Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts

Escoltar

Ajuts

Ajuts a l'habitatge habitual

 

En funció de la seva categoria i nivell de renda, es bonifica o s’atorga un ajut sobre l’import de la quota líquida de l’impost, exclusivament de l’habitatge habitual, fins a un màxim de 250 €.

Per a les famílies monoparentals:

Renda FN especial o membres amb discapacitats i en el cas que la unitat familiar hi hagi alguna víctima de violència contra la dona FN categoria general
Fins a 21.000 € 70% 50%
De 21.001 a 28.000 € 60% 40%
De 28.001 a 35.000 € 50% 30%

 

Ajuts a l'habitatge per raó de capacitat econòmica

Es concedirà a totes aquelles persones pensionistes sense altres ingressos providents del treball, jubilades, en atur o en ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) durant el 2022, i amb escassos recursos econòmics, un ajut equivalent al 50 % o al 25 % de l’import del rebut de l’IBI en funció del límit d’ingressos que es dirà a continuació i que siguin titulars del rebut de l’IBI a 1 de gener del 2023 de l’habitatge que constitueixi la seva residència habitual.

L’ajut en cap cas superarà la quantitat màxima de 250 €.
Per al gaudi d’aquests ajuts s’hauran de complir les següents condicions:

  • Tots els membres de la unitat de convivència de l’habitatge han de ser: pensionistes sense ingressos provinents del treball, o bé estar jubilades o bé estar en atur (entès com aquells que estiguin inscrits al SOC com a demandants actius d’ocupació durant un mínim de 90 dies de l’exercici anterior), o bé haver estat en situació d’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) d’una durada mínima de 90 dies naturals durant el 2022. Estan exempts de l’obligació de complir aquest requisit: els menors de 23 anys, les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 65 % i siguin preceptores d’algun ajut a la dependència, i els pensionistes d’edat igual o superior a 60 anys.

  • Tenir en titularitat únicament el propi habitatge, una plaça d’aparcament i un traster. (En cas de l’ajut del 25 %, no serà causa de denegació el fet que la unitat familiar tingui un bé immoble addicional als anteriors, sempre i quan aquest no tingui un valor cadastral superior als 10.000 €).

  • La persona beneficiària ha d’estar empadronada a Mataró com a mínim a data 1 de gener de 2023.

  • Per al gaudi de l’ajut del 50 %, el límit de la suma dels ingressos anuals de les persones que viuen al domicili ha de ser igual o inferior als indicats a la taula següent:

 

NOMBRE PERSONES

LLINDAR INGRESSOS (BRUTS/ANY)

1

12.467,00 €

2

15.833,09 €

3

19.199,18 €

4

22.565,27 €

5 o més

25.931,36 €

En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33 % o 65 % s’aplicarà el primer o segon tram de renda immediatament superior al previst en la present taula que pertocaria segons nombre de persones, respectivament.

En el cas que a la unitat familiar hi hagi una persona víctima de violència masclista s’aplicarà el tram immediatament superior al previst a la present taula.

 

  • Per al gaudi de l’ajut del 25 %, el límit de la suma dels ingressos anuals de les persones que viuen al domicili ha de ser igual o inferior als indicats a la taula següent:

 

NOMBRE PERSONES

LLINDAR INGRESSOS (BRUTS/ANY)

1

14.000,00 €

2

17.780,00 €

3

21.560,00 €

4

25.340,16 €

5 o més

29.120,00 €

En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33 % o 65 % s’aplicarà el primer o segon tram de renda immediatament superior al previst en la present taula que pertocaria segons nombre de persones, respectivament.

En el cas que a la unitat familiar hi hagi una persona víctima de violència masclista s’aplicarà el tram immediatament superior al previst a la present taula.

 

Aquest ajut només s’aplicarà a l’habitatge i en cap cas a l’aparcament i al traster.
És incompatible amb la bonificació pel concepte de família nombrosa de l’Impost sobre béns immobles, ni amb altres ajuts que tinguin per finalitat el sosteniment de les despeses i càrregues de l’habitatge habitual.

Els percentatges de subvenció indicats queden subjectes a la disponibilitat pressupostària.