Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes més freqüents sobre el dret de desistiment, quan comprem a Internet.

Escoltar

Preguntes més freqüents sobre el dret de desistiment, quan comprem a Internet.

Heu comprat algun producte a Internet i per algun motiu el voleu tornar? Doncs teniu uns dies per reflexionar sobre la vostra compra i tornar el producte, sense necessitat de donar cap explicació. Aquí teniu informació sobre com el podeu exercir.

Què és el dret de desistir en el comerç electrònic?

És la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte subscrit, notificant-ho així a l'altra part contractant en el termini establert per a l'exercici d'aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe.
 

S'aplica a tots els productes el dret de desistiment?

No. En alguns productes no té sentit, com en el cas de:
 • El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintat o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.
 • El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.
 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 • El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 • El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'oci, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.
 • El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat i, si el contracte imposa al consumidor o usuari una obligació de pagament.

Quan comença a comptar el termini?

En el comerç electrònic, el termini és de 14 dies naturals, com a mínim. Tot el que superi els 14 dies és un dret de desistiment contractual.
Quan l'empresa ha informat correctament del dret a desistir el termini comença des de la recepció del bé objecte del contracte o des de la celebració d'aquest si l'objecte del contracte fos la prestació de serveis.
Si l'empres no ha informat, el termini per al seu exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d'expiració del període de desistiment inicial, a comptar des que es va lliurar el ben contractat o s'hagués subscrit el contracte, si l'objecte d'aquest fos la prestació de serveis.
Si el deure d'informació i documentació es compleix durant el termini de dotze mesos, el termini legalment previst per a l'exercici del dret de desistiment començarà a comptar des d'aquest moment.
 

Què cal tenir en compte pel que fa a la devolució dels productes?

La persona consumidora té un termini màxim de 14 dies naturals, per tornar el producte.
L'exercici del dret de desistiment no implica cap despesa per al consumidor i usuari, però abans de comprar s'ha de mirar si l'empresa s'ofereix a recollir els béns, perquè si no, és la persona consumidora qui s'ha de fer càrrec dels costos directes de devolució. Si no s'ha facilitat aquesta informació, per part de l'empresa, no ha d'assumir aquests costos.
 

Què cal tenir en compte pel que fa a la devolució dels diners?

L'empresa ha de tornar els diners, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals.
Si l'empresa no els torna en aquest termini la persona consumidora, pot reclamar el doble de l'import pagat, sense perjudici que a més se li indemnitzin els danys i perjudicis que se li hagin causat en el que excedeixin d'aquesta quantitat.
 

Què passa si la compra es va finançar?

Si el preu a abonar pel consumidor i usuari ha estat totalment o parcialment finançat mitjançant un crèdit concedit per l'empresari contractant o per part d'un tercer, previ acord d'aquest amb l'empresari contractant, l'exercici del dret de desistiment implica també la resolució del crèdit sense cap penalització per al consumidor i usuari.
 

Què passa si la compra portava altres contractes complementaris?

L'exercici, per part del consumidor i usuari del seu dret de desistiment té per efecte l'extinció automàtica i sense cap cost per al consumidor i usuari de tot contracte complementari, però pot haver d'assumir alguns costos referents a la modalitat de pagament i a la devolució dels productes.
 

Hi ha contractes especials on no s'aplica el règim general de desistiment?

Sí.
Per exemple els contractes d'activitats de joc per diners que impliquin apostes de valor monetari en jocs d'atzar, incloses les loteries, els jocs de casino i les apostes, als contractes de serveis financers, als contractes relatius als viatges combinats, als contractes per al subministrament de productes alimentosos, begudes o altres béns de consum corrent en la llar, subministrats físicament per un empresari mitjançant lliuraments freqüents i regulars en la llar o lloc de residència o de treball del consumidor i usuari o als contractes de serveis de transport de passatgers.
 

Hi ha desistiment en els contractes de serveis financers?

La  normativa específica dels serveis financers també preveu el dret de desistiment, però aquest no s'aplica en tots els productes financers.
 
Per exemple, no s'aplica a:
 
Serveis financers el preu dels quals depengui de fluctuacions dels mercats financers que el proveïdor no pugui controlar, que poguessin produir-se durant el termini en el transcurs del qual pugui exercir-se el dret de desistiment.
En els contractes d'assegurances de viatge, equipatge o assegurances similars d'una durada inferior a un mes. Però si en les assegurances de vida.
Tampoc s'apliquen en els plans de pensions.
 

Quan hi ha dret de desistiment, quin termini s'aplica?

La persona consumidora disposa d'un termini de catorze dies naturals per a desistir del contracte a distància, sense necessitat d'indicar els motius i sense cap penalització. Aquest termini s'amplia fins a 30 dies naturals, en el cas dels contractes relacionats amb assegurances de vida.
El termini comença a córrer des del dia de la signatura del contracte, excepte en relació amb les assegurances de vida, i en aquest cas el termini començarà quan s'informi el consumidor que el contracte ha estat subscrit.
Com sempre, cal tenir en compte que si la persona consumidora no rep de l'entitat financera la informació precontractual necessària, en aquests casos el termini no començarà a comptar fins al dia en què rebi la citada informació.
 

Quines despeses ha de pagar la persona consumidora si desisteix del contracte?

La persona consumidora que exerceixi el dret de desistiment només estarà obligada a pagar, al més aviat possible, el servei financer realment prestat pel proveïdor de conformitat amb el contracte, fins al moment del desistiment.
Aquest import no pot depassar l'import proporcional de la part ja prestada del servei comparada amb la cobertura total del contracte, ni pot ser, en cap cas, de tal magnitud que equivalgui a una penalització.
Però el proveïdor no pot exigir cap pagament a la persona consumidora en qualsevol de les següents situacions:
 1. a) Si no demostra que li ha facilitat la informació relativa a l'import que el consumidor pugui haver d'abonar per desistir del contracte.
 2. b) Si inicia l'execució del contracte, sense haver-lo sol·licitat el consumidor, abans que expiri el període de desistiment.

Quin termini hi ha per retornar els diners?

El proveïdor ha de reemborsar a la persona consumidora, al més aviat possible, i dins d'un termini màxim de trenta dies naturals, qualsevol quantitat que hagi percebut d'aquest conformement al que s'estableix en el contracte a distància, excepte les despeses que corresponguin. I aquest termini s'iniciarà el dia en què el proveïdor rebi la notificació del desistiment.
Per la seva banda, la persona consumidora ha de retornar al proveïdor qualsevol quantitat que hagi rebut d'aquest, al més aviat possible, i, en tot cas, en el termini màxim de trenta dies naturals, a comptar des de la notificació del desistiment.
 

I si hi ha altres contractes vinculats?

En el cas que al contracte a distància sobre el qual s'hagi exercit el dret de desistiment, se li hagi vinculat un altre contracte a distància de serveis financers prestats pel mateix proveïdor o per un tercer, previ acord amb el proveïdor, aquest contracte addicional també quedarà resolt, sense cap penalització.
 

Hi ha desistiment en els crèdits al consum?

Sí, s'ha fet a distància. En aquest cas tenim 14 dies naturals.
El termini  comença a comptar, en la data de subscripció del contracte de crèdit o bé, si fos posterior, en la data en què el consumidor rebi les condicions contractuals i la informació legalment requerida.
 

Què s'ha de fer per exercir el dret de desistiment d'un crèdit al consum?

 1. a) Comunicar-lo al prestador abans que passin els 14 dies.
 2. b) Pagar al prestador el capital i l'interès acumulat sobre aquest capital entre la data de disposició del crèdit i la data de reemborsament del capital, sense cap retard indegut i a tot tardar al cap de 30 dies naturals d'haver enviat la notificació de desistiment al prestador.