Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les persones consumidores, amb diversitat funcional i intel·lectual, en l'àmbit de la contractació dels viatges combinats

Escoltar

Les persones consumidores, amb diversitat funcional i intel·lectual, en l'àmbit de la contractació dels viatges combinats

 1. En el moment de contractar un viatge combinat, un bitllet de transport terrestre, per mar o per aire, no ens hem d'oblidar de deixar constància escrita, de què hem comunicat que som una persona amb diversitat funcional o intel·lectual i de totes les nostres necessitats especials, en concret, de la nostra necessitat de portar una cadira de rodes o un altre dispositiu de mobilitat i també de qualsevol equip mèdic i dir, si fos el cas, que ens haurà d'acompanyar el nostre gos d'assistència. 

 2. A partir del moment en què ho hem comunicat, totes les empreses implicades en el viatge, quedaran obligades a complir uns requisits especials de protecció, com a persones consumidores vulnerables i especialment protegides. Com a mínim ho hem de comunicar amb 48 hores d'antelació, per això cal preveure la contractació amb temps suficient. 

 3. Els transportistes, els operadors de terminals, les agències de viatges i els operadors turístics han d'adoptar les mesures necessàries perquè puguem fer aquesta notificació, en tots els seus punts de venda, incloses les vendes per telèfon i per Internet. Un cop rebin la nostra comunicació han de reenviar la informació a la resta d'empreses vinculades al viatge. 

 4. Els operadors turístics han de posar a la nostra disposició, les condicions d'accés que s'apliquen en viatges combinats que organitzin, venguin o ofereixin a la venda.  

 5. No ens poden denegar la contractació d'un viatge combinat, si no és per motius objectius, especialment vinculats a qüestions de seguretat. En tot cas, si ens deneguen la contractació del viatge, podem demanar que ens ho diguin per escrit. Tenen 5 dies per fer-ho. Si no estem d'acord amb la motivació que ens ha presentat l'empresa,  podem presentar una denúncia per discriminació. 

 6. L'agència de viatges i els transportistes, ens ha de facilitar tota la informació de forma accessible. Els preus mai poden ser superiors als dels altres viatgers, per raó de la nostra discapacitat. 

 7. Els mitjans de transport i els allotjaments han de ser accessibles i si per algun motiu, el viatge combinat no permet donar assistència especial, vinculada a l'accessibilitat, l'empresa de viatges ha de permetre que escollim una persona perquè viatgi amb nosaltres i ens faciliti aquesta assistència. Aquesta persona podrà viatjar de forma gratuïta amb nosaltres. 

 8. En els viatges en tren, no ens poden obligar a viatjar amb una persona que ens ajudi, a no ser que s'estableixi en les condicions d'accés i si no és un viatge combinat, la norma no estableix que aquesta persona acompanyant, pugui viatjar de forma gratuïta. 

 9. En el transport aeri, per tal de complir els requisits de seguretat establerts la companyia aèria, el seu agent o l'operador turístic poden exigir que una persona amb discapacitat o mobilitat reduïda vagi acompanyada per una altra persona capaç de facilitar-li l'assistència necessària, però no estableixen que l'acompanyen pugui viatjar de forma gratuïta. 

 10. Els transportistes, les agències de viatges i els operadors turístics, en els viatges per mar, si per motius de seguretat o d'accessibilitat, fos estrictament necessari, podran exigir que una persona amb discapacitat o amb mobilitat reduïda vagi acompanyada per una altra persona capaç de facilitar-li l' assistència requerida i en aquests casos, el transport d' aquesta persona acompanyant ha de ser gratuït. 

 11. Davant d'una incidència durant el viatge, causada per circumstàncies inevitables o extraordinàries, que impliquin que la persona viatgera no pot tornar tal com s'especificava al contracte, l'organitzador o, si escau, el detallista ha d'assumir  el cost de l'allotjament segons sigui necessari, si és possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger com a mínim, però si hem comunicat que som una persona amb diversitat funcional o intel·lectual, no tindrem aquesta limitació de temps. 

 12. Si per algun motiu el transport de viatgers s'ha de substituir per un altre, l'empresa l'ha de substituir per un altre que també sigui accessible. 

 13. En el transport en autocar, hi ha algunes estacions que han d'oferir un suport especial. Cal comunicar les nostres necessitats amb una antelació de 36 hores (si ja s'ha comunicat a l'agència de viatges, ja no cal). En aquests punts, hi ha personal especialment format, que ens ajudarà a carregar i descarregar el nostre equipatge, pujar o baixar de l'autocar i ens informarà dels horaris i dels retards. 

 14. En el transport per ferrocarrils també hi ha uns punts designats a les estacions per rebre assistència i també cal comunicar les nostres necessitats, i presentar-nos en aquests punts amb una antelació que no pot ser superior als 60 minuts.  

 15. En el transport per vaixell, també hi ha punts d'atenció especial per accessibilitat, en els ports i en els vaixells. S'ha de comunicar a l'empresa amb un  mínim d'antelació de 48 hores (si ja s'ha comunicat a l'agència de viatges, no cal). Haurem de ser al punt d'assistència amb una antelació de 60 minuts. 

 16. En el transport aeri també hi ha punts d'assistència als aeroports. Per rebre aquesta assistència ens hi hem de presentar amb el termini que estableixi el contracte i si no s'especifica, dues hores abans, per poder facturar l'equipatge una hora abans de l'hora de sortida. 

 17. No és el mateix perdre o que ens facin malbé el nostre equipatge, que ens perdin o ens facin malbé la nostra cadira de rodes. Normalment, hi ha una indemnització màxima per indemnitzar per la pèrdua o pels danys en l'equipatge, però no s'aplica en el cas de les cadires o d'altres equips de mobilitat o dispositius d'assistència.  En aquests casos l'import de la indemnització ha de ser sempre igual al cost de la substitució o reparació de l'equip perdut o danyat, a excepció del transport aeri, que la indemnització serà la que estableixi la normativa específica. 

 18. Però el més important és que les empreses hauran de prendre ràpidament les mesures necessàries per proporcionar equips de substitució temporal. Així es regula explícitament, només en el cas de transport marítim, però en la resta de mitjans de transport, també cal donar l'assistència necessària i hem de considerar inclosa l'assistència pel que fa a una cadira de rodes de substitució. 

 
Davant de qualsevol incompliment dels drets de les persones consumidores, amb diversitat funcional o intel·lectual, es pot tramitar la vostra reclamació o denúncia als organismes competents. 
 

Com reclamar? 

 1. Si l'incompliment es produeix en una relació de consum, en contractar un viatge combinat o un transport marítim, podeu dirigir-vos al vostre servei públic de consum municipal (OMIC). Abans heu d'haver presentat la reclamació prèvia a l'agència de viatges o a l'empresa de transport marítim que us hagi venut el bitllet. En el primer cas, teniu un màxim d'un any per fer-ho, però és recomanable fer-ho com més aviat millor, però si heu de reclamar directament a l'empresa de transport marítim, només teniu dos mesos per fer-ho. 

 2. Si l'incompliment es produeix en l'àmbit del transport terrestre (carretera/ferrocarril), podeu presentar la vostra reclamació o denúncia davant de las  Subdirecció General d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial - Servei d'Inspecció i Règim Sancionador, a l'Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6 08029  Barcelona, Telèfon 93 495 80 00 Fax 93 495 80 01, Adreça web https://territori.gencat.cat/  

 3. En el cas que es vulguin defensar els interessos particulars, per exemple reclamant quantitats cobrades de més o indemnitzacions per endarreriments o pèrdues d’equipatges,  es poden utilitzar la mediació o l’arbitratge o també la via judicial. Podeu sol·licitar una mediació o un arbitratge de consum, al vostre servei públic de consum (OMIC), però també hi ha arbitratges especialitzats, en aquest cas, en l’àmbit de l’accessibilitat per raó de discapacitat.  

La  Junta Arbitral Central d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat i universal d’àmbit estatal, adscrita al Ministeri de Treball i Afers Socials, a través de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat, que ha de conèixer de les sol·licituds d’arbitratge presentades per les persones amb discapacitat o els seus representants legals i per les organitzacions representatives de les persones amb discapacitat i les seves famílies, d’àmbit estatal al Paseo del Prado, n.º 18-20, planta baja, esquina C/ Lope de Vega  28014 Madrid, telèfons  901 400 100 / 91 596 10 89 / 91 596 10 90  i adreça electrònica: oiac@mscbs.es   

 
També es pot utilitzar la Junta Arbitral del Transport de Catalunya, de la Sub-direcció General d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial  
Direcció General de Transports i Mobilitat  
Av. Josep Tarradellas, 2, 5a planta  
08029 Barcelona, telèfon  93 567 47 66  i aqdreça electrònica jat.tes@gencat.cat  
 

4. Si l' incompliment es produeix en una contractació de transport aeri, cal presentar la reclamació prèvia a l'entitat gestora de l'aeroport o a la companyia aèria interessada, segons escaigui. Si la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda no obtingués satisfacció d'aquesta manera, podrà presentar la reclamació per presumpta infracció del Reglament davant  de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. 

Gestora aeroportuària : Aena SME, S.A:  
Agencia Estatal de Seguridad Aérea:   
 

5. Si en qualsevol cas, considereu que s'ha produït una denegació  de la contractació d'un viatge combinat o d'un transport terrestre, marítim o aeri, relacionada amb la discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o altres tipus de diversitat funcional, podeu presentar la vostra denúncia a l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació  de la Generalitat de Catalunya, Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat) 08002  Barcelona . Adreça web: https://igualtat.gencat.cat  

Les empreses han de ser responsables i respectar tots els drets de les persones consumidores, en especial de les persones consumidores que per culpa de l'entorn, puguin patir alguna mena de vulnerabilitat.