Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escoltar

Serveis funeraris

- Durant l'estat d'alarma hi ha alguns serveis funeraris que no es poden prestar per motius sanitaris?

Sí. A causa de l'estat d'alarma i per protegir la salut i seguretat de la ciutadania i contenir la progressió de la malaltia no es poden realitzar o s'han de restringir certes pràctiques funeràries, entre les quals: es  prohibeixen les vetlles en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, en el cas de morts per COVID-19, no es poden realitzar pràctiques de tanatoestètiques, intervencions de tanatopràxia, ni intervencions per motius religiosos que impliquin procediments invasius en el cadàver.

Pel que fa a les cerimònies civils o de culte religiós, aquestes s'han de posposar fins a la finalització de l'estat d'alarma, però s'autoritza la participació d'un màxim de tres familiars o afins en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona morta, a més, si escau, del ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt. En tot cas, cal respectar sempre la distància d'un a dos metres entre ells.

 

-Les empreses de serveis funeraris poden cobrar els serveis que no es poden prestar per raons sanitàries?

No. Si la persona consumidora tenia serveis o productes contractats que no es poden prestar o no es poden lliurar a causa de les mesures implementades en virtut de l'estat d'alarma aquests serveis no es poden cobrar.

- M'han cobrat serveis funeraris que havia contractat però que finalment no s'han pogut prestar per l'estat d'alarma. Què haig de fer?

Les empreses de serveis funeraris, en cas d'haver cobrat aquests serveis, han de procedir a retornar al consumidor o usuari els imports ja abonats corresponents a aquests serveis o productes. Si no ho fan, és pot presentar una reclamació. si en un termini de 30 dies no s'ha rebut una resposta satisfactòria, és pot presentar una denúncia o una reclamació de consum al servei públic de consum del vostre ajuntament. També es pot procedir a fer una reclamació judicial de les quantitats reclamades.

 
- Els serveis funeraris poden cobrar preus diferents dels habituals?

No. Els preus no es poden veure modificats a l'alça per les circumstàncies excepcionals que s'estan vivint. El Govern ha  establert que durant el període de vigència de l'estat d'alarma, els preus dels serveis funeraris no podran ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.

 

- En el meu cas em van cobrar preus superiors als habituals. Què puc fer?

En primer lloc cal tenir en compte que si l'empresa de serveis funeraris ja ha cobrat a alguna persona consumidora preus superiors als que tenia abans del dia 14 de març, ha de fer la devolució de forma automàtica de la diferència del preu cobrat de més i sense necessitat que la persona consumidora ho demani.

Si per algun motiu l'empresa no pot fer-ho ha de deixar constància de les actuacions realitzades a aquest efecte. Però si l'empresa no torna els diners de forma automàtica, la persona consumidora disposa de sis mesos des de la data de finalització de l'estat d'alarma per a sol·licitar el corresponent reemborsament. Si l'empresa no dóna resposta a la seva reclamació en un termini màxim de 30 dies, la persona consumidora pot presentar la seva reclamació al servei públic de consum que correspongui, per sol·licitar una mediació de consum o presentar una denúncia administrativa, o si ho creu convenient, pot fer una reclamació d'aquest import per via judicial.

 

- Com puc saber si els preus que m'estan cobrant són els habituals?

Durant l'estat d'alarma, les empreses de serveis funeraris han de facilitar obligatòriament a l'usuari, amb caràcter previ a la contractació del servei, un pressupost desglossat per cadascun dels conceptes inclosos en el mateix i la llista de preus vigent amb anterioritat al 14 de març de 2020, fins i tot en el cas que resulti necessari realitzar actuacions específiques a conseqüència de les defuncions produïdes per causa de la COVID-19, d'aquesta manera la persona consumidora pot verificar que se li cobren els preus habituals.

 

- Tinc una assegurança de decessos i hi ha serveis que tenia contractats que no s'han pogut prestar. Què haig de fer?

Les companyies asseguradores estan obligades a prestar els serveis funeraris, que s'hagi pactat en la pòlissa, però a causa de la declaració de l'estat d'alarma ens podem trobar  que l'asseguradora no pugui oferir alguns d'aquests serveis per motius sanitaris, com pot ser el cas de la repatriació de cadàvers a altres ciutats o països, a més dels que hem comentat abans.

En aquests casos l'asseguradora no pot prestar aquests serveis per causes alienes a la seva voluntat, per força major o per haver-se realitzat el servei a través d'altres mitjans diferents dels oferts per l'asseguradora (com podria ser l'enterrament en el municipi de defunció o la incineració). En aquests casos l'asseguradora només queda  obligada a satisfer la suma assegurada als hereus de l'assegurat mort, no sent responsable de la qualitat dels serveis prestats.

 

- Qui ha d'assumir les costes dels serveis funeraris assegurats si es presten de manera diferent a com es va contractar a la pòlissa?

L'asseguradora està obligada a satisfer la suma assegurada als hereus de l'assegurat mort. Caldrà doncs comunicar la defunció a l'asseguradora i aquesta haurà d'assumir les despeses pel valor de la suma assegurada.

Si les despeses són menors, haurà de satisfer la diferència als hereus de l'assegurat mort i si és superior, l'excés l'hauran de pagar els hereus.

També cal tenir en compte que, si s'hagués produït la concurrència d'assegurances de decessos en més d'una asseguradora, l'assegurador que no hagi pogut complir amb la seva obligació de prestar el servei funerari en els termes i condicions prevists en el contracte, està obligat al pagament de la suma assegurada als hereus de l'assegurat mort.

 

- Les autoritats sanitàries m'obliguen a seguir uns protocols diferents als pactats amb la meva asseguradora. Què haig de fer?

És molt important que els hereus comuniquin a l'asseguradora la defunció com més aviat millor, per tal que l'asseguradora busqui una solució adaptada a la situació creada per l'estat d'alarma. La llei estableix que el prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el beneficiari han de comunicar a l'assegurador l'esdeveniment del sinistre dins del termini màxim de set dies d'haver-lo conegut, tret que s'hagi fixat en la pòlissa un termini més ampli.

En cas d'incompliment, l'asseguradora pot reclamar els danys i perjudicis causats per la falta de declaració. A més, cal especificar que la defunció s'ha produït per la COVID-19 per poder tramitar correctament la prestació, perquè les mesures sanitàries són diferents de les habituals.

 

- Tinc llibertat per escollir els prestadors dels serveis funeraris si tinc una assegurança de decessos?

De forma general, la normativa estableix que en les assegurances de decessos, les entitats asseguradores han de garantir als assegurats la llibertat d'elecció del prestador del servei, dins dels límits i condicions establerts en el contracte i ha de posar a la disposició de l'assegurat, de forma fàcilment accessible, una relació de prestadors de serveis que garanteixi una efectiva llibertat d'elecció.

Cal tenir en compte però, que en el contracte també es pot pactar expressament un únic prestador. Ara bé, en circumstàncies extraordinàries com les provocades per l'estat d'alarma, els hereus poden contractar els serveis per mitjans diferents dels oferts per l'asseguradora, contactant prèviament amb l'asseguradora per comunicar la necessitat de prestació en aquestes circumstàncies.

 

- On puc presentar una reclamació o una denúncia contra la companyia asseguradora?

Davant la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions. Es pot obtenir més informació de com tramitar una reclamació contra l'asseguradora en aquest enllaç extern que us portarà al web de la DGAIFP: http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx i a la seva seu electrònica: https://www.sededgsfp.gob.es/SedeElectronica/Reclamaciones/Index_Proteccion_Asegurado.asp.