Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Recursos per associacions i entitats ciutadanes

Escoltar

Recursos per associacions i entitats ciutadanes

Les associacions de persones consumidores i la lluita contra les desigualtats i les discriminacions, en les relacions de consum 

 
 • Què són les associacions de persones consumidores? 

 
Són les organitzacions sense ànim lucre que, tenen com a finalitat la defensa dels drets i interessos legítims dels consumidors, incloent-hi la seva informació, formació i educació.
 
Són les entitats de representació, consulta i participació per a la defensa dels drets i interessos legítims dels ciutadans en llurs relacions de consum. 
 
Les associacions de persones consumidores constitueixen un dels pilars en els quals es fonamenta la defensa i la protecció de les persones consumidores.  
 
 • Què poden fer les associacions de persones consumidores, per lluitar contra les desigualtats i les discriminacions, en les relacions de consum? 

 
Poden informar, formar, assessorar i tramitar les queixes, les reclamacions i les denúncies de les persones associades i defensar els interessos generals, de tota la ciutadania. 
 
Fins fa ben poc, la lluita contra les discriminacions, només el trobàvem en les lleis sectorials, però ara, la normativa de protecció a les persones, també  ha incorporat, de manera transversal, aquest àmbit de protecció.  
 
Totes les persones consumidores, malauradament,  poden patir una discriminació en el moment de comprar béns o contractar serveis i per aquest motiu, aquesta pràctica empresarial, s’ha tipificat com a infracció administrativa en  la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (Codi de Consum), que en el seu article 331-3.h) ens diu que són infraccions en matèria de transaccions comercials i condicions tècniques de venda i en matèria de preus, negar-se injustificadament a satisfer les demandes de les persones consumidores i fer qualsevol mena de discriminació respecte a aquestes demandes. 
 
També l'article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, estableix que són infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris tota actuació discriminatòria contra persones consumidores vulnerables independentment del motiu o contra qualsevol consumidor o usuari per l'exercici dels  drets, ja sigui no atenent les seves demandes, negant-los l'accés als establiments o dispensant-los un tracte o imposant-los unes condicions desiguals  i les conductes discriminatòries en l'accés als béns i la prestació dels serveis i, en especial, les previstes com a tals en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,  quan no siguin constitutives de delicte. 
 
 • Quines altres entitats i associacions lluiten contra les discriminacions? 

 
Hi ha moltes associacions i entitats ciutadanes que ja recullen, en els seus Estatuts, aquests objectius i entre les que podem trobar entitats i associacions especialitzades en la lluita  contra les discriminacions per raó de: 
 
 • Origen territorial o nacional i xenofòbia. 
 • Sexe o gènere, orientació o identitat sexual, i qualsevol forma de LGBTI-fòbia o de misogínia. 
 • Edat. 
 • Raça, origen ètnic o color de pell, i qualsevol forma de racisme com l’antisemitisme o l’antigitanisme. 
 • Llengua o identitat cultural. 
 • Ideologia, opinió política o d’altra índole o conviccions ètiques de caràcter personal. 
 • Conviccions religioses, i qualsevol manifestació d’islamofòbia, de cristianofòbia o de judeofòbia. 
 • Condició social o econòmica, situació administrativa, professió o condició de privació de llibertat, i qualsevol manifestació d’aporofòbia o d’odi a les persones sense llar. 
 • Discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o altres tipus de diversitat funcional. 
 • Alteracions de la salut, estat serològic o característiques genètiques. 
 • Aspecte físic o indumentària. 
 • Qualsevol altra característica, circumstància o manifestació de la condició humana, real o atribuïda, que siguin reconegudes pels instruments de dret internacionals. 
Les associacions de persones consumidores se sumen ara al treball que fan aquestes entitats especialitzades i que també poden actuar, específicament, contra les discriminacions que es puguin produir, en l'àmbit de les relacions de consum i si ho volen fer amb tots els instruments que estableix la normativa, caldria que modifiquessin els seus Estatuts. 
 
La confluència d’aquestes dues tipologies d’associacions, en la lluita contra les discriminacions, la trobem en l’article 26 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació -LITND- que ens diu que  sens perjudici de la legitimació individual de la persona afectada, els sindicats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les organitzacions de consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment que tinguin entre llurs fins, la defensa i la promoció dels drets humans o dels col·lectius i els drets a què fa referència aquesta llei, poden tenir la consideració de persona interessada en els procediments administratius en què l’Administració s’hagi de pronunciar amb relació a una situació de discriminació. 
 
 • Com han de ser els Estatuts de les entitats i organitzacions que vulguin defensar els drets dels seus col·lectius, en l’àmbit de les relacions de consum? 

 
La normativa regula un ús exclusiu de la denominació d' associació de consumidors i usuaris i prohibeix utilitzar els termes consumidor o usuari, la denominació d' associació de consumidors i usuaris o qualsevol altra expressió similar que indueixi a error o confusió sobre la seva naturalesa o la seva legitimitat per a la defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris, a aquelles organitzacions que no reuneixin els requisits exigits en aquesta norma o en la normativa autonòmica que els resulti d' aplicació. 
 
Si es vol actuar com una associació de persones consumidores els Estatuts han de recollir els següents punts: 
 • Què es tracta d’una entitat sense finalitat de lucre constituïda legalment que, d'acord amb llurs estatuts, té per objecte social la defensa, la informació, l'educació, la formació, l'assistència i la representació dels interessos col·lectius dels ciutadans en llurs relacions de consum, i també dels de llurs membres. Les entitats poden tenir altres objectes socials, a més dels de defensar els drets de les persones consumidores, Ara bé, si es vol ser considerada una associació de persones consumidores, més representativa, llavors cal tenir de manera exclusiva o principal per objecte social la defensa, la informació, l'educació, la formació, l'assistència i la representació dels interessos col·lectius dels ciutadans en llurs relacions de consum, i també dels de llurs membres. 
 • Que les seves funcions,  són algunes de les següents:  

a) La informació a les persones consumidores sobre llurs drets i obligacions.

b) L'educació i la formació de les persones consumidores.

c) La gestió dels conflictes en matèria de consum, especialment per mitjà de la mediació.

d) L'exercici d'actuacions de defensa de llurs membres, de l'organització i dels interessos generals de les persones consumidores.

e) La defensa dels drets i interessos de les persones com a consumidores de béns i serveis per mitjà de la funció de consulta, informe i assessorament als poders públics.

f) Qualsevol altra funció que pugui derivar de les relacions de consum i defensa dels consumidors i els usuaris.

 • Cal indicar l’àmbit territorial d’actuació. 
 • Cal indicar el règim de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats i el procediment d'aprovació de les actes.  
 • Les funcions de les associacions, les pot exercir, amb caràcter general, l'òrgan de govern de l’associació, però en els Estatuts es pot establir que hagin de ser acordats per l'assemblea general. Si les funcions les exerceix l’òrgan de Govern, aquest pot delegar-ne alguna, sempre que els estatuts no ho prohibeixen.  
 • Donat que aquestes associacions tenen capacitat per ser part processal, intervenir en procediments administratius i  judicis, en defensa de llurs interessos i defensar-hi interessos col·lectius relacionats amb llur objecte o llur finalitat, d'acord amb el que estableix l'ordenament jurídic, cal que els Estatuts determinin com s’adoptaran els acords i també si es poden delegar les funcions en alguns dels seus membres o en altres òrgans, i amb quins límits. També cal explicitar que es podrà actuar, en representació de les persones de l’entitat, davant de les administracions públiques i els tribunals. 
 • Cal determinar qui exercirà la representació. Aquesta representació  correspon a l'òrgan de govern i es fa efectiva per mitjà del president, de la persona que el substitueixi o dels membres que estableixin els estatuts. L'òrgan de govern també pot nomenar apoderats generals o especials, amb funcions mancomunades o solidàries, que no cal que en formin part.  Aquesta representació de les persones jurídiques s'estén a tots els actes compresos en llurs finalitats estatutàries, amb les limitacions que estableixin la llei o els mateixos estatuts. 

 

 

 • Quins avantatges implica ser una associació de persones consumidores?

   
 • Poden ser declarades d'utilitat pública i gaudir de les corresponents exempcions i bonificacions fiscals establertes legalment. 
 • Poden gaudir de subvencions públiques i d'altres mesures de suport i foment,, relacionades amb les seves activitats de defensa dels drets i interessos legítims dels consumidors.  
 • Poden representar, en els procediments judicials, els seus associats i exercir les corresponents accions en defensa d'aquests, de l' associació o dels interessos generals, col·lectius o difusos, dels consumidors i usuaris. D'acord amb el que estableix la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil. 
 • Poden gaudir del dret d'assistència jurídica gratuïta en la forma prevista en la  Llei 1/1996, de 10 de gener, d'Assistència Jurídica Gratuïta. 
 • Han de ser consultades en el procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general  d'àmbit estatal relatives a matèries que afectin directament els consumidors i usuaris, amb la qual cosa permet incorporar la visió de cada col·lectiu que defensen. 
 • Poden participar en l'arbitratge de consum, adherint-s'hi i nomenant àrbitres que representin els interessos generals de les persones consumidores en els tribunals arbitrals. 
 • Poden actuar com entitats mediadores de consum. 
 • Poden rebre formació en l’àmbit del consum.  
 • Poden obtenir informació de les administracions públiques. 
 • Poden promoure l'exercici d'actuacions administratives en defensa dels drets de les persones consumidores. 
 • Poden ser considerades part interessada en els procediments administratius sancionadors que hagin promogut, sempre que hi hagin comparegut i que els procediments afectin la protecció general dels interessos de les persones consumidores. 
 • Poden exigir la rectificació pública de les comunicacions i informacions publicitàries enganyoses o il·lícites, i exercir, si escau, el corresponent dret de rèplica, d'acord amb les lleis. 
 • Poden representar les persones consumidores davant dels diferents organismes amb competències que els afecten de manera directa o indirecta. 
 • Poden representar les persones consumidores en els mitjans de comunicació públics i privats. 
 • Poden integrar-se en agrupacions o federacions que tinguin les mateixes finalitats i un àmbit territorial més ampli. 
 • Poden formar part del Ple del Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 
 • Poden formar part del Consell Municipal de Consum de Mataró. 

 

 

 • Quins tràmits s’han de fer, per ser considerada una associació de persones consumidores? 

 
Totes les associacions s'han d'inscriure, només a efectes de publicitat, en el Registre d'Associacions, del Registre de persones jurídiques dependents de la Generalitat, i quan aquestes entitats i associacions, són associacions de persones consumidores, han d'estar inscrites en el Registre d'organitzacions de persones consumidores de Catalunya. 
 
La inscripció en el Registre atorga la condició d'organització de persones consumidores a Catalunya. I si es vol gaudir de la consideració legal d’associació de persones consumidores  més representatives, cal sol·licitar el reconeixement, que és atorgat per l'Agència Catalana del Consum, d'acord, com a mínim, amb els criteris d'implantació territorial i nombre de socis.  
 
En aquests casos, les organitzacions de persones consumidores de Catalunya que es considerin més representatives gaudeixen dels avantatges següents:  
 

a) Exercir la representació de les persones consumidores en els organismes públics en què es requereixi. 

b) Exercir el dret a participar en les polítiques sectorials que afectin directament els interessos de les persones consumidores. 

c) Formar part de la Comissió Permanent del Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 

d) Gaudir de prioritat en l'accés als mitjans de comunicació social.

 

 • Com es pot col·laborar amb l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Mataró? 

 
El Codi de Consum de Catalunya fa una crida a les persones consumidores a cooperar, de manera individual o per mitjà de les organitzacions que les representen, amb les administracions públiques encarregades de vetllar pel compliment de la legislació en matèria de protecció de les persones consumidores. 
En aquest cas, el mitjà de cooperació és la denúncia o qualsevol altre admès en dret per a la protecció de les persones consumidores. 
Recordem que per mitjà de la denúncia es comuniquen a l'administració competent en matèria de protecció de les persones consumidores uns fets, circumstàncies o esdeveniments que poden vulnerar la normativa de consum. 
 
 • Com es poden formular denúncies a l’OMIC? 

Les associacions de persones consumidores poden presentar queixes, reclamacions o denúncies, en nom de les persones associades o bé poden presentar denúncies, directament, per protegir els interessos generals. 
 
 • Com poden representar, en el procediment administratiu, a les  persones associades? 

En aquest cas, les associacions, com a persones jurídiques, actuen com a representants dels seus associats i associades. 
 
En el moment de presentar la denúncia, d’interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, s’ha d'acreditar la representació, si bé per als actes i gestions de mer tràmit, aquesta representació es presumeix.  
 
Les associacions poden acreditar la representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència i, el més pràctic, és la representació realitzada mitjançant apoderament “apud acta” efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, o a través de l' acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d' apoderaments de l' Administració Pública competent. 
 
 • Com poden actuar, les associacions, com a persones interessades, en els procediments administratius? 

En aquest cas les associacions no representen a associats concrets, sinó que actuen, en si mateixes, com a persones interessades en la defensa dels interessos generals, col·lectius o difusos, dels consumidors i usuaris. 
 
 • Com poden col·laborar amb l’OMIC,  les altres associacions de defensa de col·lectius, contra les pràctiques discriminatòries que es pugui produir en les relacions de consum? 

 
Com hem comentat, hi ha altres associacions, també sense ànim lucre, que tenen com a finalitat la defensa dels drets i interessos legítims de les persones que les integren, com pot succeir en el cas dels col·lectius de persones joves, de persones malaltes, de persones amb discapacitat, de persones grans, o de persones que pateixin algun tipus de vulnerabilitat o que puguin patir algun tipus de discriminació. 
 
L'article 26 de la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació, diu que estan legitimats per participar en el procediment, sempre que comptin amb l'autorització de la persona o persones afectades, els sindicats, les associacions professionals de treballadors autònoms,  les organitzacions de consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment que tinguin entre els seus objectius la defensa i la promoció dels drets humans o dels col·lectius i drets a què es refereix aquesta llei. Si la persona o les persones afectades són una pluralitat indeterminada o de difícil determinació, aquesta autorització no és necessària, sens perjudici que els qui es considerin afectats puguin participar en el procediment. 
 
Els requisits que han de reunir aquestes entitats són els següents: 
 

a) Haver-se constituït legalment almenys dos anys abans de la iniciació del procediment corresponent, llevat que exerceixin les accions administratives o judicials en defensa dels membres que les integren o de les persones que les representen.

b) Desenvolupar llur activitat en territori català.

Aquestes associacions i entitats, malgrat no siguin associacions de persones consumidores, també poden denunciar els fets davant de l’Oficina Municipal d’informació al Consumidor, però no gaudirà dels avantatges que hem comentat abans. 
 
Si aquestes entitats volen aprofitar tot el potencial de la normativa de protecció a les persones consumidores, poden avaluar la possibilitat de modificar els seus Estatuts i ampliar el seu objecte social i, incloure entre les seves finalitats, també la defensa dels drets i interessos legítims de les persones dels seus respectius col·lectius, davant pràctiques discriminatòries en les relacions de consum i passar a ser noves associacions de persones consumidores, encara que no sigui amb caràcter general. 
 
 • Com es pot col·laborar amb la Junta Arbitral Municipal de Consum  de Mataró? 

 
Ja hem comentat que les associacions poden participar en l'arbitratge de consum, adherint-s'hi i nomenant àrbitres que representin els interessos generals de les persones consumidores en els col·legis  arbitrals.  D’aquesta manera poden fomentar l’arbitratge de consum i participar en aquest sistema extrajudicial de resolució de conflictes, que té caràcter gratuït, és ràpid i vinculant. 
 
Però també poden ajudar a fomentar el desenvolupament de símbols de qualitat empresarial i a impulsar l'autoregulació dels sectors empresarials per mitjà de la promoció de codis de conducta i d'altres mecanismes que es puguin constituir amb aquestes finalitats. 
 
Recordem que un Codi de Conducta és un acord o conjunt de normes fonamentats en criteris ètics i de bona pràctica comercial, no imposats per disposicions legals, reglamentàries o administratives, en què es defineix el comportament dels empresaris que es comprometen a complir-los en llurs relacions de consum, amb els col·lectius de persones i objectius,  que defensa cada associació o entitat. 
 
Que una empresa o un comerç, s’adhereixi a un codi de Conducta elaborat per l’Ajuntament de Mataró i les associacions i entitats de la ciutat, pot implicar, que a més del distintiu arbitral, aquestes empreses també puguin exhibir un distintiu de qualitat. 
 
 

Arxius adjunts