Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes més freqüents amb relació a les bonificacions i els talls per manca de pagament, en els subministraments bàsics d'aigua, gas i electricitat i les pròrrogues dels contractes de lloguer d'habitatges i la condonació, rebaixa o ajornament dels rebuts dels lloguers mentre duri l'estat d'alarma provocat per la COVID-19 .

Escoltar

Preguntes més freqüents amb relació a les bonificacions i els talls per manca de pagament, en els subministraments bàsics d'aigua, gas i electricitat i les pròrrogues dels contractes de lloguer d'habitatges i la condonació, rebaixa o ajornament dels rebuts dels lloguers mentre duri l'estat d'alarma provocat per la COVID-19 .

Com es pot sol·licitar el bo social elèctric?

 
Dirigiu-vos a la vostra comercialitzadora de referència i pregunteu si compliu els requisits  i si els compliu, ompliu la sol·licitud que us donaran i us tramitaran aquesta bonificació.
 
Trobareu més informació al següent enllaç de la "Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC)" i en el següent enllaç del "Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", del govern espanyol, sobre com demanar el bo social a la vostra comercialitzadora d'electricitat.
 

Quins requisits s'han de complir?

 
Cal tenir contractat el servei de subministrament elèctric al mercat regulat (PVPC) no al mercat lliure. Si no s'està al mercat regulat, s'hi pot passar, però s'ha de mirar si es va pactar cap penalització en el contracte i valorar si és millor esperar que finalitzi el contracte per poder canviar sense cap cost.
 

Quins descomptes s'apliquen?

 
El descompte es calcula sobre el terme energia i el terme potència. Pel que fa al terme energia hi ha un límit màxim anual, que depèn del nombre de membres que hi ha a la unitat familiar. Es fa un prorrateig mensual i es compensa anualment amb la resta de mesos.
 • 25% per les persones consumidores vulnerables
 • 40% si s’és consumidor vulnerable sever
 • 100% si s’és persona consumidora amb risc d’exclusió social
Categories
Límits màxims anuals de consum
Unitat familiar sense menors o demandant individual
1.380 kWh
Unitat Familiar amb un menor
1.932 kWh
Unitat familiar amb dos menors
2.346 kWh
Unitat familiar de famílies nombroses
4.140 kWh
Unitat familiar o demandant individual amb la condició de pensionista (quantia mínima)
1.932 kWh
 

Consideració de persones consumidores vulnerables en el sector de l'electricitat (ingressos màxims i circumstàncies familiars)

 • Ingressos

A) a 1,5 vegadesl’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) de 14 pagues, en cas que no formi part d’una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar. Any 2021: (vulnerable 11.862,9 €);  (50% vulnerable sever 5.931,45 €)

B) a 2 vegadesl’índex IPREM de 14 pagues, en cas que hi hagi un menor en la unitat familiar Any 2021 : (vulnerable 15.817,2€); (50% vulnerable sever 7.908,6 €)

C)  a 2,5 vegadesl’índex IPREM de 14 pagues, en cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar. Any 2021 (vulnerable 19.771,5 €); (50% vulnerable sever 9885,75 €)

Els multiplicadors de renda respecte de l’índex IPREM de 14 pagues s’han d’incrementar, en cada cas, en 0,5, sempre que concorri alguna de les circumstàncies especials següents:
 

a) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

b) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar acrediti la situació de violència de gènere, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

c) Que el consumidor o algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de víctima de terrorisme, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

Unitat Familiar: 

1a La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n’hi ha:

 a) Els fills menors, amb excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d’aquests.

b) Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

2a En els casos de separació legal, o quan no hi hagi vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o altre i que reuneixin els requisits a què es refereix la regla 1a de aquest article.

 
 
El descompte s'aplica sempre en els següents casos:
 
 • Tenir el títol de família nombrosa.
 • Que el mateix consumidor i, en el cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres de la mateixa que tinguin ingressos, siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensió, i no perceben altres ingressos la quantia agregada anual no superi els 500 euros.

Consideració de persona consumidora vulnerable severa

 
També s’ha de considerar vulnerable sever quan el consumidor i, si s’escau, la unitat familiar a la qual pertanyi, tinguin una renda anual inferior o igual a una vegada l’IPREM a 14 pagues (any 2021 7.908,6 €) o dues vegades aquesta (Any 2021 15.817,2 €), en el cas de famílies nombroses o que el mateix consumidor i, en el cas de formar part d’una unitat familiar, tots els membres de la mateixa que tinguin ingressos, siguin pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent, percebent la quantia mínima vigent en cada moment per a aquestes classes de pensió, i no perceben altres ingressos la quantia agregada anual no superi els 500 euros.
 

La persona consumidora en risc d’exclusió social

 
Les persones consumidores que compleixin els requisits per ser considerades persones  vulnerables severes, i que són ateses pel Servei de Benestar Social de l'Ajuntament i li financin almenys el 50 % de l’import de la seva factura,  circumstància que s'acredita mitjançant un document expedit pels serveis socials municipals.
 
En aquests casos, el  subministrament a un consumidor que hagi acreditat els requisits de l’apartat anterior i estigui acollit a la tarifa d’últim recurs (TUR) corresponent s’ha de considerar subministrament d’electricitat essencial i per tant, no se li pot tallar l’electricitat.
 

Quina durada té el bo social elèctric?

 
El bo social elèctric s'ha de renovar cada 2 anys i s'ha de comunicar 15 dies abans. En el cas de les famílies nombroses, no cal, perquè caduca en el mateix moment que finalitza la condició de família nombrosa.
 
Els consumidors estan obligats a comunicar a la seva comercialitzadora d'últim recurs qualsevol canvi que suposi la pèrdua del dret a percebre el bo social en el termini d'un mes des que es produís la pèrdua del dret.
 
Els serveis socials de la qual estiguin atenent el consumidor en risc d'exclusió social, estaran obligats a comunicar al comercialitzador de referència qualsevol canvi que suposi la pèrdua de la condició de consumidor vulnerable o, si és el cas, de vulnerable sever, en el termini màxim d'un mes des que es produís el canvi en les condicions que donen dret a la percepció del bo social o, si és el cas, a ser considerat consumidor en risc d'exclusió social.
 

Què s'ha de fer davant de qualsevol  denegació del bo social, si es compleixen tots els requisits?

 
Es pot presentar una reclamació a  l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor que intentarà realitzar una mediació de consum o bé la tramitarà com a denúncia, davant de l'autoritat competent.
 

Quan es pot tallar un subministrament elèctric per manca de pagament?

 
Per tallar el subministrament d'electricitat per impagament, a les persones consumidores acollides a preus voluntaris per al petit consumidor o tarifes d'últim recurs, es pot fer sempre que hagin transcorregut almenys 2 mesos des que els hagi estat requerit fefaentment el pagament, sense que aquest s'hagi fet efectiu.
 
En el cas de les persones consumidores vulnerables aquest termini és de 4 mesos des del primer requeriment.
 

Quan no es pot suspendre mai el subministrament elèctric?

 
No es pot suspendre el subministrament del consumidor que incorri en impagament de la factura elèctrica quan sigui beneficiari del bo social i per a la seva aplicació hagi acreditat formar part d’una unitat familiar, en els termes establerts en la normativa, en la qual hi hagi almenys un menor de 16 anys, o quan el consumidor beneficiari del bo social o algun dels membres de la unitat familiar a la qual pertanyi estigui en situació de dependència reconeguda de grau II o III, o tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
 • un menor de 16 anys
 • una persona amb un nivell de discapacitat del 33% o superior
 • una persona en situació de dependència de grau II i III.

Talls en situacions de persones consumidores vulnerables severes

 
En cap cas es pot suspendre el subministrament a consumidors que tinguin la condició de vulnerables severs acollits a tarifes d'últim recurs i que estiguin sent atesos, respecte a aquests subministraments, pels serveis socials de l'Ajuntament, en atenció a la seva renda, en risc d'exclusió social i n'assumeixi almenys el 50 per cent de l'import de la seva factura a PVPC prèviament a l'aplicació del descompte per bo social, i el pagament s'efectuï i acrediti mitjançant el certificat corresponent davant el comercialitzador de referència en el termini de cinc mesos des de l'emissió de la factura.
 

Què cal saber en relació amb els talls dels subministraments d'aigua, gas i electricitat, en casos d'impagament de les persones consumidores en situació de vulnerabilitat econòmica?

 
En aquest cas, quan l'empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per a determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d'exclusió residencial.
 
En el cas que es compleixin aquests requisits s'han de garantir els subministraments bàsics i s'han d'aplicar els ajuts necessaris per a no generar un deute a la persona o la unitat familiar.
 
L'empresa subministradora ha d'informar a la persona consumidora, en qualsevol avís o comunicació que faci referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa energètica establerts per la llei.
 
Les empreses prestadores han d'informar, en qualsevol avís o comunicació referent a la manca de pagament del servei, dels drets que afecten la pobresa energètica i dels altres drets que tenen les persones consumidores en situació de vulnerabilitat econòmica d'acord amb la normativa vigent.
 
Les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, si reben un avís d'interrupció del subministrament d'aigua, electricitat o gas, han de presentar, en el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de l'avís, un informe dels serveis socials bàsics sobre llur situació personal o, si escau, una còpia de la sol·licitud registrada en què en demanen l'emissió.
 
L'informe, també pot ser emès d'ofici pels serveis socials bàsics i té una vigència de 6 mesos a comptar del dia en què s'emet, sens perjudici del fet que es pugui renovar.
 
Es pot demanar aquest certificat a l'Oficina Virtual de l'ajuntament, al següent enllaç: https://seu.mataro.cat/oficina/tramites/acceso.do?id=13814&lang=ca&entity=1093
 
S'ha de tenir en compte que el Servei de Benestar Social que estigui atenent la persona consumidora en risc d'exclusió social, està obligat a comunicar al comercialitzador de referència qualsevol canvi que suposi la pèrdua de la condició de consumidor vulnerable o, si és el cas, de vulnerable sever, en el termini màxim d'un mes des que es produís el canvi en les condicions que donen dret a la percepció del bo social o, si és el cas, a ser considerat consumidor en risc d'exclusió social.
 

Quins requisits determina la llei per ser considerada persones que es troben en una  situació de vulnerabilitat econòmica?

 
Són les persones consumidores que presenten una mancança de recursos econòmics, d'acord amb els criteris següents:
 

Que el total d’ingressos dels membres de la unitat familiar o convivencial no sigui en cap cas superior, per tots els conceptes, a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència, incrementat pels conceptes següents:

1r.a. Un 30% per cada membre de la unitat a partir del tercer.

1r.b. Un 10% per cada membre de la unitat en situació de dependència moderada.

1r.c. Un 20% per cada membre de la unitat en situació de dependència severa.

1r.d. Un 30% per cada membre de la unitat en situació de gran dependència.

1r.e. Un 10% per cada membre de la unitat de seixanta-cinc anys o més.

Per a determinar si se supera aquest límit, s'han d'afegir els ingressos que els membres de la unitat familiar rebin en concepte de percepcions o ajuts socials.

Que es declari que no es pot reduir la despesa relativa al consum de béns o serveis perquè s'han exhaurit totes les mesures amb aquesta finalitat.

Que s'acrediti que les tarifes que tenen contractades per al servei de subministrament d'aigua, electricitat o gas responen a la modalitat de tarifa social que estableix la normativa aplicable.

 

Què és el  bo social tèrmic?

 
No cal sol·licitar-lo, es concedeix de forma automàtica a totes les persones que tinguin siguin beneficiaris del bo social d’electricitat, a 31 de desembre de l’any anterior i es paga mitjançant un pagament únic anual, a través d'un xec directe, durant el primer trimestre de l'any.
La quantia que ha de percebre cada beneficiari s’ha de determinar atenent al seu grau de vulnerabilitat, així com a la zona climàtica en què es localitzi l’habitatge on estigui empadronat.
 
El pagament el fa la Generalitat amb càrrec als pressupostos de l'Estat i pot ampliar la quantitat, amb càrrec als seus propis pressupostos.
 

Què hem de fer si tenim una  dependència energètica per motius de salut?

 
Són persones que tenen una dependència energètica, per motius de salut, qualsevol persona malalta que segueixi a casa seva, un tractament amb:
 • Teràpies respiratòries domiciliàries: oxigenoteràpia, CPAP (tractament del son), ventilació mecànica de 12 i de 24 hores, monitoratge infantil o nebulitzadors, etc.
 • Bombes de perfusió que requereixen recàrrega de bateria.
 • Diàlisi peritoneal automatitzada.
En aquests casos, per tal d'evitar un tall en el subministrament elèctric, pot sol·licitar l’informe al seu centre d’atenció primària. Aquest informe  és vàlid mentre no finalitzi el corresponent subministrament elèctric del dispositiu i acredita que es tracta d'un servei essencial i per tant no es pot tallar el subministrament.
 

Quins descomptes hi ha a Mataró en els rebuts de l'aigua?

 
Aigües de Mataró, SA (AMSA) , ofereix la"Tarifa social"  per als abonats que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) els reconegui el dret a beneficiar-se del "Cànon Social".
 
Podreu trobar més informació al següent enllaç extern:  https://www.aiguesmataro.com/ca/tarifa-social
 
Per poder tenir la "Tarifa Social d'AMSA", cal tramitar primer el "Cànon Social a l'ACA" i llavors, a les persones consumidores i usuàries del "Cànon Social" se'ls aplica automàticament la Tarifa Social.
 
El "Cànon social" es pot tramitar al següent enllaç: http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua
 
Amb la Tarifa Social, el preu del m³ en el primer tram passa de 36 cèntims amb tarifa domèstica normal a 10 cèntims d'euro per als beneficiaris de la Tarifa Social. Això pot arribar a suposar un descompte de 10,50€ (27%) respecte a la tarifa domèstica normal.
La Tarifa Social s'aplica a la factura sempre i que el consum no superi el primer tram del Cànon de l'Aigua (18m³ en 60 dies) i es pot aplicar sota uns criteris definits per l'ACA.
 

Quins són els criteris per beneficiar-se de la tarifa social de l'aigua?

 
 • Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) i que es trobin en alguna d'aquestes situacions:
 • Sol·licitants que formin part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur.
 • Perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
 • Perceptors d'una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
 • Perceptors d'una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
 • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
 • Perceptors del fons del règim Fons d'Assistència Social (FAS).
 • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD).
 • Les persones i unitats familiars que hagin acreditat davant l'entitat subministradora que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d'exclusió residencial mitjançant informe dels serveis socials de l'Administració local competent.

Hi ha altres ajudes en el cas de tenir dificultats per poder fer front als pagaments de l'aigua?

 
Quan una persona usuària, titular d'una pòlissa de subministrament d'aigua, es troba en una situació econòmica molt desfavorable i, malgrat tenir accés a la Tarifa Social i al Fons Social, no pot fer front al pagament de la factura de I'aigua, es pot dirigir a I'empresa municipal subministradora (AMSA), als Serveis Socials Municipals de I'Ajuntament.
 
Si la persona usuària es dirigeix a AMSA, s'estudiarà la seva situació í se l'informarà de les possibilitats d'obtenir algun tipus d'ajut econòmic o descompte en la seva factura i se I'hi indicarà quins són els tràmits i requisits que ha de complir per poder-s'hi acollir.
 
Davant casos de dificultat temporal per fer front al pagament de les factures de I'aigua, AMSA en facilitarà el seu ajornament o fraccionament sense aplicar-hi interessos ni cap altra carrega.
 
Si es tractés de casos d'impossibilitat per fer front en cap cas a aquests pagaments, caldrà anar als Serveis Socials Municipals, per tal de trobar una solució a la seva situació, a partir del Fons Social creat a tal efecte o d'altres fons municipals o supramunicipals.
 
 

Quines mesures especials hi ha relacionades amb la declaració de l'estat d'alarma, pel que fa a els lloguers d'habitatges?

 
Podeu trobar més informació detallada a l'espai del web municipal del Servei d'Habitatge, que trobareu al següent enllaç i a continuació destaquem algunes novetats.
 

Pròrroga dels lloguers 6 mesos, pels arrendaments que finalitzin dins de l'estat d'alarma ( fins al 9 de maig de 2021)

 
En el cas dels contractes de lloguer que finalitzin el període de pròrroga obligatòria o el període de pròrroga tàcita es pot sol·licitar a l'arrendador una pròrroga extraordinària per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor.
 
Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l'arrendador, tret que s'hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts, o en el cas que l'arrendador hagi comunicat, la necessitat d'ocupar l'habitatge arrendat per a destinar-la a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial.
 

Es pot suspendre el pagament dels lloguers o sol·licitar una rebaixa?

 
 • SUPÒSIT 1: Pels casos en què s'hagi llogat l'habitatge a una empresa o entitat pública d'habitatge o a un gran tenidor (persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m²).
 
En els casos de trobar-se en condicions de vulnerabilitat, es pot sol·licitar un ajornament o la condonació total o parcial de la renda si no s'hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes dues parts.
 
En el cas que l'acord no s'hagués produït, l'arrendador comunicarà expressament a l'arrendatari, en el termini màxim de 7 dies laborables, la seva decisió, triada entre les següents alternatives:
 
 1. Una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, amb un màxim en tot cas de 4 mesos.
 2. Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que s'aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de la COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els 4 mesos. Aquesta renda s'ajornarà, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys tres anys, que es comptaran a partir del moment en el qual se superi la situació al·ludida anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans citat, i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues. La persona arrendatària no tindrà cap mena de penalització i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

Quines condicions cal complir per part dels llogaters?

 
La concurrència conjunta, a l'efecte d'obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l'habitatge habitual, dels següents requisits:
 
PRIMER
 
Que la persona que estigui obligada a pagar la renda de lloguer passi a estar en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO), o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos, no aconseguint per això el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
 

·         Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (d'ara endavant IPREM).

·         Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades el IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar. L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades el IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.

·         Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades el IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

·         En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat igual o superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de manera permanent per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà de quatre vegades el IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

·         En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat i) serà de cinc vegades el IPREM.

 
SEGON
 
Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquest efecte, s'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l'import del cost dels subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l'habitatge habitual que correspongui satisfer a l'arrendatari.
 
A l'efecte del qual es preveu en aquest article s'entendrà per unitat familiar la composta per la persona que deu la renda arrendatícia, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l'habitatge, incloent-hi els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin en l'habitatge.
 
No s'entendrà que concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 a l'efecte d'obtenir moratòries o ajudes en relació amb la renda arrendatícia de l'habitatge habitual quan la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita aquella sigui propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. Es considerarà que no concorren aquestes circumstàncies quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s'hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió mortis causa sense testament. S'exceptuarà d'aquest requisit també als qui, sent titulars d'un habitatge, acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d'alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.
 
 • SUPÒSIT 2: En els altres casos (com per exemple, un contracte entre particulars)
 
La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge habitual que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica pot sol·licitar de la persona arrendadora, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i en els termes recollits en els apartats 2 a 4 següents, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués acordat prèviament entre totes dues parts amb caràcter voluntari.
Una vegada rebuda la sol·licitud, la persona arrendadora comunicarà a l'arrendatària, en el termini màxim de 7 dies laborables, les condicions d'ajornament o de fraccionament ajornat del deute que accepta o, en defecte d'això, les possibles alternatives que planteja en relació amb aquestes.
Si la persona física arrendadora no acceptés cap acord sobre l'ajornament i, en qualsevol cas, quan la persona arrendatària es trobi en la situació de vulnerabilitat sobrevinguda podrà tenir accés al programa d'ajudes transitòries de finançament.
Es poden consultar les ajudes en el següent enllaç extern a la Generalitat de Catalunya: http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/mesures-evitar-perdua-habitatge/prestacions-especial-urgencia/