Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Criteris generals i específics de selecció de personal

Escoltar

Criteris generals i específics de selecció de personal

Plans d’Ocupació - Programa Treball als Barris  Convocatòria 2021

OBJECTE 

En el marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon  Govern, la Direcció de Recursos Humans i la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de  Mataró han elaborat aquest document on queden establerts els criteris generals de reclutament i  selecció de persones per a esdevenir treballadors/es de l’Ajuntament de Mataró, com a  beneficiaris/àries dels diferents programes coneguts com a “Plans d’Ocupació”. 

A més a més d’aquests criteris generals que són comuns a les diferents convocatòries de Plans  d’Ocupació, el present document regula també els criteris específics de participació i valoració  socioeconòmica dels processos de selecció de les persones beneficiàries del Programa TREBALL ALS  BARRIS, d’acord amb la Resolució EMT/1800/2021, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a  l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors  necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris)  (ref. BDNS 568789). 

Aquests criteris es publicaran a la web municipal www.mataro.cat, a l’apartat de: 

- Servei d’Ocupació: https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/programes/treball-als-barris-info

El Programa Treball als Barris està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la  Generalitat de Catalunya, i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

CRITERIS GENERALS 

- Les persones aspirants hauran de complir els requisits socioeconòmics establerts a la convocatòria  corresponent, així com els requisits detallats a l’oferta de treball registrada a l’Oficina de Treball del  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, pel que fa a la titulacions i/o experiència, altres  coneixements específics, carnet de conduir, etc.  

- Durant el procés de selecció, a través d’una entrevista i/o amb la realització de proves específiques,  si s’escau, es valorarà l’adequació de la persona candidata al lloc de treball, així com les seves  competències tècnico-professionals; motivació; disponibilitat; competències lingüístiques i accions  de millora de l’ocupabilitat. 

- També es farà la valoració socioeconòmica del candidat/a, en funció de la seva situació personal i  familiar, segons la documentació acreditativa que aporti. Aquesta valoració tindrà en compte els  requisits específics de la convocatòria, així com altres variables com l’edat i sexe; les carregues  familiars; la protecció per desocupació; el temps en situació d’atur; la situació d’emergència  d’habitatge; la situació respecte a la cotització per jubilació; les dones víctimes de violència de 

gènere; les persones amb diversitat funcional; les persones usuàries dels serveis socials; la  participació activa en accions i programes del Servei d’Ocupació de Mataró, entre d’altres.  

- Les persones que hagin estat contractades per l’Ajuntament de Mataró mitjançant un contracte  vinculat a un programa de Pla d’Ocupació, no podran ser seleccionades per un altre Pla d’Ocupació  fins que no hagi transcorregut dos anys des de la finalització de la darrera contractació de Pla  d’Ocupació, excepte en el cas que aquesta contractació hagi estat inferior a 3 mesos.  Excepcionalment, no es tindrà en compte aquest criteri quan no hi hagi persones candidates  disponibles amb els requisits establerts per cobrir el lloc de treball. 

- Es vetllarà per evitar la duplicitat de candidatures en els diversos perfils a seleccionar, a excepció  d’aquells perfils en els quals hi hagi dificultats objectives per cobrir l’oferta de treball. 

- Només es podrà atorgar un contracte per unitat familiar, per tant, la persona participant ha de  declarar no ser coneixedor/a que cap membre de la seva unitat familiar estigui participant en el  mateix procés de selecció de Pla d’Ocupació, mitjançant la signatura del formulari “Declaració  Responsable”.  

- Pels perfils de tècnic/a (grup de titulació A2) caldrà acreditar el nivell C1 de català, o bé serà  obligatòria la superació de la prova de nivell, on el resultat serà “apte” o “no apte”. 

- Pels perfils d’Oficials caldrà la superació de la prova d’oficis, on el resultat serà “apte” o “no apte”. 

CRITERIS ESPECÍFICS del Programa Treball als Barris – Persones destinatàries 

Tal i com detalla la Base 5.5. de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, el Programa D – Programes  d’experienciació laboral del Treball als Barris consisteix en la contractació laboral de persones  treballadores en situació d’atur, per tal que puguin adquirir experiència professional i millorar la seva  ocupabilitat, mitjançant la realització d’obres i serveis d’interès general i social de caràcter temporal. 

Cadascun dels projectes d’experienciació laboral podrà contenir dos tipus d’accions:  

- Actuacions ocupacionals: contractació de persones del barri de Cerdanyola, Rocafonda i/o El Palau, en  el marc dels projectes dels barris (perfils d’Oficial i de peó). 

- Actuacions professionals: contractació de personal (perfils tècnics) per a la realització de tasques de  dinamització, mediació, medi ambient, atenció a col·lectius en risc d’exclusió social i seguiment o  coordinació dels diferents dispositius sociolaborals dels barris.  

Les persones destinatàries d’aquestes actuacions hauran de ser demandants d’ocupació no ocupades  (DONO) que no cobrin la prestació contributiva d’atur. A més, en les actuacions ocupacionals, els  perfils d’oficis (oficials i peons) han de ser residents als barris.

Sempre que s’acreditin documentalment, els aspectes que es tindran en compte en la valoració, així com les  puntuacions de cada ítem en concret, s’especifiquen a continuació:  

Segons els criteris específics de la Base 6 de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol el procés de selecció  prioritzarà els col·lectius següents:  

1) COL·LECTIU PRIORITARI  

Requisits específics 

PUNTUACIÓ

Aturats/des de llarga durada (6 mesos els darrers 18 mesos. Comprovar amb vida laboral) 

10

Majors de 50 anys 

10

Menors de 35 anys que van abandonar el sistema educatiu (sense l’ESO) 

10

Baixa qualificació professional i/o necessitat de reciclatge professional (Oficials i  peons sense l’ESO. Tècnics amb la titulació d’accés però sense experiència i/o formació complementària  per a l’ocupació)

10

Dones que han patit o pateixen situacions de violència gènere (Document oficial) 

10

Dones en situació de reincorporació al mercat de treball (6 mesos a l’atur els darrers 18  mesos i/o reincorporació després de maternitat) 

10

Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral (persona amb al NIE consti  que porta menys de 5 anys aquí i que també compleixi, com a mínim, amb un dels altres ítems de col·lectiu  prioritari)

10

Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial. (justificat amb certificat  de reconeixement del grau de discapacitat). Persones en tractament de salut mental (justificat amb certificat mèdic)

10

Altres persones en situació de risc d’exclusió social 

(usuària de Serveis Socials, CIRD, i/o algú de la seva unitat familiar; o altres entitats socials)

10

(1) TOTAL COL·LECTIU PRIORITARI
 Ítems de valoració: entrevista i/o les proves específiques:  

2) COMPETÈNCIES TÈCNICOPROFESSIONALS: 

Té més de 24 mesos d’experiència acreditada en l’ocupació o formació professionalitzadora en l’ocupació  (formació professional, certificat de professionalitat). En el cas del personal tècnic, la formació universitària seria  requisit d’entrada.

4

Té entre 12 i 24 mesos d’experiència acreditada en l’ocupació o formació específica en l’ocupació (formació  contínua, cursos d’especialització...)

3

Té menys de 12 mesos d’experiència acreditada en l’ocupació 

2

No té experiència acreditada en l’ocupació però té experiència o formació en ocupacions relacionades que li  permetran desenvolupar correctament el lloc de treball o té experiència en l’ocupació sense acreditar

1

Manquen competències tècniques i es descarta del procés de selecció 

03) MOTIVACIÓ PER LA FEINA QUE SE LI OFEREIX: 

Mostra interès per la feina, l’identifica com un dels seus objectius laborals i accepta participar en  totes les accions que implica el programa (formació i acompanyament)

3

Mostra interès per la feina tot i que no l’identifica com a un dels seus objectius laborals i accepta  participar en totes les accions que implica el programa (formació, acompanyament)

2

Mostra interès per la feina però mostra limitacions a l’hora de participar en totes les accions que  implica el programa (formació i acompanyament) 

1

Mostra poc o cap interès per la feina i/o no accepta participar en totes les accions que implica el  programa (formació i acompanyament) (queda descartat/ada del procés de selecció)

04) DISPONIBILITAT.  

Manifesta total disponibilitat i flexibilitat 

3

Manifesta disponibilitat i flexibilitat però amb alguna limitació que veu factible resoldre 

2

Manifesta disponibilitat però mostra poca flexibilitat, té limitacions que poden impedir el  desenvolupament òptim de les tasques que ha de realitzar.

1

No té la disponibilitat i flexibilitat requerida pel lloc de treball (queda descartat/ada del procés de  selecció)

05) COMPETÈNCIES LINGÜISTIQUES:  

Parla català i/o castellà amb total fluïdesa, sap llegir i escriure a nivell alt 

3

Parla català i/o castellà amb fluïdesa, sap llegir i escriure a nivell bàsic o mig 

2

Parla català i/o castellà a nivell bàsic i sap llegir i escriure a nivell bàsic o no en sap.  Entén el què se li diu i sap expressar-se per fer-se entendre

1

No té les competències lingüístiques necessàries per accedir al lloc de treball (queda  descartat/ada del procés de selecció)

06) ACCIONS DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT (en els darrers 2 anys)

Ha participat satisfactòriament en 6 o més d’aquestes accions:  

- Ofertes de treball del SOM amb la inscripció realitzada correctament. 

- Assistència al Club de Feina. 

- Participació en accions de l’Anem per Feina, Speed Dating, Grup de Recerca, sessions  informatives de cursos. 

No puntua (per ésser obligatori): SIG / PIL / Tutories de programes

2

Ha participat en algun programa o formació al SOM (FOAP, Formació contínua, 30 Plus, Ubicat,  Renda Garantida, InserText, Incorpora’t, Jo també, Social Neet, ...) excepte en qualsevol  programa de Plans d’Ocupació

2

Ha participat en alguna acció formativa fora del SOM (escola d’adults, carnet professional,  idiomes, cursos de formació...) 

2

5.ACCIONS DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT (suma – màxim 6 punts)
 7) SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA 

 1. SITUACIÓ PERSONAL 

No ha participat mai en cap PPO de l’Ajuntament de Mataró o hi ha participat amb un  contracte inferior a 3 mesos 

10

Edat entre els 45 i els 49 anys. 

5

Major de 52 anys que segons la seva vida laboral no arriben a tenir 15 anys de  cotització en total 

5

Persona que viu al centre d’acollida, al carrer, desnonades, vivenda pagada per  Benestar Social o altres casos d’alta emergència 

20

No percep cap prestació no contributiva o subsidi ni ajut... o finalitza en un termini  de 3 mesos a comptar des de la data d’inici del contracte/curs (*). 

5 1. SITUACIÓ FAMILIAR.  

Persona que viu sola sense ingressos 

1

UNA persona de la unitat familiar sense ingressos (majors o menors d’edat) 

1

DUES o més persones de la unitat familiar sense ingressos (majors o menors d’edat) 

2

UNA o més persones de la unitat familiar amb discapacitat (>o igual al 33%) o  dependència reconeguda 

1

Família monoparental 

1

Familia nombrosa 

1PUNTUACIÓ FINAL – criteris generals + criteris específics del Programa  

Per a l’obtenció de la puntuació final assolida al procés de selecció se sumaran els punts de la valoració  dels criteris generals i dels específics: 

7

 

COL·LECTIU  PRIORITARI

COMPETÈNCIES  TÈCNICO  

PROFESSIONALS

MOTIVACIÓ 

DISPONIBILITAT 

COMPETÈNCIES  LINGÜÍSTIQUES

ACCIONS  

MILLORA  

OCUPABILITAT

VALORACIÓ  

SOCIO  

ECONÒMICA

TOTAL  

PUNTUACIÓ

               RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) elaborarà un llistat amb el resultat del procés de selecció. En  aquest llistat s’especificarà, de major a menor puntuació obtinguda, el NIF/NIE de les persones: 

 1. Seleccionades  
 2. En llista d’espera (suplents) 
 3. No seleccionades (excloses) 

En cas d’empat en la puntuació final, es prioritzarà la persona que compleixi els criteris següents: 

 1. Que sigui resident a Mataró 
 2. Que tingui més edat 
 3. Que hagi obtingut la puntuació més alta a la valoració socioeconòmica 
 4. Que acrediti una discapacitat 
 5. Que sigui una dona 
 6. Que porti més temps en situació d’atur 
 7. Que tingui més càrregues familiars  

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista  de suplents, per ordre estricte de puntuació.  

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou  procés de selecció.  

Els resultats del procés de selecció es podran consultar al taulell d’anuncis dels edificis del Servei  d’Ocupació de Mataró (Francisco Herrera), i a la pàgina web del servei.

 

logos-agrupats-soc-generalitat-ministeri.png