Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

RE-NATURA MATARÓ. Projecte de renaturalització i resiliència dels espais periurbans i urbans de Mataró

Escoltar

RE-NATURA MATARÓ. Projecte de renaturalització i resiliència dels espais periurbans i urbans de Mataró

Fons: Unió Europea – Next Generation EU
 
Codi component i inversió del PRTR: C4.I3, C4.I3b.
 
logos.png
 
El projecte contribuirà a la renaturalització de Mataró, impulsant la seva infraestructura verda (IV) i connectivitat per a incrementar la biodiversitat, la resiliència climàtica i la millora de l’habitabilitat urbana.
 
El projecte parteix de diverses iniciatives preexistents (Anella Verda de Mataró, PAESC,...) i contempla l’elaboració del Pla Director d’Infraestructura Verda de Mataró (Acció Tipus A), com a full de ruta estratègic per a la renaturalització de la ciutat.
 
El Pla s’operativitzarà mitjançant 6 accions Tipus B que cobreixen els diferents components de la IV (nuclis, nodes i connectors) i connecten els espais urbans (parcs, zones verdes i arbrat lineal) i periurbans (rieres i Anella Verda) respecte l’àmbit agrícola i forestal, a partir d’accions amb gran capacitat de transformació i d’impacte.
 
Totes les actuacions Tipus B que es proposen tenen com a un dels principals objectius la recuperació i conservació de la biodiversitat urbana amb contribucions que incrementen el nombre i abundància de flora i fauna en cadascun dels àmbits en els que s’actua.
 
Com a objectius específics del projecte, destaquen la planificació estratègica de la IV de Mataró i marcar les seves directrius, reduir la fragmentació i millora de la connectivitat ecològica, incrementar els co-beneficis ambientals i socioeconòmics, i millorar l'habitabilitat urbana.
 
 
A1. Pla Director de la Infraestructura verda de Mataró (PDIVM)
L’objectiu de la redacció del PDIVM, d’abast local, és consolidar un model per la renaturalització de la trama urbana, per l’increment de la biodiversitat pel conjunt del territori del municipi i per l’adaptació i mitigació al canvi climàtic.
 
 
B1. Millora ecològica i naturalització de la Riera de Sant Simó
Transformar un canal de formigó i escullera, i recuperar una rambla mediterrània que millori la seva resiliència i capacitat d’adaptació i potenciï els serveis ecosistèmics propis d’un torrent d’aquesta envergadura.
 
 
B2. Recuperació socioambiental de la Riera d’Argentona
El tram de la Riera d’Argentona i la zona d’El Sorrall conformen una unitat paisatgística que configuren l’Anella Verda en el límit nord-est de la ciutat. Es vol potenciar com a connector verd associat a un camí recreatiu accessible des de l’entorn urbà, i la creació d’una nova zona d’horts comunitaris a l’àmbit d’El Sorrall.
 
 
B3. Millora de la biodiversitat i la resiliència del Parc Central i el Nou Parc Central
Es vol potenciar la seva funció de node central de tota la infraestructura verda en la trama urbana. Pretén solucionar els problemes de drenatge, substituir gradualment la vegetació per espècies més adaptades a les condicions climàtiques i amb menor requeriment hídric, recuperar aigua d’escorrentia superficial i, augmentar la zona d’ombra, entre d’altres accions.
 
 
B4. Restauració del Parc de la Pollancreda i naturalització dels entorns de la Torre Llauder
Es pretén permeabilitzar el sòl asfaltat de l’entorn de Torre Llauder, afavorint la infiltració i contribuint a evitar situacions de col·lapse del sistema de clavegueram i contribuint a la càrrega dels aqüífers. També es preveu depurar l’aigua d’escorrentia superficial i reutilitzar-la per la generació de zones humides que generin nous hàbitats naturals, i recuperar la cobertura arbòria de l’àmbit amb espècies adaptades al context climàtic.
 
 
B5. Adaptació dels patis escolars com a refugis climàtics i espais educatius de biodiversitat
Intervenció en 31 patis escolars de 29 centres públics educatius de la ciutat, per convertir-los en refugis climàtics i espais educatius de biodiversitat, integrant-los a la xarxa de nuclis i nodes interconnectats de la IV de Mataró.
 
 
B6. Adaptació de les zones verdes urbanes als nous paràmetres de biodiversitat i canvi climàtic i millora de la funció connectora del verd lineal
Intervenció en 7 zones verdes urbanes i en l’arbrat viari, per contribuir a la connectivitat ecològica efectiva i a l’articulació d’una infraestructura verda consistent en el municipi. Consisteix en la incorporació de sistemes de drenatge sostenible, la transició de les zones de gespa a pradera natural i a la plantació d’arbrat i espècies arbustives per millorar la cobertura i densitat actual.
 
C1. Pla de governança i participació
 
C2. Pla de comunicació i sensibilització
 
C3. Pla de medició i seguiment d’indicadors
 
 
Pressupost del projecte:
 
El cost total del projecte és de 5.069.074,94€. En la resolució de la convocatòria, s’ha concedit la totalitat de l’import sol·licitat, que puja a un total de 3.999.500,13 € provinents del finançament de la Unió Europea amb fons NextGeneration EU. La part restant es finançarà amb fons propis de l’Ajuntament, dels pressupostos participatius. El desglòs del cost per acció és el següent:
A1) 98.195.66 €
B1) 1.748.199,67 €
B2) 621.556,44 €
B3) 463.288,67 €
B4) 609.316,94 €
B5) 642.789,89 €
B6) 727.288,81 €
C1) 32.280,18 €
C2) 94.383,69 €
C3) 31.774,96 €
 

Galeria d'Imatges