Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Adreces d’altres administracions públiques i del Servei Públic de Justícia

Escoltar

Adreces d’altres administracions públiques i del Servei Públic de Justícia

Recordeu que el servei públic de consum de l’Ajuntament de Mataró (OMIC) només atén a les persones consumidores domiciliades a Mataró.  Les persones consumidores residents a altres municipis, s’han d’adreçar al servei públic de consum del seu ajuntament i en cas que no disposin d’OMIC, es poden adreçar al servei públic de consum del seu Consell Comarcal.
 
Les  persones consumidores residents a la comarca del Maresme s’han d’adreçar al  Consell Comarcal del Maresme
Adreça:  Pl. Miquel Biada, 1 - 08301
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Cal demanar cita prèvia
Tel: 93 741 16 18

 

També es poden presentar totes les queixes, reclamacions i denúncies a través dels formularis de l’Agència Catalana del Consum, al següent enllaç: http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

Trobareu més informació sobre temes de consum al web: http://consum.gencat.cat/ca/inici/

 

Contacte amb l’Agència Catalana del Consum

Carrer del Foc, 57

08038  Barcelona

Telèfon: 93 857 40 00

Edifici accessible  Edifici accessible

Adreça web: http://consum.gencat.cat

Horari de registre i d'atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat: 24 de desembre: tancat. / 31 de desembre: tancat.

 
DEMANDES JUDICIALS
 
Si en lloc d'una reclamació de consum, el que es vol és presentar una demanda als jutjats, de forma general caldrà que us poseu amb contacte amb un/a advocat/da especialitzada en el tema que us afecti, que serà la persona que us podrà orientar en tot el procediment que haurem de seguir.
En alguns casos de poca quantia, quan el litigi és per un valor igual o inferior a 2.000 € no és necessària l'assistència d'un/a advocat/da i s'ha establert un procediment més senzill per poder presentar la demanda.
Podeu obtenir més informació sobre com ho podeu fer, en el següent enllaç al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya: https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/deute/judici_verbal/
 
L’adreça dels jutjats de Mataró és:
OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DEL DEGANAT  DE MATARÓ
Plaça Fracisco Tomás y Valiente, s/n
08301 Mataró
Telèfon: 937 417 324
Fax: 937 417 325
 
Si voleu saber si teniu dret a sol·licitar justícia gratuïta us podeu adreçar al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) a Mataró
 
L’adreça del SOJ és:
Plaça de Francisco Tomás y Valiente, s/n planta baixa (edifici dels Jutjats)
08302  Mataró
Telèfon 93 741 54 44
Horari d'atenció: dimarts i dijous de 10 a 13 h.
Observacions: S'ha de demanar cita prèvia trucant al telèfon 93 741 54 44, de dilluns a divendres, de 13 a 15h. Agost tancat
 
Aquest servei està subvencionat pel Departament de Justícia i prestat pel Col·legi d'Advocats de Mataró.
 
RECLAMACIONS A ORGANISMES ESPECIALITZATS
 
A vegades hi ha algunes reclamacions de les persones consumidores, que es poden tramitar des d'organismes públics especialitzats en diferents àmbits temàtics. Aquest és el cas de les reclamacions de serveis financers, d'assegurances o de transport aeri.
 
El servei públic de consum de Mataró (OMIC) pot tramitar les reclamacions d'aquests sectors mitjançant el procediment de mediació de consum, però aquests organismes tenen sistemes especials que cal valorar, segons cada cas, perquè podrien ser més adequats per poder solucionar el vostre conflicte.
 
Podeu consultar la manera de presentar la vostra reclamació a aquests organismes en els següents enllaços:
 
Reclamacions serveis financers
 

Reclamacions en cas de risc exclusió residencial 

Servei assessorament sobre el deute hipotecari Ofideute 

Telefònicament, al número 93 553 88 29  

Per correu electrònic, a l’adreça ofideute@gencat.cat 

Oficina del Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró - Servei Integral de Protecció de l’Habitatge (SIPH) 

https://www.mataro.cat/ca/temes/habitatge/serveis/proteccio/siph 

Telefon: 937 578 538 
Correu: siph@ajmataro.cat 
Adreça: Carrer de Pablo Iglesias 63, 1 - 12,08304,Mataró 
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores 

Reclamacions assegurances
 
Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx
Reclamacions telefonia i Internet
 

Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones: https://usuariosteleco.mineco.gob.es/reclamaciones/Paginas/reclamaciones.aspx

Reclamacions electricitat i gas

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://energia.gob.es/electricidad/contratacion-suministro/Paginas/Reclamaciones.aspx

Secció d’Atenció a les Persones Usuàries, del Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric , de la Subdirecció General d’Energia, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-sobre-subministrament-electric-qualitat-i-connexio-a-la-xarxa

Reclamacions serveis postals

Subdirección General de Régimen Postal: https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/contacte-con-fomento/regimen-postal

Reclamació prèvia a la Sociedad Estatal Correos y Telegrafos, S.A., S.M.E.: https://www.correos.es/es/es/atencion-al-cliente/tu-consulta-tu-reclamacion/da-de-alta-tu-incidencia-reclamacion/da-de-alta-tu-reclamacion

Reclamacions protecció de dades

Agencia Española de Protección de Datos: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00163

Reclamacions transport aeri
 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Reclamacions transport aeri): https://sede.seguridadaerea.gob.es/SAU_PASAJEROS/Paginas/Inicio.aspx
 

Reclamacions en l’àmbit del transport terrestres de viatgers 

Junta Arbitral del Transport de Catalunya 

Enllaç per presentar reclamació davant la Junta Arbitral del Transport dins el territori de Catalunya 

Servei de la Junta Arbitral del Transport 
Sub-direcció General d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial 
Direcció General de Transports i Mobilitat 
Av. Josep Tarradellas, 2, 5a planta 
08029 Barcelona 

Tel.: 93 567 47 66  Fax: 93 495 80 01 
Bústia electrònica: jat.tes@gencat.cat 

Secretaría General de Transportes - Dirección General de Transporte Terrestre 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/organizacion-y-funciones/secretaria-general-de-transporte-y-movilidad 

Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana, 67 28071 Madrid 

Teléfono 915 977 000 

Oficina provincial a Barcelona 

C/ d'Aragó, 244-248 

08007 Barcelona 

Teléfono 93 214 70 00 

Reclamacions infraestructures ferroviàries 

Adif: l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

Entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Reclamacions a la seu virtual: https://sede.adif.gob.es/ca_ES/sede_electronica/tramites/nuevo_tramite.shtml 

Registro General   

C/Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 – Madrid 

Servei d’assistència a persones amb mobilitat reduida 

Telèfon:  917744040  

Adrça electrònica: oca.asistenciapmr@adif.es 

Reclamacions Rodalies de Catalunya  

http://rodalies.gencat.cat/ca/atencio_al_client/ 

Telèfon gratuït 900.41.00.41  

Anar al formulari d’objectes perduts  

Anar al formulari de devolució xpress (només en cas d'estacions sense personal) 

Anar al formulari de consultes, queixes i suggeriments 

Reclamacions Renfe 

Sol·licitar indemnització https://www.renfe.com/es/es/ayuda/contactar-renfe 

Denúncies  en l’àmbit dels jocs d’atzar 

Subdirecció General de Gestió i Control de Joc i Apostes 

Direcció General de Tributs i Joc 

Servei de Control de Joc i Apostes. 

Carrer del Foc, 57 08038  Barcelona 

Telèfon 93 316 20 00 Fax 93 554 15 85 

Web: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/joc-apostes/ 

 

Denúncies en l’àmbit de la protecció de la infància i l’adolescència 

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) 

Adreça: Avinguda del Paral·lel, 52 08001  Barcelona 

Telèfon: 93 483 10 00 

Adreça web https://dretssocials.gencat.cat/ 

Denúncies per discrim nació

Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació  

Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat) 08002  Barcelona  

Formulari de contacte 

Adreça web: https://igualtat.gencat.cat 

Denúncies en l'àmbit de l'accessibilitat a béns i serveis 

Departament de Drets Socials 

Passeig del Taulat, 266-270 

08019  Barcelona 

Telèfon 93 483 10 00 / 93 483 11 11 

Adreça web https://dretssocials.gencat.cat/ 

Per presentar una denúncia sobre incompliments normatius en matèria d'accessibilitat. 

Suport en l'àmbit de l'accessibilitat

Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat 

Passeig del Taulat, 266-270 

08019  Barcelona 

Telèfon 93 483 10 00 

Fax 93 483 17 46 

autonomiaidiscapacitat.dso@gencat.cat 

Adreça web https://dretssocials.gencat.cat/ 

Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social (Departament de Drets Socials) 

Carrer de la Diputació, 92 

08015  Barcelona 

Telèfon: 93 228 71 00 

Adreça web: https://dretssocials.gencat.cat/ 

Denúncies per continguts audiovisuals 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

Tel. 93 557 50 00 Fax. 93 557 50 01 

Adreça: C/ dels Vergós, 36-42, 08017 de Barcelona 

Correu electrònic audiovisual@gencat.cat 

Accés directe per presentar la queixa: https://www.cac.cat/ciutadania/formulari-queixa 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades   

C/ Condesa de Venadito nº 34.28027 Madrid 

Telèfon gratuït: 900 191 010 

correu electrònic: observatorioimagen@inmujer.es 

 Consultes Online  

Denúncies relacionades amb activitats esportives 

Subdirecció General d'Activitats Esportives i Infraestructures 

Àrea de Normativa Jurídica i Inspecció 

Avinguda dels Països Catalans, 40-48 08950  Esplugues de Llobregat 

Telèfon 93 480 49 00 

Adreça web https://esport.gencat.cat/ca/inici/