Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes més freqüents sobre les targetes revolving

Escoltar

Preguntes més freqüents sobre les targetes revolving

Què són les targetes revolving?

 
Són unes targetes de crèdit que permeten anar comprant fins al límit de crèdit concedit pel banc, però sense haver d’abonar la totalitat del que s’ha gastat quan arriba a final de mes, el que fa que aquest producte sigui molt atractiu, per poder disposar de diners que no es poden aconseguir per altres vies de finançament més restrictives, però cal tenir en compte que aquesta facilitat també fa que pugui suposar un risc per a la nostra economia, perquè els interessos que ens cobraran seran molt més elevats.
 
Aquestes targetes no les ofereixen només els bancs, sinó que també ens les poden oferir als centres comercials, amb les marques dels mateixos establiments i que solen associar a descomptes i altres avantatges.
 
No cal que una targeta revolving ens la concedeixi la mateixa entitat on tinguem el compte de pagament, també la pot oferir una altra entitat i s’associarà amb el nostre compte de pagament actual.
 

Què s’ha de fer abans de contractar una targeta revolving?

 
És millor no contractar mai cap targeta revolving sense haver tingut l’oportunitat de revisar bé el contracte. Sempre ens  han de facilitar tota la informació amb suficient antelació, perquè puguem llegir bé les condicions i si cal, puguem demanar assessorament extern.
 
L’entitat ha de subministrar  aquesta informació en paper o en qualsevol altre suport durador, que vol dir que ens ha de permetre disposar de la informació personalitzada i conservar-la i recuperar-la fàcilment, durant un període de temps adaptat a les finalitats de la informació i reproduir-la de manera idèntica a la informació rebuda.
 
L'entitat no pot cobrar pel subministrament de la informació i en els casos en què la normativa autoritzi a què l'entitat pugui cobrar despeses,  aquestes despeses  han de ser sempre raonables i ajustades als costos efectivament suportats per l'entitat.
 

Què podem fer si hem contractat una targeta revolving sense saber-ho o no la volem?

 
Sempre hi ha la possibilitat d’exercir el dret de desistiment del contracte de la targeta revolving, que vol dir que es pot deixar sense efecte el contracte formalitzat.
 
Això s’ha de fer comunicant a l’entitat, en un termini de catorze dies naturals sense necessitat d’indicar-ne els motius i sense cap penalització.
 
El termini per exercir el dret de desistiment s’inicia en la data de subscripció del contracte de crèdit o bé, si és posterior, en la data en què el consumidor rebi les condicions contractuals i la informació obligatòria.
 
La normativa estableix que es considera que s’ha respectat el termini si la notificació s’ha enviat abans de l’expiració del termini, sempre que s’hagi efectuat mitjançant un document en paper o qualsevol altre suport durador a disposició del prestador i accessible per a ell.
 

Quines obligacions hi ha en cas de desistir del contracte?

 
Cal pagar el capital disposat i els interessos i l'import de l'interès diari.
Per tant, caldrà pagar al prestador el capital i l'interès acumulat sobre el capital esmentat entre la data de disposició del crèdit i la data de reemborsament del capital, sense cap retard indegut i a tot tardar al cap de trenta dies naturals d'haver enviat la notificació de desistiment al prestador. Els interessos deguts es calculen sobre la base del tipus deutor acordat.
 
El prestador no té dret a reclamar al consumidor cap altra compensació en cas de desistiment, excepte la compensació de les despeses no reemborsables abonades pel prestador a l'administració pública.
 
També cal tenir en compte que en cas que un prestador o un tercer proporcioni un servei accessori relacionat amb el contracte de crèdit sobre la base d'un acord entre aquest tercer i el prestador, el consumidor deixa d'estar vinculat per l'esmentat servei accessori si exerceix el seu dret de desistiment respecte del contracte de crèdit. En cas que aquest servei accessori sigui un contracte d'assegurança de vida, el consumidor té dret al reemborsament de la part de prima no consumida.
 

I si ja han passat els catorze dies del dret de desistiment, també es pot resoldre el contracte?

 
Si, també podem posar fi al contracte de forma gratuïta en qualsevol moment, però en aquests casos pot resultar molt difícil retornar totes les quantitats degudes perquè el deute pot ser ja molt elevat.
Cal mirar en el contracte el termini de notificació pactat, però el termini de preavís no pot excedir el mes.
 

Pot posar fi al contracte l'entitat financera que ha concedit la targeta revolving?

 
També pot cancel·lar la targeta l'entitat que l'ha atorgat, si així s'ha pactat en el contracte i en aquest cas ha de donar un preavís de dos mesos com a mínim, notificat mitjançant document en paper o en un altre suport durador.
 
També si s'ha estat pactat en el contracte de crèdit, el prestador, per raons objectivament justificades, pot posar fi al dret de la persona consumidora a disposar de quantitats d'un contracte de crèdit de durada indefinida.El prestador ha d'informar la persona consumidora de la terminació del contracte, indicant-ne les raons mitjançant notificació en paper o en un altre suport durador, en la mesura que sigui possible abans de la terminació i, a tot tardar, immediatament després.
 
I si s'ha subscrit un contracte d'assegurança accessori al de crèdit, el contracte d'assegurança s'extingeix al mateix temps que aquest i el consumidor té dret al reemborsament de la part de prima no consumida.
 

Com es poden comparar diferents ofertes de targetes revolving?

 
És important, sobretot, sol·licitar tota la informació sobre el cost de la targeta i en especial mirar la TAE del crèdit, que és diferent del TIN.
El TIN és l'interès que pagareu pel crèdit, però no conté les comissions i altres despeses que potser també us voldran cobrar per la concessió de la targeta. En canvi, si mireu i compareu la TAE, sí que inclou aquestes despeses i podreu tenir una visió més exacta del cost del crèdit.
 
Com a referència penseu que en data de gener de 2021 i segons informació facilitada pel Banc d'Espanya en la seva web, la mitjana de la TAE és del 18,01 % mentre que la TAE dels crèdits al consum és del 7,01 %, i per això aquest tipus de crèdits al consum, podrien ser una millor opció que un crèdit revolving.
 

On puc obtenir més informació sobre la TAE dels diferents tipus de crèdits?

 
En el següent enllaç al web del  Banc d'Espanya:  Tabla de tipos de interés, activos y pasivos, aplicados por las entidades.
 
El Banc d’Espanya també disposa d’un simulador de " Cálculo de la fecha de vencimiento de la última cuota de una tarjeta revolving" que us pot ajudar a avaluar el que us queda per pagar si teniu una targeta revolving.
 

Quina altra informació han de subministrar les entitats que concedeixen les targetes revolving?

 
Ens han de dir que es tracta específicament d'una targeta revolving i si el contracte preveu la capitalització de quantitats vençudes, exigibles i no satisfetes i si tenim la facultat de modificar la modalitat de pagament establerta, així com les condicions per fer-ho i sobretot, ens han de facilitar un exemple representatiu de crèdit amb dues o més alternatives de finançament determinades en funció de la quota mínima que es pugui establir per al reemborsament del crèdit d'acord amb el contracte.
 
Aquesta informació ens l'han de donar abans de formalitzar el contracte, però també tenim dret a què ens donin les explicacions adequades perquè puguem saber si realment aquesta mena de crèdit ens interessa i quines podrien ser les conseqüències en cas d'impagament.
 

Per què és tan important que l’entitat financera avaluí la nostra solvència?

 
L’entitat financera està obligada a avaluar la nostra solvència per determinar si és o no convenient que contractem aquest tipus de targeta revolving, i així el risc d’incórrer en sobreendeutament i per aquest motiu, ens avisaran si el resultat de l’avaluació determina que no podrem amortitzar una quantia mínima anual del 25% del límit del crèdit concedit.
 
Si l’entitat no en concedeix la targeta revolving perquè consideri insuficient la nostra solvència sobre la base de la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya, així com als sistemes d’informació creditícia, ens haurà d’informar del resultat d’aquesta consulta.
 

Un cop contractada la targeta quines opcions tenim per fer el seguiment del nostre deute?

 
L’entitat ha d’anar facilitant, com a mínim, cada trimestre el document de liquidació que ha de recollir la informació de manera desglossada per a cada modalitat de pagament establerta en el període de liquidació, de manera que es pugui verificar i comprendre adequadament la liquidació efectuada.
 
Cal indicar sempre:

a) L’import del crèdit disposat, per a la qual cosa l’entitat ha de tenir en compte les possibles quotes reportades i els interessos generats pendents de liquidació;

b) El tipus deutor.

c) La modalitat de pagament establerta, en què s’assenyali expressament el terme “revolving” i s’indiqui la quota fixada en aquell moment per a l’amortització del crèdit.

d) La data estimada en què el client acabarà de pagar el crèdit disposat, tenint en compte la quota d’amortització establerta en aquell moment. En particular, s’ha de comunicar al client:

1r la data en què el client acabaria de pagar el crèdit disposat si no s’efectuessin més disposicions ni es modifiqués cap altre element del contracte; i

2n la quantia total, amb el desglossament del principal i els interessos, que acabaria pagant el client pel crèdit disposat si no s’efectuessin més disposicions ni es modifiqués la quota.

Quan la quota d’amortització sigui inferior al 25%, l’entitat ha d’afegir la següent informació:
  • Exemples d’escenaris sobre el possible estalvi que representaria augmentar l’import de la quota per damunt de l’establerta en aquell moment. En particular, s’ha de comunicar al client la data en què acabaria de pagar el crèdit disposat i la quantia total que acabaria pagant en el cas d’augmentar un 20, un 50 i un 100 per cent la quota actual.
  • L’import de la quota mensual que permetria liquidar tot el deute en el termini d’un any.

Es pot demanar cap més informació?

 
Sí. Tothom pot demanar que l’entitat faciliti, en el termini màxim de 5 dies hàbils, la informació referent a les  quantitats abonades i el deute pendent.
 
En aquests casos l’entitat ha de facilitar al client un detall tan complet com pugui del crèdit disposat, a fi que pugui verificar la correcció de l’import degut o reclamat i la seva composició i llevat que el client indiqui una altra cosa, la informació ha d’incloure les dates, els imports i els conceptes dels pagaments efectuats, i ha de desglossar la quantitat pendent de pagament en concepte de principal, interessos acumulats i comissions reportades per diferents conceptes.
 
L’entitat ha d’advertir clarament que el quadre d’amortització s’elabora per al saldo disposat, en una data de referència i amb la quota establerta en aquell moment.
 

Quina informació específica han de facilitar si es sol·licita una ampliació del crèdit?

 
Sempre que s’ampliï el límit del crèdit, l’entitat ha de comunicar al client de manera individualitzada, amb una antelació mínima d’1 mes:
 

a) El nou límit.

b) La quantia del deute acumulat fins a aquell moment.

c) La nova quota que ha de pagar, si s’escau.

d) La informació que hem dit abans.

Quines reclamacions es poden presentar contra les entitats de les targetes revolving?

 
Bàsicament, les targetes revolving es poden anul·lar per dos motius:
 
  • Per tractar-se d’un contracte amb clàusules abusives.
  • Per tenir un interès usurari.

Quan es pot reclamar per manca de transparència?

 
Les persones consumidores tenen el dret de poder disposar de tota la informació necessària, per poder contractar aquest tipus de targetes revolving de forma conscient, per tant si en el moment en que les entitats ofereixen la targeta hi ha una manca de transparència, la persona consumidora no sap exactament que està contractant i pot demanar que s’anul·li el contracte, perquè la normativa estableix que  les condicions generals que l'adherent no hagi tingut oportunitat real de conèixer de manera completa al temps de la formalització del contracte o quan no hagin estat signades, quan sigui necessari, no queden incorporades al contracte.
 
A més, les clàusules generals han d'ajustar-se als criteris de transparència, claredat, concreció i senzillesa i les condicions incorporades de manera no transparent en els contractes, en perjudici dels consumidors, són nul·les de ple dret.
 

Quan es pot reclamar per ser clàusules abusives?

 
Els contractes de targetes revolving tenen unes condicions generals que si les persones consumidores volen contractar, no poden fer res més que acceptar-les i la llei estableix que es consideren clàusules abusives totes les estipulacions no negociades individualment i totes les pràctiques no consentides expressament que, en contra de les exigències de la bona fe causin, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que derivin del contracte.
 
També són clàusules abusives les que afecten el perfeccionament i l'execució del contracte les declaracions de recepció o conformitat sobre fets ficticis, i les declaracions d'adhesió del consumidor i usuari a clàusules de les quals no ha tingut l'oportunitat de prendre coneixement real abans de formalitzar el contracte.
 

Què hem d’especificar en la reclamació prèvia a l’entitat financera, en casos de manca de transparència i de clàusules abusives?

 
Si el tipus d’interès no està en un lloc molt destacat, s'explica de forma clara i comprensible i la persona consumidora no ho ha signat expressament, resulta que la persona consumidora, no hauria estat suficientment informada, disposant només, d'una part de la informació facilitada de forma oral, en molt poc temps i en un entorn molt poc propens a la reflexió, com pot ser un centre comercial, la feina o la via pública.  
 
En aquests casos es pot al·legar que són clàusules abusives i per tant nul·les i l'entitat de crèdit que hagi concedit la targeta revolving, pot ser condemnada en un judici a haver de retornar tot el cobrat en virtut de la clàusula declarada nul·la, sense que es puguin continuar aplicant interessos a les quotes que queden per pagar.
 
El contracte pot continuar subsistint, però amb un interès zero, perquè la normativa estableix que les clàusules abusives seran nul·les de ple dret i es tindran per no posades i  l'entitat demandada si que  haurà de retornar la quantitat cobrada de més, amb els seus interessos legals des de cadascun dels pagaments.
 

Com es pot reclamar en els casos de ser usuràries?

 
És nul tot contracte de targeta revolving en què s'estipuli un interès notablement superior al normal dels diners i manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas.
 
Per a establir el que es considera un interès normal es poden  mirar les estadístiques que publica el Banc d'Espanya, a l’enllaç: Tabla de tipos de interés, activos y pasivos, aplicados por las entidades
 
Orientativament i advertint que s’ha d’estudiar cada cas en particular, podríem dir que els interessos a partir de 22% podrien ser declarats usuraris i per tant, el contracte es podria declarar nul i la persona consumidora només estaria obligada a lliurar la suma rebuda (el capital) i si hagués satisfet part d'aquella i els interessos vençuts, l’entitat prestadora hauria de retornar-li el que, tenint en compte el total del percebut, excedeixi del capital prestat i a més, la persona consumidora deixaria de ser una persona captiva d’aquest crèdit d’una manera definitiva.
 

Què es pot fer si la targeta revolving ha provocat un fort endeutament?

 
Intentar sortir d'aquest cercle que manté cautiva a la persona consumidora, sigui resolent el contracte o sol•licitant que es consideri nul el contracte, sigui per manca de transparència o per ser usurari.
 
El primer que cal fer sempre és presentar una reclamació prèvia a l'entitat que va concedir la targeta revolving i si l'entitat no contesta en 30 dies o la seva resposta és insatisfactòria és pot presentar una sol·licitud de mediació de consum a l'OMIC, o bé iniciar un procediment judicial exercint una acció de nul·litat de les clàusules abusives o usuràries.
 

Com es pot presentar la demanda judicial?

 
La ciutadania disposa del  Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) que és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada, subvencionat pel Departament de Justícia, a través de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia i que  proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que s'hi adreci i informa sobre la possibilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes.
 
Aquest servei no redacta cap document ni tramita cap assumpte, a no ser que es sol·liciti l’assistència jurídica gratuïta. Trobareu més informació al següent enllaç: https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/orientacio_juridica/
 
També es pot demanar l'assessorament d'un advocat o advocada i si es vol conèixer la llista de tots els lletrats i lletrades de la demarcació de Mataró, especialitzats en aquests tipus de demandes,  es pot sol·licitar información  al Col·legi d’Advocats de Mataró, C. Méndez Núñez, s/n, 08302 Mataró, Tel. 93 741 54 44, info@icamat.es
 
També es pot sol·licitar l’assessorament jurídic  d’una associació de persones consumidores. Trobareu la llista de les associacions de persones consumidores al següent enllaç de l’Agència Catalana del Consum: http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-usuaries/els-drets-basics-de-les-persones-consumidores/associacions-de-consumidors/
 

Arxius adjunts