Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes freqüents

Escoltar

Preguntes freqüents

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei estatal de protecció dels animals, sorgeixen diverses qüestions de la seva afectació al dia a dia de la tinença d'animals. Seguidament es presenta un resum de respostes a les preguntes més freqüents de l'aplicació d'aquesta nova normativa i també de les qüestions més quotidianes quan tenim un animal a la nostra família, o d'altres animals que conviuen al territori.

Que vol dir Tinença responsable?

La tinença responsable d’animals de companyia consisteix a tenir-los degudament identificats amb un microxip implantat pel veterinari i censats a l’ajuntament del municipi on viuen; portar-los periòdicament el veterinari; atendre les seves necessitats higiènico-sanitàries, desparasitar-los i alimentar-los correctament; permetre’ls fer exercici diàriament; preservar l’entorn urbà, recollir-ne les deposicions, i no abandonar-los mai.

Igualment, cal mantenir-los d'acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin resultar molestos per a la resta de la ciutadania.

 

Quines obligacions tinc com a posseïdor d’un animal?

A l’ Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels animals:

Podem trobar totes les obligacions, prohibicions i responsabilitats que tenim com a posseïdors d’un animal de companyia als capítols següents:

CAPÍTOL I. LA TINENÇA O POSSESSIÓ D’ANIMALS referent a les obligacions bàsiques, allotjament, transport dels animals de companyia, mitjans de subjecció i mitjans de circulació i preventius.

CAPÍTOL II PROHIBICIONS referent a les actuacions prohibides i a la cria en domicilis.

CAPÍTOL III. RESPONSABILITATS DE LA PERSONA PROPIETÀRIA I POSSEÏDORA  referent a la responsabilitat general i responsabilitats pel que fa a la convivència.

 

És obligatori censar el meu animal de companyia?

Si, les persones propietàries o posseïdores d’un gos, gat o fura heu d’inscriure obligatòriament l’animal al registre censal municipal, dins el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 30 dies a comptar des de la data d’adquisició d’aquest o de canvi de residència.

Quan es tracti d’un gos considerat potencialment perillós caldrà observar l’establert al Títol V de l’Ordenança referent a l’obtenció prèvia de la llicència administrativa per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos.

Alta al cens municipal

Llicència de tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Tinença de gossos potencialment perillosos

És requisit indispensable previ a la inscripció en el cens municipal, que l’animal hagi estat identificat mitjançant la implantació d'un microxip per un veterinari o altre sistema d’identificació que es pugui establir per via reglamentària.

La identificació amb microxip i el cens municipal són obligatoris a tot Catalunya. Un cop identificat l’animal es dona d’alta al Registre General d'Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM), segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril de protecció dels animals en els seus articles 14 i 15.

 

Quin import té la Taxa per tinença d'animals de companyia?

Anualment cal pagar 20,72€ de Taxa per tinença d'animals de companyia.

Estan exempts del pagament de la taxa els gats, les fures, els gossos pigall.

Els animals adoptats al Centre Municipal d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia de l’Ajuntament de Mataró (CAAD), i al del Consell Comarcal del Maresme així com els que s’adoptin en qualsevol de les societats protectores d’animals amb seu a Mataró, tindran una exempció del pagament de la taxa durant els dos primers anys a comptar des del moment de l’adopció i de la seva inscripció al cens municipal d’animals domèstics de Mataró.

La quota és anual, si bé la gestió de les altes i de les baixes es farà per trimestre.

Ordenances Fiscals - Taxa 3.18 per prestació de serveis de sanitat

 

Què cal fer en cas de mort del  meu animal, baixa per canvi de municipi o residència o modificació per canvi de propietari?

La persona propietària d’animals domèstics estarà obligada a comunicar a l’Ajuntament, la mort de l’animal, cessió, canvi de residència de l’animal, canvi en el sistema d’identificació, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens, en el termini de 30 dies des que s’hagi produït.

La sostracció, pèrdua o desaparició de l’animal s’ha de comunicar al servei competent de l’Ajuntament en un termini màxim de 48h des que es tingui coneixement d’aquests fets, de manera que quedi constància.

La mort de l’animal s’haurà d’acreditar mitjançant certificat veterinari o de l’empresa incineradora. La cessió o canvi de propietari de l’animal s’haurà d’acreditar mitjançant el document d’identificació emès per l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia.

Modificacions del cens municipal (baixes i canvi de dades)

 

Què cal fer si porto o tinc en propietat un gos potencialment perillós?

Si portes o tens en propietat un gos potencialment perillós, sigues responsable.

Has de saber que:

 • Per tenir un gos potencialment perillós, a més d’identificar-lo amb el xip i de censar-lo a l’Ajuntament, tens l’obligació de disposar de la corresponent llicència per a la tinença i conducció i d’una assegurança de responsabilitat civil.
 • Per passejar un gos potencialment perillós, tot i no tenir-ne la propietat, tens igualment l’obligació de disposar de la corresponent llicència per a la tinença i conducció.
 • A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos considerats potencialment perillosos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora, de 2 metres de llargada màxima, i proveïts del corresponent morrió reglamentari.
 • Es consideren gossos de raça potencialment perillosa les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, terrier starffordshire americà, bullmastiff, doberman, dog argenti, dog de Bordeus, fila brasileiro, masti napolita, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès i american bully.

Llicència de tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Tinença de gossos potencialment perillosos

 

Quina documentació he de portar al fer la sol·licitud de Llicència per tinença i conducció d'animals potencialment perillosos?

 • Sol·licitud.
 • Cartilla veterinària de l'animal, on constin: les seves característiques, la identificació per microxip, la identificació del propietari i la data de la darrera vacunació.
 • DNI del titular.
 • Certificat o contracte d'adopció en cas de tractar-se d'un animal adoptat al Centre Municipal o Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia o en una societat protectora d'animals.
 • Declaració responsable del sol·licitant.
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de. La pòlissa ha de cobrir com a mínim 150.253,03€ per sinistre i hi ha de constar el núm. d'identificació del gos.
 • Últim rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa que ha de ser vigent en el moment de fer l'alta.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica.
 • Certificat d'Antecedents Penals (es tramita des de l'Ajuntament, prèvia autorització).

 

Quin cost té la Llicència per tinença i conducció d'animals potencialment perillosos?

 • La llicència per tinença i conducció d’animals perillosos té un cost de 67,34 € i té una vigència de 5 anys.
 • La renovació de la llicència per la tinença i conducció d’un animal potencialment perillós té un cost de 37,56 €.
 • La llicència pot ser per un animal o més. Cal una llicència per a cada passejador.
 • Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que adoptin un gos classificat com a potencialment perillós al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Mataró, o a Societat Protectora d’Animals de Mataró. També estaran exemptes del pagament de la taxa les llicències expedides a les persones voluntàries que col·laborin en el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de Mataró per conduir gossos classificats com a potencialment perillosos per l’esmentat Centre o a la Societat Protectora d’Animals de Mataró.

 

Què passa si no disposes de la llicència per tinença i conducció d'animals potencialment perillosos?

 • Portar o posseir un gos potencialment perillós sense llicència pot comportar una multa de 2.404,06 € fins a 15.025,30 €
 • No contractar l’assegurança de responsabilitat civil pot comportar una multa de 3.000,01 € a 9.000 €

 

Què cal fer per obtenir la targeta censal?

Actualment, el carnet del cens es genera automàticament de forma telemàtica (online), una vegada presentada tota la documentació i es rep per correu electrònic i a la teva carpeta ciutadana. Es pot portar a qualsevol dispositiu o bé imprimir-lo. Si no el pots imprimir, t'ho podem fer des de qualsevol oficina d'atenció al ciutadà.

També es pot obtenir la targeta d'inscripció al cens municipal telemàticament.

 

A on puc presentar les sol·licituds dels tràmits  referents al meu animal de companyia?

Pots presentar les sol·licituds dels tràmits referents al teu animal de companyia:

En línia a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mataró accedint al catàleg de tràmits.

Presencialment a les Oficines d’Atenció i Assistència a la Ciutadania. Cal demanar cita prèvia per Internet o al Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 / (900 859 009 des de fora Mataró).

 

Què cal fer si trobo un animal abandonat (gos, gat o fura)?

Si trobeu un animal perdut o abandonat cal trucar a la Policia Local 93 758 23 33.

Disposem del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD), que actualment està ubicat a Cal Pilé, a la carretera Nacional II, km 648. Que ofereix el servei de recollida, acolliment i assistència dels animals de companyia (gossos, gats i fures) extraviats.

Facilitem que la persona propietària recuperi el seu gos o gat extraviat (termini de 20 dies hàbils, a partir del qual, si no es recull, es pot considerar abandonat). Si l'animal porta microxip, contactem amb la família, caldrà que es paguin les taxes corresponents a la recollida i a l’estada de l’animal en cas de no recollir-lo de forma inminent.

 

Què cal fer si trobo un animal ferit?

Si t’has trobat un animal ferit de fauna autòctona, cal portar-lo a algun centre de fauna del Departament de Medi Ambient de la Generalitat o a una clínica autoritzada per a la recollida. A Mataró és l’ Hospital Veterinari del Maresme del Camí de la Geganta, 113 tel. 93 799 41 02.

En cas de dubte trucar a Agents Rurals 93 561 70 00.

Centres de fauna salvatge i animals salvatges ferits

Què cal fer si trobes un animal salvatge ferit GENCAT

 

Què cal fer si trobo un animal mort a la via pública  (gos, gat o fura)?

-Trucar a Policia Local: 937582333

-Telefon gratuït d’atenció ciutadana 010

-Oficina de Benestar i Tinença Animal (937582679).

El Servei corresponent es farà càrrec de la recollida:

 1. Si l’animal està identificat amb microxip s’avisarà a la persona titular per la recollida el seu cadàver. Es facilitarà el telèfon de les instal·lacions on està custodiat l’animal. Termini 3 dies, si no es recull,  l’animal serà traslladat a la incineradora.
 2. Si l’animal no està identificat, serà traslladat directament a la incineradora.

 

Què cal fer si el meu animal de companyia ha mort a casa?

T'has de posar en contacte amb el teu veterinari, perquè procedeixi al tractament del cadàver de forma adequada i expedeixi un certificat de la mort. Has de presentar la sol·licitud de baixa al cens municipal.

Modificacions del cens municipal (baixes i canvi de dades)

 

Què són els equipaments recreatius i espais de lliure circulació?

Per tal de regular les condicions de circulació dels animals domèstics, hem creat diferents espais pensats perquè bàsicament els gossos hi puguin córrer lliurement: els espais de lliure circulació alguns amb limitació horària i altres no.

Els Equipaments recreatius per a gossos (els anomenats correcans no disposen de serveis) són espais públics degudament tancats i senyalitzats que disposen de serveis adaptats per als animals i on els gossos hi poden anar deslligats sempre i quan no es tracti d'animals potencialment perillosos, ja que aquests han d’anar en tot moment lligats i amb morrió.

 

On puc trobar espais recreatius per a gossos i espais de lliure circulació a Mataró?

Pots trobar tota la informació actualitzada a la web, en aquest apartat https://www.mataro.cat/ca/temes/benestar-animal/espais-de-lliure-circulacio

 

Quan i on està prevista la platja de gossos?

La obertura de l’accés a la platja de gossos és a partir del dia 1 de juny i fins al 30 de setembre (període en que finalitza la restricció de gossos a la platja).

La seva ubicació és a la platja de Ponent, amb l’ús del 50% de la mateixa, a la franja més sud (costat Barcelona).

Té una superfície aproximada de 1000m2.

És un model de gestió municipal amb control per part de dues persones informadores, que de forma aleatòria faran tasques de control i seguiment de dilluns a diumenge.

+informació

 

Com funciona la platja de gossos?

Es podrà accedir sense horari restringit. Si bé comptarà amb un servei de informació i gestió puntual en horaris de més afluència de dilluns a diumenge.

Es requereix cens o sol·licitud de cens en tràmit.

L’accés és amb identificador.

En el control setmanal per part de personal municipal en el cas de manca de cens, es farà una identificació provisional fins a comprovació de la següent entrada, on haurà d’acreditar els tràmits corresponents. En cas de no tenir cita prèvia, per censar fins al cap d’uns dies, es permetrà entrada amb identificador provisional fins al dia del tràmit.

Una vegada comprovat, es dona una identificació per penjar al collar per tal de no haver de fer comprovació, que es retira en cas d’incompliment reiterat de la normativa.

+informació

 

Com aconseguir l’identificador per accedir a la platja de gossos?

A la mateixa platja: el personal municipal facilitarà identificadors en horaris puntuals setmanals d’intervenció

A altres espais

 • Gossos de Mataró: amb l’alta al cens. Tràmit a qualsevol Oficina d’atenció a la ciutadania
 • Gossos de fora de Mataró:a la Oficina de Turisme del Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. Miquel Biada, 5) a partir del 4 de juliol fins el 31 d'Agost de dilluns a dissabte de 9 a 19h, i diumenges de 9 a 14h.

+informació

 

Quins serveis trobaré a la platja de gossos?

 • Comptarà amb un espai físicament separat de la resta de la platja: Perimetrada a la sorra i amb abalisament de separació a l’aigua per garantir la separació de la resta de platja per banyistes sense gossos.
 • Comptarà amb servei de neteja i controls de salubritat d’aigua i sorra.
 • El servei de neteja és manual diàriament, i 2 vegades a la setmana amb màquina per filtrar elements perillosos, incorporant un imant per als hams.
 • Diàriament revisem la platja per evitar elements perillosos (hams, elements tòxics..)
 • Té un dutxa per a persones i una per a gossos dins el perímetre i papereres.
 • Cartelleria específica amb la informació i normativa a l’abast.
 • Servei de vigilància i socorrisme segons temporada.
 • Aforament limitat recomanat de 120 persones per a totala platja / 60 persones per a cada tram. 40 gossos aproximadament.

+informació

 

Els gossos potencialment perillosos poden accedir a la platja sense morrió ni corretja?

No. Els gossos potencialment perillosos han de portar sempre el morrió reglamentari i anar lligats amb una corretja no extensible de llargada no superior a dos metres.

 

Puc portar més d’un gos potencialment perillós a la platja?

No. Només es pot portar un gos per persona.

 

Què son les colònies de gats ferals?

Una colònia controlada de gats urbans és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic.

Per controlar la població, les entitats col·laboradores i l’Ajuntament de Mataró apliquem el mètode CER (captura-esterilització-retorn).

La finalitat de les colònies de gats és tenir-los controlats en un punt concret. Per això,és molt important que ningú els alimenti fora de les zones controlades.

Els gats controlats porten una marca a l'orella, i no es poden agafar ni tocar.

L’Ajuntament de Mataró és l’organisme responsable de gestionar possibles incidències.

Les colònies són gestionades per l’Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració d’entitats protectores d’animals i el suport de persones voluntàries autoritzades: alimentadores i cuidadores.

Díptic Colònies de Gats urbans

Decret Protocol de Control de les Colònies de Gats

Protocol de Control de les Colònies de Gats

 

Qui és persona alimentadora autoritzada?

Cal formar part d’una entitat autoritzada per al control de colònies de gats i cal fer una sessió formativa organitzada per l’Oficina de Benestar i Tinença Animal.

Únicament se’ls pot alimentar amb pinso sec i cal retirar el menjar que no es mengin per evitar plagues.

Està prohibit deixar menjar en punts no autoritzats, no es poden generar colònies noves. Tampoc es pot deixar menjar en zones sensibles, com centres educatius, esportius, àrees de joc infantil, zones de restauració, etc.

Díptic Colònies de Gats urbans

Decret Protocol de Control de les Colònies de Gats

Protocol de Control de les Colònies de Gats

 

I si no soc persona alimentadora autoritzada?

Si veus una colònia de gats, no els alimentis, ja existeixen persones autoritzades per a fer-ho.

Si ets propietari d’una finca o habitatge i alimentes i tens cura dels animals, també en seràs el propietari i responsable.

Els gats que tenen una marca a l’orella, es troben esterilitzats i controlats. Està prohibit agafar els gats de les colònies, no són gats acostumats a la vida domèstica.

Un gat domèstic no pot viure al carrer, no l’abandonis, fer-ho li genera patiment.

Els gats són una espècie territorial, i cal garantir que els animals puguin viure al seu entorn, mantenint-los al seu hàbitat. Malgrat que una colònia canviï de lloc, quan hi ha un buit territorial, altres individus l’ocuparan.

No es pot fomentar l'aparició de colònies, especialment en llocs sensibles com entorns escolars, àrees de joc infantil, zones de restauració, espais on convisquin espècies protegides.

Díptic Colònies de Gats urbans

Decret Protocol de Control de les Colònies de Gats

Protocol de Control de les Colònies de Gats

 

Què cal fer davant un cas de manca de benestar animal?

Cal que presenti la denúncia a través dels canals oficials que disposa l’Ajuntament d’acord amb el que estableix la normativa vigent: Trucant al Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 / (900 859 009 des de fora Mataró)

o

Per internet a la Bústia de consultes, suggeriments i queixes: Presentar una consulta, suggeriment, queixa o incidència

L’anonimat està salvaguardat atès que la persona denunciada mai es informada de la persona que presenta una denúncia.

 

Què cal fer davant un cas de molèsties (lladrucs) d’un animal de companyia?

Cal que en el moment que s’estiguin ocasionant els fets, contactar amb Policia Local per a que procedeixin a aixecar acta dels fets 93 758 23 33, fet que ens permetrà actuar més acuradament.

 

Que cal fer en el cas de patir una mossegada?

Trucar, quan es  produeixi la  mossegada, a Policia Local  (tel, 93 758 23 33) per a que els agents que es comissionin  al lloc dels fets aixequin Acta.

Els agents us explicaran el protocol a seguir en aquests casos.

 

Si la teva pregunta no apareix en aquest apartat, no dubtis en posar-te en contacte amb l’Oficina de Benestar i  Tinença Animal i et respondrem el més aviat possible.

 

93 758 26 79 dijous de 10 a 14 h. Fora d'aquest horari podeu trucar al 010

@ benestaranimal@ajmataro.cat

 

Telèfon d’Atenció Ciutadana 010 gratuït

900 859 009 des de fora de Mataró

 

XatBot per Telegram http://www.mataro.cat/short/3x

 

XatBot per WhatsApp  http://www.mataro.cat/short/3y

Quan entra en vigor la nova llei?

L’entrada en vigor de la llei, és als 6 mesos de la seva publicació al BOE ( 29 de març del 2023), és a dir, el 29 de setembre de 2023. Mentrestant la llei que està en vigor és l’actual Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril.

Segons les disposicions transitòries de la llei:

- Termini  de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per informar de la tinença d’animals de companyia com: artròpodes, peixos i amfibis la mossegada o verí dels quals suposi un risc greu per la salut i integritat d’animals i persones; rèptils verinosos o de pes superior als 2 Kg; primats i mamífers silvestres que superin els 5 Kg.

- Validesa de 6 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per titulars de circs, carrusels i atraccions de fira que utilitzin animals silvestres per modificar la seva activitat.

- Termini de 12 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per botigues on es comercialitzin gossos, gats i fures  per finalitzar l’activitat de venda.

- Termini de 24 mesos des de l’entrada en vigor de la llei per aprovar el reglament que desenvolupi el llistat positiu d’animals silvestres que poden ser objecte de tinença com a animal de companyia.

- Termini de 12 mesos  des de l’entrada en vigor del reglament  per publicar el llistat d’espècies  d’animals mamífers silvestres incloses en el llistat positiu d’animals de companyia.

- Termini  de 30 mesos des de l’entrada en vigor del reglament  per publicar el llistat d’espècies  d’altres grups d’animals silvestres (aus, rèptils, amfibis, peixos i invertebrats) incloses en el llistat positiu d’animals de companyia.

 

Què és el Sistema Central de Registres per la Protecció Animal?

Aquest sistema estarà integrat pel Registre d’Entitats de Protecció Animal, el Registre de Professionals de Comportament Animal, el Registre d’Animals de Companyia, el Registre de Nuclis Zoològics d’Animals de Companyia i el Registre de Criadors d’Animals de Companyia.

La inscripció de tots els animals de companyia es realitzarà en el Registre d’Animals de Companyia de cada comunitat autònoma i aquestes traslladaran la informació al Sistema Central de Registres per la Protecció Animal.

 

Quines seran les entitats de protecció animal amb la nova llei?

- Entitats de protecció tipus RAC: són les que porten a terme activitats de rescat, rehabilitació i cerca d’adopció d’animals de companyia en situació d’abandonament, maltracte, desemparament o altres situacions.

- Entitats de protecció tipus RAD:  són les que es dediquen al rescat i rehabilitació d’aquells animals que tot i ser de producció no es destinin a un fi comercial  o amb ànim de lucre.

- Entitats de protecció tipus RAS: són les que es dediquen al rescat i rehabilitació d’animals silvestres procedents de captivitat.

- Entitats de protecció tipus GCOF: són les entitats col·laboradores en gestió de colònies felines de gats comunitaris.

- Entitats de protecció tipus DEF: són les entitats dedicades a la conscienciació, promoció de l’adopció i defensa jurídica dels animals.

 

Qui s’ha de fer càrrec de la recollida d’animals abandonats?

La futura regulació estatal s’assimila a la llei catalana, en la que la recollida d’animals extraviats i abandonats i el  seu allotjament és competència dels ajuntaments.  Per fer-ho hauran de comptar amb un servei d’urgència per la recollida i atenció veterinària, disponibles les 24 hores del dia. Podrà ser un servei propi, mancomunat o concertat.

 

A quins animals afecta la llei?

Aquesta llei afecta tots els animals que conviuen amb nosaltres a casa nostra i tots els animals d'espècies silvestres que estan sota la cura humana.

 

Quins animals de companyia es podran tenir?

Tot i que encara no s’ha publicat la llista positiva d’animals que es podran tenir, conillets d’índies, hàmsters, agapornis, periquitos i conills es podran continuar tenint.

La nova llei indica que només es podran tenir les espècies d’animals incloses en el llistat positiu d’animals de companyia *(veure apartats següents per més informació)

 • Gossos, gats i fures. De moment, són els únics animals de companyia que s’han de registrar, excepte les aus que s’ha de comunicar a la Generalitat de Catalunya i el que es.
 • Animals domèstics inclosos al Llistat d'Animals Domèstics de Companyia, (que es desenvoluparà reglamentària, encara no publicat).
 • Animals d’espècies silvestres que s’incloguin en el llistat. Compost per el llistat positiu de mamífers, el d’aus, el de rèptils, el de amfibis, el de peixos i el d’invertebrats.
 • Animals de producció, que siguin espècies no silvestres i perdent la seva finalitat productiva s’inscriguin com animals de companyia per decisió del seu titular.
 • Les aus de falconeria i els animals d’aquariofília no inclosos en el catàleg d’espècies exòtiques invasores ni d’espècies silvestres protegides.

 

Quines són les obligacions essencials que han de complir les persones pel que fa al seu animal de companyia?

 • Identificar-los, amb microxip en el cas de gossos, gats i fures i amb anellat en el cas de les aus.
 • Prestar a l'animal les cures necessàries per garantir la salut.
 • Recórrer a un professional del comportament quan el nostre animal de companyia presenti problemes de convivència, sobretot en gossos. És obligatori fer-ho amb mètodes que no provoquin patiment o maltractament animal, ni els causin estats d'ansietat o por.
 • Evitar la reproducció incontrolada.
 • Superar un curs de formació en tinença responsable, gratuït, per conèixer la responsabilitat de tenir un animal de companyia. Aquesta obligació s'aplica inicialment només als titulars de gossos. (pendent de publicació per part de l’estat i per tant de moment no està actiu).
 • En cas de tinença de gossos, és obligatori subscriure una assegurança de responsabilitat civil.

 

Com es crearà el llistat positiu d’animals domèstics?

Serà un llistat positiu obert, d’àmbit estatal i que es mantindrà actualitzat i públic de forma permanent. De moment només hi figuren gossos, gats i fures.

S’aprovarà a través d’un Reial Decret que haurà de aprovar el govern espanyol (encara no publicat)

 

Què passarà amb els animals diferents de gossos, gats i fures que es tenen abans de l’entrada en vigor de la llei?

Si no estan inclosos dins les espècies en que la seva tinença està prohibida, es regiran per les disposicions relatives als animals de companyia contingudes en la llei fins l’aprovació del llistat positiu d’animals de companyia i del llistat d’animals domèstics de companyia.

Un cop aprovat el llistat, si l’espècie no hi està inclosa, es podrà autoritzar la seva tinença com animal de companyia sempre i quan es pugui demostrar que la seva adquisició o tinença són anteriors a l’aprovació del llistat positiu d’animals de companyia, que les condicions de tinença es considerin adequades i que no s'utilitzin per a la reproducció de l'espècie. En aquests casos, cal sol·licitar l’excepció a l’autoritat competent en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació  del llistat que els afecti. Si l’excepció no s’autoritza, l’autoritat en determinarà les condicions i el destí que en cap cas serà el sacrifici.

 

Quins animals no es podran tenir i què cal fer en cas de ser-ne posseïdor en el moment que entri en vigor la llei?

Queda prohibida la tinença com animals de companyia els  que compleixin algun dels següents criteris:

 • Artròpodes, peixos i amfibis la mossegada o el verí dels quals pugui suposar un risc greu per la integritat física o la salut de persones o animals.
 • Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que en estat adult superin els 2 kg, excepte els quelonis (tortugues).
 • Tots els primats.
 • Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg.
 • Els inclosos en el catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (RD 630/2013, de 2 d’agost).
 • Espècies incloses en una altra normativa sectorial a nivell estatal o comunitari que impedeixi la seva tinença en captivitat.

Les persones que tinguin animals que compleixin algun d’aquests criteris, tindran la obligació de comunicar-ho a les autoritats competents (Generalitat) en el termini de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor de la llei.

 

Com s’identificaran els animals de companyia?

- Els gossos, gats i fures s’han d’identificar amb microxip.

- Les aus s’han d’identificar des del seu naixement amb anelles.

- Tots els animals es registraran al Registre d’animals de companyia de cada comunitat autònoma.

 

Quins gossos es consideren gpp?

Continua vigent la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.  Per tant, fins que no es derogui aquesta llei  es consideren  gossos gpp les races incloses fins ara i tot el que aquesta llei recull sobre maneig, llicències i mesures de seguretat.

 

És obligatori fer un curs de formació si tinc un animal de companyia?

La  persona titular d’un animal de companyia, tant les noves persones propietàries com les antigues, hauran d’acreditar la realització d’un curs de formació en tinença responsable reglamentada per a cada espècie. Aquest curs serà gratuït i tindrà una validesa indefinida. El seu contingut es determinarà reglamentàriament. (pendent de publicació per part de l’Estat).

 

És obligatori contractar una assegurança de responsabilitat civil si tinc un gos?

Afecta tots els gossos, de qualsevol pes o raça. Es tracta d'una assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles danys que l'animal pugui causar a tercers o fins i tot a l'amo del gos. És molt probable que l'assegurança de la llar ja inclogui aquest aspecte, però cal trucar a la companyia i donar les dades del gos per incloure’l.

Aquesta assegurança no serà obligatòria encara. Caldrà esperar l'aprovació d'un reglament per part del Govern. Quan sigui obligatori, el no compliment d’aquest requisit pot suposar una multa lleu, entre 500 i 10.000 euros.

 

 

Quins animals queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la nova llei?

Queden exclosos els animals emprats en espectacles taurins, els animals de producció, els animals emprats en experimentació i altres fins científics, docència i investigació clínica veterinària, els animals silvestres lliures, les aus de falconeria , els gossos pastors i guarda de ramat, els gossos de rescat, animals de companyia emprats en intervencions assistides, animals de les Forces, Cossos de Seguretat i Forces Armades i gossos de caça, dules i animals auxiliars de caça.

 

Què passa si sóc propietari d'una espècie diferent de gos, gat o fura?

Fins que no surtin les llistes positives corresponents, continua aplicant-se la normativa vigent d’animals de companyia. Les persones que tinguin un animal prohibit, hauran de comunicar-ne la possessió en el termini de 6 mesos. Si no es pot demostrar la seva adquisició i tinença anterior a l’aprovació de la llista  i que les condicions de tinença són les adequades, les autoritats competents adoptaran mesures per intervenir i posar a disposició de centres de protecció d’animals silvestres, zoològics o de protecció animal.

 

Quins animals es podran vendre a les botigues d’animals?

Només es podran vendre animals silvestres que estiguin a la llista positiva. Mentre el comitè científic no aprovi les llistes positives es podran vendre els animals que es considerin de companyia fins ara, excepte gossos, gats i fures.

 

A quins llocs es podrà fer venda de gossos?

Es podran vendre gossos des d’un criador registrat sense la intervenció d’intermediaris, sempre que els animals tinguin més de 2 mesos d’edat.

Si l’animal ve de l’estranger també ha de provenir d’un criador registrat  i ha de tenir com a mínim 4 mesos d’edat.

 

Quina ha de ser la gestió de les colònies de gats per part de les Administracions locals?

Correspon a les entitats locals la gestió dels gats comunitaris, les quals hauran de desenvolupar  Programes de Gestió de Colònies Felines. Aquests programes hauran d’incloure plans de control poblacional dels gats comunitaris, seguint els criteris següents:

 • Cens dels gats i situació en el mapa del terme municipal.
 • Programes d’esterilització dels gats i el marcatge auricular.
 • Programa sanitari de la colònia el qual ha d’incloure com a mínim la desparasitació, la vacunació i la identificació obligatòria amb microxip amb responsabilitat municipal.
 • Protocols de gestió de conflictes veïnals.

 

A nivell de l’administració autonòmica, com ha de ser la gestió de colònies de gats?

Establir protocols marc amb procediments i  requisits mínims que serveixin de referència per a la gestió a nivell dels municipis. Aquests han de desenvolupar els següents aspectes:

 • Mètodes de captura respectuosos amb la naturalesa dels gats comunitaris i amb les directrius de benestar animal.
 • Criteris de registre de colònies i dels seus individus.
 • Criteris d’alimentació, neteja, atenció mínima i cures sanitàries.
 • Criteris d’esterilització eficients executats per professionals veterinaris.
 • Instal·lació de refugis, tolves i qualsevol element necessari per garantir la qualitat de vida dels gats de les colònies.
 • Formació i acreditació de les persones cuidadores de les colònies i dels diferents treballadors públics, implicats en la gestió de la colònia.
 • Formació dels membres de la policia local en gestió de colònies felines.
 • Protocols d’actuació en situacions especials que incloguin el retorn posterior dels gats comunitaris al seu espai natural.
 • Protocols d’actuacions sobre rescat i ajuda en casos d’emergència, com inclemències climatològiques o desastres naturals.
 • Criteris per a la definició de procediments de gestió de colònies felines per evitar els efectes dels seus individus sobre la biodiversitat dels voltants.

 

S’han d‘ identificar amb microxip el gats de les colònies ferals amb efectes retroactius?

No cal fer-ho. S’aprofitarà quan s’hagi de capturar l’animal per un altre motiu i llavors es procedirà a identificar-los amb microxip.

 

Quines obligacions noves tinc com a propietari d’un gat amb la nova llei?

S’han d’identificar els gats amb microxip i procedir a esterilitzar-los quirúrgicament abans dels 6 mesos d’edat.

 

Podran accedir els animals als transports (taxi, autobús...) i equipaments públics?

L’accés dels animals al transport públic serà discrecional. Ho decidirà cada administració. En el cas de prohibir-se l’entrada s’haurà d’indicar mitjançant un rètol informatiu, sinó es dona per entès que poden accedir.

 

Ens cas de canvi de propietari, i aquest es trobi inhabilitat per a la tinença d’animals, com es podrà comprovar?

Quan es desenvolupin els registres aquests estaran connectats entre si de forma que el mateix sistema avisarà si no es pot efectuar un registre per inhabilitació del propietari. També hi haurà una declaració responsable de la persona que vol adquirir un animal mentre això no estigui actiu.

 

Qui s'encarregarà de comprovar si el propietari està inhabilitat per a la tinença d'animals?

El veterinari serà l'encarregat de comprovar-ho.

 

Quan es considerarà un animal abandonat?

Es considerarà animals abandonat tot aquell que vagui sense l’acompanyament o supervisió de cap persona no havent estat comunicada o denunciada la seva desaparició en el termini màxim de 48 hores o que sigui abandonat en un recinte o finca sense ser ateses les seves necessitats bàsiques per la persona titular o responsable o que no fos recollit en el termini establert del centre de recollida.

 

Quina documentació és necessària per donar de baixa del registre d’animals de companyia un animal  per mort?

És necessari presentar un document que acrediti que l’animal ha estat incinerat o enterrat per una empresa reconeguda oficialment. Fent constar el número d’identificació de l’animal i el nom i cognoms del seu responsable o en el seu defecte l’empresa que es va ocupar del cadàver.

Si no es pot recuperar el cadàver, s’haurà de documentar adequadament.

 

Es modularà el rang de l’import  de les sancions greus i molt greus, que amb la nova llei són molt elevades?

El règim sancionador dependrà de la la comunitat autònoma que és la que haurà d’adaptar la nova llei i modular les sancions com consideri necessari.

 

Està prohibit alimentar als animals de companyia amb despulles o cadàvers que no han superat els controls sanitaris?

Sí, està prohibit per prevenir zoonosis i epizoòties que podrien causar malaltia als seus propietaris.

 

Puc mantenir el gos o gat a la terrassa, terrat o pati?

Poden ser-hi però no de manera permanent, i han de tenir aixopluc i accés a aigua i alimentació i en el cas dels gossos no poden estar més de 12h sols.

 

El titular de l'animal de companyia pot criar de manera puntual?

Si, però, el titular s'ha de registrar al Registre de Criadors i l'animal de companyia s'ha d'inscriure com a reproductor al Registre d'Animals de Companyia.

 

Què s'entén per sacrifici 0?

La llei prohibeix el sacrifici dels animals de companyia als centres de protecció animal i no poden ser sacrificats per manca d'espai o per motius econòmics. Si es permet l'eutanàsia dels animals de companyia, realitzada per un veterinari i sota el seu criteri, en els casos en què el benestar de l'animal estigui compromès.

 

Es podran comprar animals de companyia per Internet?

No, només a criadors registrats o a botigues especialitzades i degudament autoritzades. La llei vol evitar el trànsit il·legal i garantir el benestar i la seguretat dels animals.

 

Puc deixar lligat el meu gos a la porta d'un establiment?

No, no es permet deixar lligats els animals de companyia a la porta dels establiments.