a l’obtenció de la puntuació final assolida al procés de selecció se sumaran els punts de la valoració dels criteris generals i dels específics:

Criteris Específics

Criteris generals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) COL·LECTIU PRIORITARI

+

(2)
PROMIG ENTREVISTA

+

(3)
ACCIONS MILLORA

OCUPABILITAT

+

(4) VALORACIÓ SOCIO
ECONÒMICA

=

PUNTUACIÓ TOTAL

 

 

 

 

 

 

RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) elaborarà un llistat amb el resultat del procés de selecció. En aquest llistat s’especificarà, de major a menor puntuació obtinguda, el NIF/NIE de les persones:

 1. Seleccionades (contractes)
 2. En llista d’espera (suplents)
 3. No seleccionades (excloses)

En cas d’empat en la puntuació final, es prioritzarà la persona que compleixi els criteris següents:

  1. Que sigui resident a Mataró
  2. Que tingui més edat
  3. Que hagi obtingut la puntuació més alta a la valoració socioeconòmica
  4. Que acrediti una discapacitat
  5. Que sigui una dona
  6. Que porti més temps en situació d’atur
  7. Que tingui més càrregues familiars

 

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació.

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció.

Els resultats del procés de selecció es podran consultar al taulell d’anuncis dels edificis del Servei d’Ocupació de Mataró (Francisco Herrera / Cabot i Barba), i a la pàgina web del servei: www.mataro.cat

sepe.jpg