Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Preguntes referents als contractes d'obres

Escoltar

Preguntes referents als contractes d'obres

  1. Quines obres estan suspeses?

El decret 2169/2020, de 20 de març, d’alcaldia suspèn totes les obres, amb les excepcions següents:

  1. Aquelles iniciades per la companyia d’Aigües de Mataró i les noves derivades de possibles avaries d’aigua i clavegueram, per considerar-les d’especial necessitat per a la ciutat.
  2. Aquelles que el seu caràcter bàsic estratègic l’òrgan de contractació decideixi mantenir la seva execució encara que sigui parcialment.

Per tant, totes les obres que no estiguin en aquestes dues excepcions estan suspeses, tant les que l’obra finalitzava durant l’estat d’alarma, com les que no.

 

  1. Quan es considera que una obra està iniciada i, per tant, s’ha suspès?

 Per considerar que una obra estava iniciada i que, per tant ha quedat suspesa, s’ha d’haver signat l’acta de comprovació del replantejament i el contractista ha d’haver entregat el Pla de Seguretat i Salut. Si no, es considerarà que no es va iniciar l’obra i, per tant, no entrarà en les obres suspeses.

 

  1. En els contractes d’obres, si el tècnic director de les obres és extern (no és un tècnic municipal), qui ha de signar l’acta?  El tècnic director de l’obra o el  tècnic o cap de servei gestor de l’obra? 

Ha de signar el responsable del contracte, independentment de si és extern o no. 

L’art. 62.2 de la LCSP diu que en els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els arts. 237 a 246. 

Per tant, i malgrat que l’Ajuntament és responsable, la figura de responsable de contracte és del director facultatiu de les obres. 

 

  1. Com es farà el pagament de les obres afectades per la suspensió?

Les empreses presentaran una factura mensual, amb les despeses aproximades, que anirà a compte de la indemnització final.