Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les subvencions per a associacions de persones consumidores

Escoltar

Les subvencions per a associacions de persones consumidores

Les organitzacions de persones consumidores actives, que estiguin inscrites a la secció general del Registre d'organitzacions de persones consumidores de Catalunya,  tenen dret a gaudir de subvencions públiques i d'altres mesures de suport i foment i per aquest motiu, l’ AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM, dins de les seves competències en la protecció dels drets de les persones consumidores, fomenta  les organitzacions per a la defensa i la representació dels interessos de les persones consumidores, i els hi dona suport perquè puguin aconseguir les seves finalitats.
 
 
El període d'execució de les actuacions subvencionables és el comprès entre l'1 de novembre de l'any anterior a la convocatòria i el 31 d'octubre de l'any de publicació de la convocatòria.
 
Les subvencions d'aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic, sempre que amb el conjunt d'aportacions no se superi la totalitat del cost del projecte o actuació.
 
Les entitats interessades han de formalitzar i presentar la sol·licitud en el termini que estableixi la convocatòria i electrònicament a l’ Oficina Virtual de Tràmits.
 

Subvencions exercici 2022.

 
Termini per presentar la sol·licitud: del 28 de maig al 13 de juny de 2022.
 

Hi ha dues línies d'ajuts i actuacions subvencionables:

 

Línia 1. Atenció a les persones consumidores.

Poden ser objecte d'aquesta subvenció les despeses, derivades del funcionament de les organitzacions de persones consumidores que duguin a terme les actuacions de:
  • Atenció a les persones consumidores de forma presencial.
  • Atenció a les persones consumidores per altres mitjans (telèfon, web, etc.).
Gestió de reclamacions i realització de mediacions en controvèrsies relatives a relacions de consum.
Comes pot veure, aquestes funcions estan pensades per entitats que vulguin  fer atenció directa i especialitzada en matèria de consum i la subvenció és per a les despeses del personal propi assalariat adscrit a l'activitat subvencionada, personal autònom contractat adscrit a l'activitat subvencionada, pel servei d'orientació jurídica adreçat als associats o persones consumidores i usuàries, pel manteniment de la pàgina web, el lloguer del local, les despeses de subministraments del local corresponents al període subvencionable, l’ Assegurança del local, el personal propi assalariat no adscrit expressament a l'activitat subvencionada, personal autònom contractat no adscrit expressament a l'activitat subvencionada, correus i missatgeria, despeses de gestoria, material d'oficina.
 

Línia 2. Actuacions d'informació i formació a les persones consumidores.

Poden ser objecte d'aquesta subvenció les despeses, derivades del funcionament de les organitzacions de persones consumidores que duguin a terme les actuacions del tipus:
Xerrades informatives sobre temes relacionats amb les persones consumidores, la protecció i l'exercici dels seus drets.
  • Tallers formatius adreçats a les persones consumidores per tal de fomentar l'exercici dels seus drets en els actes de consum.
  • Elaboració, edició i difusió de publicacions sobre temes relacionats amb el consum i les persones consumidores tant en format imprès com digital.
  • Participació de manera periòdica i programada en mitjans de comunicació per divulgar qüestions relacionades amb el consum i les persones consumidores.
Les associacions beneficiàries de les subvencions poden subcontractar amb tercers fins al 50% de l'import de l'activitat subvencionada, sempre que es compleixin els requisits i les limitacions dels articles 29 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
En aquests casos les despeses subvencionables poden ser per personal extern contractat per dur a terme les xerrades informatives i els tallers formatius, lloguer del local i equipaments tècnics necessaris per al desenvolupament de l'activitat, despeses de material fungible, despeses d'elaboració, edició i difusió de publicacions tant en format imprès com digital, despeses de la participació periòdica i programada en mitjans de comunicació.
 

El Ministeri de Consum també té una línia de subvencions, però en aquest cas per associacions que tenen un àmbit d’actuació estatal.

 
 

Arxius adjunts